UCHWAŁA NR XXXI/222/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 20 sierpnia 2013 r.

2013-09-25 1014
Art. czytany: 2479 razy

w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXXI/222/2013
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 20 sierpnia 2013 r.
w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) – Rada Gminy
Łączna uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Łączna pobór
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
§ 2. Na inkasentów opłaty o której mowa w §1 wyznacza się dla obszarów sołectw
następujące osoby:
Czerwona Górka - Teresa Czerwińska, zam. Czerwona Górka
Gózd - Halina Starz, zam. Gózd
Jęgrzna - Jan Wiśniewski, zam. Jęgrzna
Kamionki - Joanna Flasińska, zam. Kamionki
Klonów - Alicja Sucheńska, zam. Klonów
Łączna - Bogdan Pająk, zam. Łączna
Osełków - Małgorzata Wawrzeńczyk, zam. Stawik
Podłazie - Sławomir Litwiński, zam. Podłazie
Podzagnańszcze - Edmund Wykrota, zam. Podzagnańszcze
Występa - Grzegorz Bracha, zam. Występa
Zagórze - Andrzej Piec, zam. Zagórze
Zalezianka - Czesław Borowiec, zam. Zalezianka
Zaskale - Ewa Kotwica, zam. Zaskale
§ 3. 1. Pobór opłaty w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności przez
mieszkańców bezpośrednio w kasie, lub na właściwy rachunek bankowy Urzędu Gminy
w Łącznej.
2. Wpłaty dokonane przez mieszkańców bezpośrednio w kasie Urzędu w Łącznej są
wolne od opłat.
§ 4. 1. Inkasenci pobierają należności z tytułu opłaty od dnia 01 października 2013r.
2. Inkasenci mają obowiązek wydania pokwitowania każdej wpłacającej osobie.
§ 5. 1. Inkasenci dokonują wpłaty zebranych opłat bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy,
lub na rachunek bankowy.
Id: 615EA559-1D39-48CB-889D-AA5237BF400F. Podpisany Strona 1
2. Wyznacza sie dla inkasentów terminy płatności należności z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, do piątego dnia następującego po terminach
płatności tej opłaty tj.
- I kwartał - do 20 marca ,
- II kwartał -do 20 maja ,
- III kwartał -do 20 września ,
- IV kwartał -do 20 listopada . W przypadku, kiedy termin płatności przypada w dzień
wolny od pracy, terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.
§ 6. W przypadku nie rozliczenia się w w/w terminach inkasenci pokrywają koszty
upomnienia oraz odsetek naliczonych z tytułu nie rozliczenia się w wyznaczonym terminie.
§ 7. 1. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne za inkaso.
2. Ustala się prowizję za inkaso opłaty w wysokości 5% zainkasowanych należności.
3. Prowizja określona w ust. 2 wypłacana będzie w terminie 14 dni od daty rozliczenia
się inkasentów w Urzędzie Gminy z poboru opłaty.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 października
2013r.
-
Id: 615EA559-1D39-48CB-889D-AA5237BF400F. Podpisany Strona 2
UZASADNIENIE
W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) zgodnie z art. 6l ust. 2 Rada Gminy może
zarządzić w drodze uchwały pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała reguluje dokładnie zakres podstawy naliczania prowizji, określa imiennie inkasentów z
podaniem ich imion nazwisk i adresów zamieszkania, wysokość prowizji, oraz termin rozliczania się
z Urzędem Gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie możliwości wnoszenia opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie
odpadami komunalnymijest właściwa, ponieważ opłata następować będzie w okresach kwartalnych,
a biorąc pod uwagę warunki miejscowe uwzględnia się interes wszystkich stron.
Mając na względzie powyższe powzięcie uchwały jest zasadne.