UCHWAŁA Nr XXXI/226/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 20 sierpnia 2013 r.

2013-09-25 1130
Art. czytany: 2105 razy

w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Łączna”.

UCHWAŁA Nr XXXI/226/2013
Rady Gminy Łączna

z dnia 20 sierpnia 2013 r.
w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Łączna”.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) Rada Gminy Łączna
uchwala, co następuje:
§ 1.
Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Łączna” nadaje się Panu Adamowi Jarubasowi
za aktywną współpracę i zaangażowanie w rozwój Gminy Łączna.


§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Łączna.


§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń
Urzędu Gminy Łączna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Uzasadnienie

Uchwały Nr XXXI/226/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 20 sierpnia 2013r.


Adam Jarubas urodził się 17 grudnia 1974r. Wykształcenie wyższe humanistyczne - historia na Akademii Świętokrzyskiej. Ukończone studia podyplomowe „Zarządzanie w warunkach Unii Europejskiej” w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach oraz „Zarządzanie administracją i rozwojem lokalnym” w Wyższej Szkole Handlowej. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 2002 - 2004 wicedyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w latach 2004 - 2006 wicedyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach. Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – aktualnie Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Kierując bieżącymi sprawami województwa zawsze wspierał nasze inicjatywy.
Już w 2008 roku w ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi w formie konkursu przedsięwzięć na podstawie trójstronnej umowy zawartej między Samorządem Województwa, Gminą i Stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw Lokalnych „Łączna” otrzymano dotację w kwocie:
1) 15 049,65 zł na zakup 11 strojów ludowych i 11 par butów dla KGW z Łącznej oraz 9 par butów dla KGW z Klonowa
2) 15 363,82 zł na zakup sprzętu technicznego niezbędnego przygotowania zaplecza technicznego do organizowania imprez kulturalnych i szkoleń w miejscowości Kamionki. Zakupiono nagłośnienie, rzutnik multimedialny, ekran na statywie.
W 2009 roku w ramach tego programu uzyskano dofinansowanie Samorządu Województwa w kwocie 19 982,93 zł na remont oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej
z aneksem kuchennym w Łącznej.
W 2010 roku w ramach „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej 2010” Gminie zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 19 872,00 zł na zakup butów ludowych dla KGW z Osełkowa oraz strojów i butów ludowych dla dziecięcego zespołu pieśni i tańca.

Dzięki osobistemu zaangażowaniu Pana Marszałka, w 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 – Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa kompleksu oświatowego w Kamionkach”. Dotacja wynosiła 6 099 400,00 PLN.

W dniu 10 listopada 2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3 – Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.2 – Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej, pomiędzy Zarządem Województwa a Gminą Łączna została podpisana Umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle” na kwotę dotacji 2 010 000,00 PLN.
Również dzięki dofinansowaniu z RPO WŚ, Działania 3.2 na terenie Gminy została zrealizowana przez Powiat Skarżyski inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0591T relacji Łączna – Jęgrzna – Gózd na terenie gminy Łączna”.

W ramach projektu realizowanego przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich pn.: „Ochrona Naturalnych Walorów Przyrodniczych Gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich – Etap 6 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łączna, Etap 7 - Budowa wodociągu w Gminie Łagów”, Gmina Łączna prowadziła inwestycje polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czerwona Górka, Jęgrzna i Osełków. Powyższy projekt dla Gmin Łączna i Łagów jest dofinansowany w kwocie 5 944 779,09 PLN, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4- Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, Działanie 4.2 – Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.
Pan Adam Jarubas jest osobą powszechnie znaną i szanowaną, która dzięki swojej działalności zdobyła duże uznanie jako gospodarz województwa i samorządowiec.
W każdej trudnej sprawie jest otwarty na pomoc, zawsze wesprze lub doradzi.
Powyższe przykłady współpracy i wsparcia ukazują niezaprzeczalny wkład Pana Marszałka w rozwój naszej Gminy.

Podjęcie przedmiotowej uchwały uważam więc za celowe i zasadne.