UCHWAŁA NR XXXI/227/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 20 sierpnia 2013r.

2013-09-25 1131
Art. czytany: 2238 razy

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łączna do podjęcia działań i podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn. „Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznyc

UCHWAŁA NR XXXI/227/2013
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 20 sierpnia 2013r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łączna do podjęcia działań i podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn. „Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP”.Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) RADA GMINY ŁĄCZNA uchwala,
co następuje:


§ 1

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) podjęcia działań zmierzających do utworzenia partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP”, w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2) zawarcia Umowy Partnerskiej z Gminami: Bliżyn, Mirzec, Skarżysko Kościelne, Suchedniów, Powiatem skarżyskim i Powiatem Starachowickim oraz instytucją szkoleniowo – doradczą Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach, w celu realizacji Projektu pn. „Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP”, w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 2

Wymagany wkład własny do projektu zostanie wniesiony jako niepieniężny w postaci kosztu czasu pracy pracownika delegowanego na szkolenie lub udostępnienia pomieszczeń (np. sali konferencyjnej) w celu realizacji projektu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łączna oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna.UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXI/227/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 20 sierpnia 2013r.


Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Powyższy przepis dopuszcza upoważnienie wójta do realizacji spraw niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji rady gminy, a podejmowanie działań zmierzających do przystąpienia do partnerstwa w celu realizacji projektu nie wymagającego ze strony Gminy wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku i podpisania stosownej umowy nie znajduje się w katalogu spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji rady gminy.
Urząd Gminy Łączna zamierza wziąć udział w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Działania 5.2 PO KL, dotyczącym doskonalenia kadry urzędniczej w świadczeniu elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP.
Warunkiem udziału w w/w konkursie jest przystąpienie do Projektu - Poddziałanie 5.2.1 jako partner. Partnerstwo zostanie utworzone w celu wspólnego złożenia wniosku o dofinansowanie, wspólnej realizacji Projektu.
Umowa partnerska określi zasady funkcjonowania Partnerstwa, zasady współpracy Lidera Partnerstwa i Partnerów w trakcie realizacji Projektu.
Wkładem własnym Gminy w projekcie będzie wkład niepieniężny w postaci kosztu czasu pracy pracowników delegowanych na szkolenie lub udostępnienia pomieszczeń (np. sali konferencyjnej) w trakcie realizacji projektu, co nie wymaga wydzielenia odpowiedniego majątku na realizację celu.

Z uwagi na powyższe podjęcie stosownej uchwały jest przedmiotowe i zasadne.