OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 220 000,00 PLN dla Gminy Łączna

2013-09-27 1353
Art. czytany: 4206 razy

Łączna: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 220 000,00 PLN dla Gminy Łączna
Numer ogłoszenia: 393414 - 2013; data zamieszczenia: 27.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 329606 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Łącznej, ul. Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2548960, faks 041 2548977.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 220 000,00 PLN dla Gminy Łączna.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Udzielenie kredytu w wysokości 2 220 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją wydatków majątkowych, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów . 1) Kwota kredytu w wysokości 2 220.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy zł) 2) Okres kredytowania: do 31 grudnia 2022 r. 3) Termin uruchomienia kredytu I transza - dnia 16.09.2013 r. - 1 000 000 PLN, II transza - dnia 15.10.2013r. - 1 220 000 PLN. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania kredytu w innym terminie od podanego wyżej , wykorzystania kredytu w transzach, jak też rezygnacji z uruchomienia kredytu i oczekuje, że bank nie będzie pobierał żadnych opłat (poza prowizją przygotowawczą) od wartości z których zamawiający zrezygnował. 4) Spłata odsetek będzie następowała w terminach kwartalnych, ostatniego dnia kwartału w wysokości odpowiedniej do wykorzystanego kredytu. 5) Karencja w spłacie I raty kredytu do dnia 01.01.2016 r. Karencji w spłacie odsetek nie przewiduje się. 6) Pierwsza spłata raty kapitałowej nastąpi 31.03.2016 r. 7) Pierwsza spłata odsetek nastąpi 30.09.2013 r. 8) Ostatnia spłata raty kapitałowej i odsetek nastąpi 31.12.2022 r. 9) Spłata rat kapitałowych nastąpi w okresach kwartalnych, ostatniego dnia kwartału. W 2016 roku - 140 000 PLN ( 4 raty po 35 000 PLN), W 2017 roku - 160.000 PLN ( 4 raty po 40.000 PLN), W 2018 roku - 160.000 PLN ( 4 raty po 40.000 PLN), W 2019 roku - 440.000 PLN ( 4 raty po 110.000 PLN), W 2020 roku - 440 .000 PLN ( 4 raty po 110.000 PLN), W 2021 roku - 440.000 PLN ( 4 raty po 110.000 PLN), W 2022 roku - 440.000 PLN ( 4 raty po 110.000 PLN). 10. Forma zabezpieczenia - weksel in blanco 11. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w złożonej przez Wykonawcę ofercie. 12.Do obliczania kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku, a w roku przestępnym 366 dni..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ING Bank Śląski S.A. Oddział w Kielcach, ul. Silniczna 26, 25-515 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 650000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 544150,24

Oferta z najniższą ceną: 544150,24 / Oferta z najwyższą ceną: 605106,77

Waluta: PLN.