Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na Przebudowę budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne wraz z instalacjami

2013-10-16 0903
Art. czytany: 4351 razy

Znak: T.7354.05.5.K.2013 Łączna, 15.10.2013r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na Przebudowę budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne wraz z instalacjami.
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowę budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne wraz z instalacjami., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 13 ofert.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu tj.13 ofert. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena brutto za realizację zamówienia oraz udzielona przez Wykonawcę gwarancja. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą, dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert Cena brutto za realizację zamówienia Punktacja Gwaran
cja Punktacja RAZEM
1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane, inż. Andrzej Król, Kajetanów 55, 26-050 Zagnańsk
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 667275,00 zł 84,00 60 miesięcy 2,50 86,50
2. Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „SIMEX” Sp. z o.o., Radlin 197, 26-008 Górno Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 768800,73 zł 72,20 60 miesięcy 2,50 74,70
3. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe MTM II, ul. Rzemieślnicza 1, 27-200 Starachowice Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 754999,68 zł 73,5260 miesięcy 2,50 76,02
4. PRO BUD s.c. ul. Zakładowa 8, 26-052 Nowiny Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 1087427,69zł 51,05 36 miesięcy 1,50 52,55
5. EKO-INVEST Sp. z o.o., ul. Skrajna 4, 25-650 Kielce Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 912007,41 zł 60,86 72 miesiące 3,00 63,86
6, Przedsiębiorstwo Budowlane „IREX”, ul. Zagnańska 46, 25-528 Kielce Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 848561,23 zł 65,41 24 miesiące 1,00 66,41
7. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „POCHBUD” Sp. z o.o. ul. Myśliwska 1a, 27-200 Starachowice Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 697509,35 zł 79,58 60 miesięcy 2,50 82,08
8, „CSK” sp. z o.o., ul. Wesoła 51, 25-363 Kielce Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 847164,84 zł 65,52 60 miesięcy 2,50 68,02
9. Zakład Remontowo-Budowlany, ul. Łyżwy 32, 26-110 Skarżysko Kamienna Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 780280,80 zł 71,14 60 miesięcy 2,50 73,64
10. Firma Budowlano-Usługowa „EM-BUD” ul. Bukowa 4, 26-026 Morawica Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 723972,60 zł 76,67 36 miesięcy 1,50 78,17
11. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AGRO-BUB, ul. 6-go Września 91 A, 27-200 Starachowice Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 836435,64 zł 66,36 120 miesięcy 5,00 71,36
12. Przedsiębiorstwo-Usługowo-Budowlane TOM-BUD, ul. Zagórska 45/87, 25-339 Kielce Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 584250,00 95 60 miesięcy 2,50 97,50
13 F.U. „TOMBUD”, ul. Rejowska 99 pok. 310, 26-110 Skarżysko Kamienna Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 858071,26 zł 64,69 36 miesięcy 1,50 66,19

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 12- Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – Handlowego „TOM-BUD” , ul. Zagórska 45/87, 25-339 Kielce odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowego „TOM-BUD” , ul. Zagórska 45/87, 25-339 Kielce, za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała cenę 584250,00 zł., oraz okres gwarancji 60 m-cy i oferta ta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 97,5, co jest równoznaczne za wyborem tej oferty jako najkorzystniejszej.