Informacja ponownym o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na Przebudowę budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne ...

2013-11-18 1402
Art. czytany: 4140 razy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Znak:T.7354.05.5.K.2013
Wiejskich
Łączna dn. 18.11.2013 r.
ZAWIADOMIENIE
Urząd Gminy w Łącznej, zawiadamia że wybrany oferent, który złożył najkorzystniejszą
ofertę tj. Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Tomasz Biskup, 25-339 Kielce, ul.
Zagórska 45/87, z ceną 584 250,00 zł. w przetargu nieograniczonym na:
„Przebudowę budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele
społeczno - kulturalne wraz z instalacjami\',
realizowanego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. t.j. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) nie wyraził zgody na przedłużenie
terminu związania z ofertą i nie przedłużył ważności wadium oraz nie stawił się do
podpisania umowy na ponowne wezwanie z dnia 06.11.2013 r., co zgodnie z art. 94 ust. 3
ustawy Pzp jest równoznaczne z uchyleniem się wykonawcy od zawarcia umowy.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Łącznej na podstawie art. 94 ust 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wybiera następną ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny tj., oferta Przedsiębiorstwa
Usługowo-Budowlanego, inż. Andrzej Król, Kajetanów 55, 26-050 Zagnańsk z ceną 667
275,00 zł., (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć
złotych).
Termin zawarcia umowy z wykonawcą tj., Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane, inż.
Andrzej Król, Kajetanów 55, 26-050 Zagnańsk, z ceną667 275,00 zł., wyznaczono na dzień
25 listopada 2013 r.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: