Pytania i odpowiedzi: Przetarg nieograniczony: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

2013-12-18 1007
Art. czytany: 4511 razy

W związku z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
tj z 2013 roku ( Dz.U. tj z 2013 roku, poz 907 ze zm.), informuję że:
- w dniu 16 i 17 grudnia 2013 roku wpłynęło pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na „Zakup energii”, następującej treści:
Pytania z dnia 16.12.2013r:
Pytanie 1.
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający jest świadomy, iż ze względów proceduralnych termin rozpoczęcia dostaw od 01,01.2014 r. nie będzie możliwy do spełnienia przez żadnego Sprzedawcę? Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia dostaw, zgodnie z § 9 ust. 1 Wzorów Umów na 01.02.2014r.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu rozpoczęcia dostaw zgodnie z § 9 ust. 1 Wzorów Umów
Pytanie 2.
Zwracamy się z prośba o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej:
a) do kiedy obowiązują przedmiotowe umowy,
b) okres wypowiedzenia,
c) czy zostały podpisane w ramach akcji promocyjnej,
Odpowiedź:
a) Dla punktów z załącznika 1 do SIWZ od 1 do 32 do 31.12.2013r, pkt. 1,3,4,5,6 z załącznika 2 do SIWZ – 31.01.2014r., dla punktów 33 i 34 z załącznika 1 do SIWZ – czas nieokreślony, dla punktu 2 z załącznika 2 do SIWZ – czas nieokreślony
b) Zgodnie z regulaminem PGE
c) Punktów 33 i 34 z załącznika 1 do SIWZ podpisane w ramach akcji promocyjnej, pozostałe punkty bez promocji.

Pytanie 3.
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz pierwszy?
Odpowiedź:
Dla punktów z załącznika 1 do SIWZ od 1 do 32 oraz pkt. 1,3,4,5,6 z załącznika 2 do SIWZ – nie.
Dla punktów 33 i 34 z załącznika 1 do SIWZ i dla punktu 2 z załącznika 2 do SIWZ po raz pierwszy.
Pytanie 4.
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada obecnie rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii?
Odpowiedź:
Dla punktów z załącznika 1 do SIWZ od 1 do 32 oraz pkt. 1,3,4,5,6 z załącznika 2 do SIWZ – zamawiający posiada rozdzielone umowy.
Dla punktów 33 i 34 z załącznika 1 do SIWZ i dla punktu 2 z załącznika 2 do SIWZ zamawiający posiada umowę kompleksową.
Pytanie 5.
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy:
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy
- numer ewidencyjny PPE
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada powyższych danych w wersji elektronicznej.
Pytanie 6.
Zwracamy się z prośbą o zmianę § 6 ust 5 Wzorów Umów na zapis o treści „5 Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę VAT. z terminem płatności 21 dni od jej wystawienia.' W ramach wyjaśnień, informujemy iż Wykonawca nie jest w stanie stwierdzić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę VAT, co może powodować komplikacje przy ustaleniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego. Ponadto w przypadku nieterminowego dostarczenia faktury Zamawiający może złożyć do Wykonawcy reklamację dotycząca terminu dostarczenia faktury,
Odpowiedź;
Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów umowy
Pytanie 7.
Zwracamy się z prośbą o zmianę § 8 ust 1 pkt 2 Wzorów Umów na zapis o treści: „2. Wykonawca wstrzymuje sprzedaż energii elektrycznej w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektrycznej co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności,'
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów umowy
Pytania z dnia 17.12.2013r o zmianę treści siwz poprzez:
I. wykreślenie z formularza oferty (załącznik nr 3.1.) tabeli E i F i z formularza oferty (załącznik nr 3.2.) tabeli D dotyczącej wyceny energii biernej a także z formularza cenowego (załącznik nr 4.1.) pkt I wiersz 5, 6 oraz pkt. 2 wiersz 5, 6 - w zakresie wyceny energii biernej.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał powyższych zmian.
II. zmianę zapisu § 11 ust. 3 wzoru umowy w ten sposób, że Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zmian grup taryfowych dla poszczególnych obiektów Zamawiającego nie częściej niż raz na 12 miesięcy.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał powyższą zmianę.
III. rozszerzenie zakresu pełnomocnictw (załączniki nr 7.1.2, i 7.2.2.) poprzez dodanie zmodyfikowanego zapisu siwz zgodnie z którym Wykonawca ma dokonać zmian grup taryfowych dla poszczególnych obiektów Zamawiającego nie częściej niż raz na 12 miesięcy, co wynika z § 11 ust. 3 wzoru umowy.
Wskazujemy, iż w treści pełnomocnictw, stanowiących załączniki nr 7.1.2. i 7.2.2. nie ma zapisów upoważniających Wykonawcę do dokonania zmian grup taryfowych dla obiektów Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał powyższych zmian.