Pytania i odpowiedzi nr 2: Przetarg nieograniczony: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

2013-12-19 0943
Art. czytany: 4030 razy

W związku z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
tj z 2013 roku ( Dz.U. tj z 2013 roku, poz 907 ze zm.), informuję że:
- w dniu 18 grudnia 2013 roku wpłynęło pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na „Zakup energii”, następującej treści:
Pytanie:
Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi zakupu energii elektrycznej, proszę o wyjaśnienie i ewentualnie zmianę następujących kwestii treści ogłoszenia
i SIWZ:
W nawiązaniu do zapisów załącznika numer 1 do SIWZ oraz załączników numer 3.1 i 3.2 dc SIWZ pragniemy poinformować, iż nowy Sprzedawca energii elektrycznej może zapewnić sprzedaż tylko
i wyłącznie energii elektrycznej czynnej. Energia elektryczna bierna, bierna pojemna jest rozliczana przez OSD. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie w/w pozycji z załączników, odpowiednie zmniejszenie wolumenu zamawianej energii elektrycznej oraz przesuniecie terminu składania ofert
Odpowiedź:
Zamawiający w dniu 18.12.2013r przed wpłynięciem powyższego pytania zamieścił na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna odpowiedź na pytanie o tej samej tematyce. Zamieszczono również zmienione załączniki do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza przesunięcia terminu otwarcia ofert.