Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przetarg nieograniczony: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

2013-12-24 0858
Art. czytany: 4277 razy

Znak: T.271.1.2013 Łączna, 24.12.2013r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na „Zakup energii elektrycznej”

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. tj. z 2013 roku, poz. 907 ze zm..) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
- Zakup energii elektrycznej, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. Dla części I zamówienia złożono 2 oferty. Dla części II zamówienia 2 oferty.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu
tj.4 oferty. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena brutto za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

Dla części I zamówienia:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Streszczenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu i oceny ofert Cena brutto za realizację zamówienia Punktacja
1. CORRENTE Sp. z o.o.
ul. Konotopska 4
05-850 Ożarów Mazowiecki
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 214 047,30 zł 99,30
2. PKP Energetyka S.A
Ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 212 550,15 zł 100

Dla części II zamówienia:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Streszczenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu
i oceny ofert Cena brutto za realizację zamówienia Punktacja
1 CORRENTE Sp. z o.o.
ul. Konotopska 4
05-850 Ożarów Mazowiecki
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 67 777,17 zł 97,72
2 PKP Energetyka S.A
Ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 66 229,97 zł 100

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż w części I zamówienia oferta nr s - PKP Energetyka S.A, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
PKP Energetyka S.A, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę za zadanie tj. 212 550,15 zł, co jest równoznaczne
z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) za zadanie.
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż w części II zamówienia oferta nr s - PKP Energetyka S.A, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
PKP Energetyka S.A, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę za zadanie tj. 66 229,97 zł, co jest równoznaczne
z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) za zadanie.