UCHWAŁA Nr XXXII/228/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 26 września 2013 r.

2014-01-09 0944
Art. czytany: 2121 razy

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na realizacje zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej


UCHWAŁA Nr XXXII/228/2013
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na realizacje zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240z późn. zm. ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się z budżetu Gminy Łączna pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego z przeznaczeniem na realizację w 2014 roku zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0593 T, w miejscowości Występa Gm. Łączna” – w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, w kwocie nie większej niż 330.000,00 zł.

§ 2.
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Łączna na 2014 rok dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0593 T, w miejscowości Występa Gm. Łączna”
§ 3.
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Skarżyskim a Gminą Łączna . Do zawarcia tej umowy upoważnia się Wójta Gminy Łączna.

§ 4.
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/228/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 26 września 2013r.

W dniu 6 września 2011 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę Nr 174/2011 w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II „Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

W ramach tego Programu Powiat Skarżyski pragnie złożyć wniosek na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Występa. Udzielona przez Gminę Łączna pomoc finansowa w formie dotacji celowej będzie wkładem partnerskim w realizację w/w projektu.

Podjęcie uchwały jest zasadne z uwagi na fakt, iż planowana do przebudowy droga stanowi połączenie z drogą powiatową powiatu kieleckiego, w Gminie Zagnańsk. Stanowi jednocześnie ważny ciąg komunikacyjny, którego odpowiedni standard i jakość zagwarantuje bezpieczeństwo w ruchu lokalnym.