UCHWAŁA NR XXXIII/230/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 października 2013 r.

2014-01-09 0946
Art. czytany: 2281 razy

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna

UCHWAŁA NR XXXIII/230/2013
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia
udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2013r. , poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 14 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.), Rada Gminy
Łączna uchwala, co następuje :
§ 1. W uchwale Nr VII/42/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011 roku
w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Łączna, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się ust. 1a, któremu naddaje się brzmienie :
„Postanowienia, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą przedszkoli prowadzonych
w ramach projektów dofinansowanych ze środków unijnych.”;
2) zmienia się § 3 ust 1, nadając mu brzmienie :
„Wysokość opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 , nie może być wyższa niż 1 zł
za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2013r.,
z tym że postanowienia § 1 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 1 października 2013r.
Id: D29CA9E4-865D-4A5D-B9F6-EB1151E51DF2. Podpisany Strona 1
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXIII/230/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2013 r.
W obliczu zmiany ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) zmieniającej nin. ustawę
z dniem 1 września 2013 r. - zmienia się sposób i zasady pobierania opłat za pobyt dziecka w
przedszkolu - za świadczenia w zakresie przekraczającym podstawę programową.
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały uważam za celowe i zasadne.
Id: D29CA9E4-865D-4A5D-B9F6-EB1151E51DF2. Podpisany Strona 1