UCHWAŁA NR XXXIII/231/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 października 2013 r.

2014-01-09 0947
Art. czytany: 2160 razy

w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/231/2013
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz., 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.
zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 10 450 zł zgodnie z załącznikiem Nr
1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 16 050 295,89 zł
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 10 450 zł zgodnie z załącznikiem Nr
2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 17 505 295,89 zł
§ 3. 1. Aktualizuje się załącznik Nr 6, Nr 7, Nr 9 , Nr 11, Nr 12 do uchwały budżetowej
zgodnie z załącznikiem Nr 3 , Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się zapisy § 3, ust.2 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie „2.
Przychody budżetu w wysokości 2 602 400 zł, rozchody w wysokości 1 147 400 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.
3. Zmienia się zapisy § 10 ust.2 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie „2) na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 066 505 zł, w tym: a) kredyty 1 008 200 zł, b)
pożyczki 139 200 zł”.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XXXIII/231/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 października 2013 r.
Dochody
Dzia
ł Rozdział § Treść
Kwota
dochodów
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 000,00
0920 Pozostałe odsetki 1 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 500,00
75023 Urzędy gmin 1 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM 3 000,00
75615
Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób pranych i innych jednostek
organizacyjnych 2 600,00
0690 Wpływy z różnych opłat 100,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat 2 000,00
75616
Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatkuod czynności
cywilnoprawnych, orazpodatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych 300,00
0690 Wpływy z różnych opłat 300,00
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw 100,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 100,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 100,00
Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 1
80104 Przedszkola 100,00
0920 Pozostałe odsetki 100,00
852 POMOC SPOŁECZNA 5 000,00
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 000,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami 5 000,00
853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ 350,00
85395 Pozostała działalność 350,00
0920 Pozostałe odsetki 350,00
Ogółem zwiększenia dochodów 10 450,00
Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XXXIII/231/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 października 2013 r.
Wydatki
Dział Rozdział Treść
Kwota
wydatkó
w
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ 20 000,00
40002 Dostarczanie wody 20 000,00
Dotacje na zadania bieżące 20 000,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 25 500,00
60016 Drogi publiczne gminne 25 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 500,00
Dotacje na zadania bieżące 20 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 000,00
75095 Pozostała działalność 3 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -50 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pozyczek jednostek
samorządu terytorialnego -50 000,00
Wydatki na obsługę długu -50 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 400,00
80101 Szkoły podstawowe 2 400,00
Dotacje na zadania bieżące 2 400,00
852 POMOC SPOŁECZNA 0,00
85202 Domy pomocy społecznej -6 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -6 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe -3 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych -3 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 9 000,00
Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 550,00
90015 Oświatlenie ulic, placów i dróg 7 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 000,00
90095 Pozostała działalność 2 550,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 550,00
Ogółem zwiększenia wydatków 10 450,00
Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XXXIII/231/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 października 2013 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.
Lp. Treść Klasyfikacja
§
Kwota
2013 r.
1 2 3 4
Przychody ogółem: 2 602 400,00
I Kredyty i pożyczki 2 386 505,00
1. Kredyty § 952 2 386 505,00
1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem
dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. § 952
2. Pożyczki § 952
2.1 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanyz udziałem środków
pochodzących z budżetu U.E. § 903
3. Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest
ograniczona § 931
3.1
Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest
ograniczona, zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem
dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E
§ 931
II Nadwyżka z lat ubiegłych § 957
III Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p § 950 215 895,00
IV Spłata pożyczek udzielonych § 951
V Przelewy z rachunku lokat § 994
VI. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941 -44
Rozchody ogółem: 1 147 400,00
1. Spłaty kredytów § 992 1 008 200,00
1.1
Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy
z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu
U. E
§ 992
2. Spłaty pożyczek § 992 139 200,00
2.1 Spłaty pożyczek § 963
2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona § 982
2.3
Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona
w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym
środkami pochodzącymi z budżetu U.e
Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 1
4. Udzielone pożyczki § 991
5. Przelewy na rachunki lokat § 994
6.
Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu
zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek
wtórny. § 982
Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XXXIII/231/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 października 2013 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2013 r.
z tego:
z tego: z tego:
Wydatki jednostek budżetowych w tym:
Dzi

Rozdzi
ał § Dotacje
ogółem
Wydatki
na 2013 r. Wydatki bieżące
wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
wydatki
związane
z realizacją
statutowych
zadań
Dotacj
e na
zadani
a
bieżąc
e
Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych
Wydatki na
programy
finansowane
z udziałem
środków,
o których
mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Wydatki
majątkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
wydatki na
programy
finansowane
z udziałem
środków,
o których
mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
zakup
i objęcie
akcji
i udziałó
w
wniesienie
wkładów
do spółek
prawa
handloweg
o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
010 01095 2010 22 440,89 22 440,89 22 440,89 22 440,89
750 75011 2010 41 775,00 41 775,00 41 775,00 41 775,00
751 75101 2010 909,00 909,00 909,00 909,00
852 85212 2010 1 901 084,00 1 901 084,00 1 901 084,00 118 693,00 3 308,00 1 779 083,00
852 85213 2010 11 836,00 11 836,00 11 836,00 11 836,00
852 85295 2010 47 274,00 47 274,00 47 274,00 47 274,00
Ogółem 2 025 318,89 2 025 318,89 2 025 318,89 161 377,00 37 584,89 0,00 1 826 357,00
Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XXXIII/231/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 października 2013 r.
Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r. w złotych
Przychody Wydatki
w tym: dotacja
z budżetu w tym:
L przedmiotowa
p. Wyszczególnienie Dział Rozdzi

Stan
środk
ów
obrot
owyc
h na
począ
tek
roku
ogółem
kwota
netto VAT
na
pierwsz
e
wyposaż
enie
celowa na
zadania
realizowan
e
z udziałem
środków
UE
celowa
na
inwest
ycje
ogółem wpłat
a do
budże
tu
wydatki
majątkowe
Stan
środkó
w
obroto
wych
na
koniec
roku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Dostarczanie ciepła 400 40001 0 350 000 349 900 100
2. Dostarczanie wody 400 40002 0 537 000 78 500 6 300 536 900 100
3 Zimowe utrzymanie dróg gminnych 600 60016 0 74 000 68 500 5 500 74 000 0
4. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900 90001 0 195 000 120 000 9 600 194 950 50
5. Zakład Gospodarki Komunalnej 900 90017 0 92 800 92 750 50
Ogółem 1 248 800 267 000 21 400 1 248 500 300
Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
XXXIII/231/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 października 2013 r.
Dotacje przedmiotowe w 2013 roku w złotych
Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Ogółem kwota
dotacji
1 2 3 4 5 6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 288 400
1. 400 40002
Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
dopłata do cen wody 84 800
2. 900 90001
Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
dopłata do cen ścieków 129 600
3. 600 60016
Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
dopłata do odśnieżania
1 km drogi 74 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Ogółem 288 400
Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 1
Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
XXXIII/231/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 października 2013 r.
Dotacje podmiotowe w 2013 roku
w złotych
Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota
dotacji
1 2 3 4 5 6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1. 921 92116 Gminna Instytucja kultury - biblioteka gminna w Łącznej pokrycie kosztów
działalności 65 000
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
2. 801 80101 Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego 'Zalezianka' nauczanie klas 0-6 392 400
Ogółem 457 400
Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 1