UCHWAŁA NR XXXIV/233/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2013 r.

2014-01-09 0955
Art. czytany: 2127 razy

w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA NR XXXIV/233/2013
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz.594 z późn. zm.) i art.19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr
95, poz. 613z późn. zm.) oraz art. art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 749z późn. zm.)uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z:
1) samochodu osobowego, straganu, stołu - 10 zł;
2) innych samochodów, przyczep, naczep - 10 zł;
3) z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza - 10 zł;
4) inne niż wyżej wymienione - 10 zł.
§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się pracowników Urzędu Gminy:
a) Jadwiga Kołsut –Pawłowicz
b) Marcin Moćko
§ 4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, w ciągu 5 dni po upływie
okresu poboru, na rachunek bankowy Urzędu Gminy lub do kasy Urzędu Gminy.
§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr 53/X/2005 Rady
Gminy w Łącznej z dnia 28 listopada 2005r.w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
oraz wyznaczenia jej inkasentów oraz Uchwała Nr 6/I/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia
27 stycznia 2006 w sprawie zmian dot. ustalenia wysokości opłaty targowej oraz
wyznaczenia jej inkasentów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia
2014 r.
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów
prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską
członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym. Unii Europejskiej –
wydanie specjalne
Id: A3634237-6599-47A9-9B1A-876DF5A7DDA7. Podpisany Strona 1
UZASADNIENIE
Zgodnie z art.19 pkt 1 lit.a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U .z 2010.r Nr 95,
poz. 613-tekst jednolity z późn. zm.)Rada gminy w Łącznej została upoważniona przez
ustawodawcę do określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości
opłaty targowej. Jednocześnie w ramach przepisów w/w ustawy w oparciu o art.19 ust.1
rada Gminy może zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określić inkasentów
.proponowane stawki opłaty targowej kształtuje się poniżej górnej stawki ogłoszonej przez
Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2013r.w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2014.
Id: A3634237-6599-47A9-9B1A-876DF5A7DDA7. Podpisany Strona 1