Uchwała nr XXVIII/207/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 29 kwietnia 2013 r.

2014-01-20 0947
Art. czytany: 2293 razy

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2013-2022

RADA GMINY
ŁĄCZNA
Uchwała nr XXVIII/207/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łączna na lata 2013-2022
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz
art. 226, art.228 , art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna
uchwala, co następuje:
§1
Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łączna na lata
2013-2022.
1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Stanisław Starz
RADA GMINY
ŁĄCZNA
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/207/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 29 kwietnia 2013 r
Wyszczególnienie Dochody ogółem
z tego:
Dochody bieżące
w tym:
Dochody
majątkowe
w tym:
dochody z tytułu
udziału we
wpływach z podatku
dochodowego od
osób fizycznych
dochody z tytułu
udziału we
wpływach z podatku
dochodowego od
osób prawnych
podatki i opłaty
w tym:
z podatku od
nieruchomości
z subwencji
ogólnej
z tytułu dotacji i
środków
przeznaczonych
na cele bieżące
ze sprzedaży
majątku
z tytułu dotacji
oraz środków
przeznaczonych
na inwestycje
Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1 2 1.2 1 1.2.2
Formuła [1.11+11.2]
Wykonanie 2010 14 658 978.00 12436 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222 668,00 4 180,33 0,00
Wykonanie 2011 15 156 101,75 13010830,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 145 271,64 0,00 0,00
Plan3kw 2012 15 565 645,00 13 078 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 486 652,00 433 000,00 0,00
Wykonanie 2012 1) 14 846 811,30 13 194 755,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 652 055,98 433 969,00 0,00
2013 15 495 386,00 13 947 556,00 1 934 043,00 5 897,00 2 553 900,00 1 080 000,00 6 395 467,00 2 872 949,00 1 547 830,00 100 000,00 1 447 830,00
2014 15 700 000,00 14 500 000,00 1 934 858,00 5 915,00 2 650 000,00 1 080 000,00 6 396 800,00 2 751 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00
2015 15 200 000,00 14 500 000,00 1 935 300,00 5 920,00 2 700 000,00 1 090 000,00 6 397 500,00 2 762 000,00 700 000,00 0,00 0.00
2016 14 800 000,00 14 800 000,00 1 935 800,00 6 000,00 2 715 000,00 1 095 000,00 6 400 000,00 2 775 000,00 0,00 0,00 0,00
2017 15 100 000,00 15 100 000,00 1 936 400,00 6 047,00 2 725 000,00 1 100 000,00 6 430 000,00 2 781 000,00 0,00 0,00 0,00
2018 15 400 000,00 15 400 000,00 1 937 000,00 6 098,00 2 740 000,00 1 110 000,00 6 475 000,00 » 2 792 000,00 0,00 0,00 0,00
2019 15 700 000,00 15 700 000,00 1 937 400,00 6 120.001 2 755 000,00 1 120 000,00 6 510 000,00 2 798 000,00 0,00 0,00 0,00
2020 16 000 000,00 16 000 000,00 1 937 800,00 6 150,00 2 760 000,00 1 120 000,00 6 520 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00
2021 16 400 000,00 16 400 000,00 1 938 200,00 6 210,00 2 765 000,00 1 125 000,00 6 550 000,00 2 810 000,00 0,00 0,00 0,00
2022 16 800 000,00 16 800 000,00 1 938 600,00 6 280.00 2 770 000,00 1 130 000,00 6 580 000,00 2 817 000,00 0,00 0,00 0,00
Strona 1
Wyszczególnienie W y d a t k i o g ó ł em
z tego:
Wy e m Wynik budżetu
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki majątkowe
z tytułu poręczeń i
gwarancji
w tym:
na spłatę przejętych
zobowiązań samodzielnego
publicznego zakładu opieki
zdrowotnej
przekształconego na
zasadach określonych w
przepisach o działalności
leczniczej, w wysokości w
jakiej nie podlegają
sfinansowaniu dotacją z
budżetu państwa)
wydatki na obsługę
długu
w tym:
gwarancje i poręczenia
podlegające wyłączeniu z
limitów spłaty zobowiązań
określonych w art. 243 ust. 3
pkt 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U Nr 157,
poz. 1240, z późn. zm.) lub
art. 169 ust 3 pkt 2 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz
U. Nr 249. poz. 2104, z
późn. zm.)
odsetki i dyskonto
określone w art. 243
ust. 1 ustawy lub
art. 169 ust. 1 ufp z
2005 r.
Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.2 3
Formuła [ 2 . 1 ] + [ 2 . 2 ] [1]-[2]
Wykonanie 2010 1 5 6 8 4 556.28 11 344 224,51 0,00 0,00 0,00 143 342,87 143 342,87 4 340 331,77 -1 025 578,28
Wykonanie 2011 1 7 1 6 1 334,25 11 413 553,71 0,00 0,00 0,00 219 927,93 219 927,93 5 747 780,54 -2 005 232,50
Plan 3 kw 2012 1 6 1 0 C 645,00 12 590 404,00 0,00 0,00 0,00 304 768,00 304 768,00 3 510 241,00 -535 000,00
Wykonanie 2012 1) 1 4 6 0 C 402,35 12 360 983,30 0,00 0,00 0,00 333 150,46 333 150,46 2 239 419,05 246 408,95
2013 1 6 9 5 0 386,00 13 192 629,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00 320 000,00 3 757 757,00 -1 455 000,00
2014 1 4 75 0 000,00 13 233 000,00 0,00 0,00 0,00 162 686,00 162 686,00 1 517 000,00 950 000,00
2015 1 4 5 0 O 000,00 13 207 431,00 0,00 0,00 0,00 118 968,00 118 968,00 1 292 569,00 700 000,00
2016 1 3 9 5 2 500,00 13 350 381,00 0,00 0,00 0.00 64 881,00 64 881,00 602 119,00 847 500,00
2017 1 4 2 4 S 100,00 13 535 092,00 0,00 0,00 0.00 56 000,00 56 000,00 713 008,00 851 900,00
2018 1 A 4 0 2 500,00 13 958 500,00 0,00 0,00 0,00 46 000,00 46 000,00 444 000,00 997 500,00
2019 1 -4 7 4 S 936,00 13 959 700,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 787 236,00 953 064,00
2020 1 5 4 3 3 000,00 14 356 000,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 56 000,00 1 082 000,00 562 000,00
2021 1 £ 874- 400,00 14 900 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 974 400,00 525 600,00
2022 1 6 061 164,00 15 230 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 831 164,00 738 836,00
Strona 2
z tego:
w tym: w tym: w tym: w tym:
Wyszczególnienie
Przychody
budżetu
Nadwyżka
budżetowa z lat
ubiegłych
na pokrycie
deficytu budżetu
Wolne środki, o
których mowa w
art, 217 ust.2 pkt
6 ustawy
na pokrycie
deficytu budżetu
Kredyty,
pożyczki, emisja
papierów
wartościowych
na pokrycie
deficytu budżetu
Inne przychody
niezwiązane z
zaciągnięciem
długu
na pokrycie
deficytu budżetu
Lp 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1
Formuła [4.1]+ [4.2]+[4.3]
+ [4.4]
Wykonanie 2010 2 023 353,00 0,00 0,00 102 968,00 102 968,00 1 920 385,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2011 3 247 704,36 0,00 0,00 207 704,36 207 704,36 3 040 000,00 0,00 0,00 0,00
Plan 3 kw. 2012 1 322 200,00 0,00 0,00 156 600,00 156 000,00 1 165 600,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2012 1) 756 686,86 0,00 0,00 156 686,86 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00
2013 2 338 200,00 0,00 0,00 138 200,00 135 000,00 2 200 000,00 1 320 000,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
z tego: w tym: K w o ta
zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez
w tym: w tym:
Wskaźnik
zadłużenia do
W s k a ź n i k
zadłużę n i a do
łączna kwota przypadających
na dany rok kwot wyłączeń
określonych w: art. 243 ust. 3
pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust 3
pkt 1 ufpz2005 r.), art. 121a
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. - Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157.
poz. 1241. z późn. zm) oraz
art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia
2012 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku z realizacją
ustawy budżetowej (Dz.U. poz
1456)
w tym: Łączna kwota
wyłączeń z
ograniczeń długu
określonych w art.
170 ust. 3 ufp z
2005 r. oraz w art
36 ustawy o
zmianie niektórych
ustaw w związku z
realizacją ustawy
budżetowej
Wyszczególnienie Rozchody
budżetu
Spłaty rat
kapitałowych
kredytów i
pożyczek oraz
wykup papierów
wartościowych
kwota
przypadających na
dany rok kwot
wyłączeń
określonych w art
243 ust. 3 pkt 1
ustawy lub a r t 169
ust 3 pkt 1 ufp z
2005 r
Inne rozchody
niezwiązane ze
spłatą długu
Kwota długu
kwota wyłączeń z
ograniczeń długu
określonych w art.
170 ust. 3 ufp z
2005 r.
dochodów
ogółem
określony w art.
170 ufp z 2005
r., bez
uwzględniania
wyłączeń
określonych w
pkt 6.1.
d o c h o d ów
o g ó ł e m , o
którym m o w a w
art. 179 ufp z
2005 r_, po
u w z g l ę d n i e n iu
w y ł ą c z e ń
określon y c h w
p k t 6 _ 1
j e d n o s t kę
samorządu
terytoriaf nego
zobowiązań po
likwidowanych i
przekształcanych
jednostKach
zaliczanych do
sektora finansów
publicznych
LP 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.2 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3 7
Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1 J/[1]
Wykonanie 2010 790 070,00 790 070,00 0,00 0,00 0,00 4 042 585,00 0,00 0,00 27,58% 2 7 , 5 8% 0,00
Wykonanie 2011 1 085 758,00 1 085 758,00 0,00 0,00 0,00 5 996 800,00 0,00 0,00 39,57% 3 9 , 5 7% 0,00
P l a n 3 k w 2012 787 200,00 787 200,00 0,00 0,00 0,00 6 375 200,00 0,00 0,00 40,96% 4-0,96% 0,00
Wykonanie 2012 1) 787 200,00 787 200,00 0,00 0,00 0,00 5 809 600,00 0,00 0,00 39,13% 3-9,13% 0,00
2013 883 200,00 883 200,00 0,00 0,00 0,00 7 126 400,00 0,00 0,00 45,99% 4 5 , 9 9% 0,00
2014 950 000,00 950 000,00 0,00 0,00 0,00 6 176 400,00 0,00 0,00 39,34% 3 9 , 3 4% 0,00
2015 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 5 476 400,00 0,00 0,00 36,03% 3 6 , 0 3% 0,00
2016 847 500,00 847 500,00 0,00 0,00 0,00 4 628 900,00 0,00 0,00 31,28% 3 -1,28% 0,00
2017 851 900,00 851 900,00 0,00 0,00 0,00 3 777 000,00 0,00 0,00 25,01% 2 5 , 0 1 % 0,00
2018 997 500,00 997 500,00 0,00 0,00 0,00 2 779 500,00 0,00 0,00 18,05% 1 8 , 0 5% 0,00
2019 953 064,00 953 064,00 0,00 0,00 0,00 1 826 436,00 0,00 0,00 11,63% 1 1 ,63% 0,00
2020 562 000,00 562 000,00 0,00 0,00 0,00 1 264 436,00 0,00 0,00 7,90% 7 , 9 0% 0,00
2021 525 600,00 525 600,00 0,00 0,00 0,00 738 836,00 0,00 0,00 4,51% 4 , 5 1 % 0,00
2022 738 836,00 738 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0 , 0 0% 0,00
Strona 4
Wyszczególnienie
Rela cja zrówno^vażenia wydatków bieżących, o
której m o w a w art. 242 ustawy
Wskaźnik spłaty zobowiązań
Wskaźnik
planowanej łącznej
kwoty spłaty
zobowiązań, o
której mowa w art.
169 ust. 1 ufp z
2005 r. do
dochodów ogółem,
bez uwzględnienia
wyłączeń
określonych w pkt
5.1.1
Wskaźnik
planowanej łącznej
kwoty spłaty
zobowiązań, o
której mowa w art
169 ust. 1 ufp z
2005 r. do
dochodów ogółem,
po uwzględnieniu
wyłączeń
przypadających na
dany rok
określonych w pkt
5.1.1
Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której
mowa w art. 243 ust 1
ustawy do dochodów
ogółem, bez
uwzględnienia
zobowiązań związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego i bez
uwzględniania
wyłączeń
przypadających na
dany rok określonych w
pkt 5.1.1.
Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której mowa
w art. 243 ust 1 ustawy do
dochodów ogółem, bez
uwzględnienia zobowiązań
związku współtworzonego
przez jednostkę samorządu
terytorialnego, po
uwzględnieniu wyłączeń
przypadających na dany rok
określonych w pkt 5.1.1.
Kwoia zobowiązań
związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego
przypadających do
spłaty w danym roku
budżetowym,
podlegająca doliczeniu
zgodnie z art. 244
ustawy
Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której
mowa w art. 243 ust 1
ustawy do dochodów
ogółem, po
uwzględnieniu
zobowiązań związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po
uwzględnieniu
wyłączeń
Dopuszczalny wskaźnik
spłaty zobowiązań
określony w ad 243
ustawy, po
uwzględnieniu
wyłączeń określonych
w art. 36 ustawy z dnia
7 grudnia 2012 r. o
zmianie niektórych
ustaw w związku z
realizacją ustawy
budżetowej, obliczony
w oparciu o plan 3
kwartałów roku
poprzedzającego rok
budżetowy
Dopuszczalny
wskaźnik spłaty
zobowiązań określony
w art. 243 ustawy, po
uwzględnieniu
wyłączeń określonych
w art. 36 ustawy z dnia
7 grudnia 2012 r. o
zmianie niektórych
ustaw w związku z
realizacją ustawy
budżetowej, obliczony
w oparciu o wykonanie
roku poprzedzającego
rok budżetowy
Informacja o spełnieniu
wskaźnika spłaty
zobowiązań
określonego w art. 243
ustawy, po
uwzględnieniu
zobowiązań związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po
uwzględnieniu
wyłączeń określonych
wpkt 5.1.1.,
obliczonego w oparciu
o plan 3 kwartałów roku
poprzedzającego rok
budżetowy
Informacja o
spełnieniu wskaźnika
spłaty zobowiązań
określonego w art. 243
ustawy, po
uwzględnieniu
zobowiązań związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po
uwzględnieniu
wyłączeń określonych
wpkt 5.1.1.,
obliczonego w oparciu
0 wykonanie roku
poprzedzającego rok
budżetowy
Różnica mięcjzy
dochodami bieżącymi a
wydatkami bieżącymi
Różnica między
dochodami bieżącymi,
powiększonymi o
nadwyżkę budżetową
określoną w pkt 4.1. i
wolne środki określone
w pkt 4.2. a wydatkami
bieżącymi,
pomniejszonymi[6]) o
wydatki określone w pkt
2 1.2
Lp 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.7.1 9.8 9.8.1
Formuła [1.1] - [ 2 . 1 ] [1.1] +[4.1)+ [4.2]-
[2.1]-[2.1 2]
([2.1 1 ] ł [2.1.3.1] ł
[5.1])/[1[
([2 1 1] +[2.1.3.1] +
[5.1]-[5.1.1])/[11
02.1.1.] • [2.1.3.11 *
15.1]) / tli
(12.1.11 + [2.1.3.1] » 15.11 -
[5 L i n ' ni
([2.1.1]+[2.1.3.11*[5.1]
+19.5H5.1.1] )/[1]
średnia z trzech
poprzednich lat [9,6,1]
średnia z trzech
poprzednich lat [9,6,1] [9.6]-[9,7] [9.6]-[9.7.1]
Wykonanie 2010 1 092 08 5 , 49 1 195 053,49 6,37% 6,37% 6,37% 6,37% 0,00 6,37% 0,00% 0,00% TAK TAK
Wykonanie 2011 1 597 2 7 6 , 40 1 804 980,76 8,61% 8,61% 8,61% 8,61% 0,00 8,61% 0,00% 0,00% TAK TAK
Plan3kw 2012 488 5 8 © , 00 645 189,00 7,02% 7,02% 7,02% 7,02% 0,00 7,02% 0,00% 0,00% TAK TAK
Wykonanie 2012 1) 833 7 7 2 , 02 990 458,88 7,55% 7,55% 7,55% 7,55% 0,00 7,55% 0,00% 0,00% TAK TAK
2013 754 9 2 7 , 00 893 127,00 7,76% 7,76% 7,76% 7,76% 0,00 7,76% 7,98% 8,85% TAK TAK
2014 1 267 0 0 0 , 00 1 267 000,00 7,09% 7,09% 7,09% 7,09% 0,00 7,09% 7,33% 8,20% TAK TAK
2015 1 292 5 6 3 , 00 1 292 569,00 5,39% 5,39% 5,39% 5,39% 0,00 5,39% 6,50% 7,38% TAK TAK
2016 1 449 6 1 3 , 00 1 449 619,00 6,16% 6,16% 6,16% 6,16% 0,00 6,16% 7,36% 7,36% TAK TAK
2017 1 564 9 0 3 , 00 1 564 908,00 6,01% 6,01% 6 , 0 1% 6,01% 0,00 6,01% 8,79% 8,79% TAK TAK
2018 1 441 5 0 0 , 00 1 441 500,00 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 0,00 6,78% 9,55% 9,55% TAK TAK
2019 1 740 3 0 0 , 00 1 740 300,00 6,23% 6,23% 6,23% 6,23% 0,00 6,23% 9,84% 9,84% TAK TAK
2020 1 644 00O , 00 1 644 000,00 3,86% 3,86% 3,86% 3,86% 0,00 3,86% 10,27% 10,27% TAK TAK
2021 1 500 00O , 00 1 500 000,00 3,51% 3,51% 3,51% 3,51% 0,00 3,51% 10,24% 10,24% TAK TAK
2022 1 570 00O , 00 1 570 000,00 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 0,00 4,58% 10,17% 10,17% TAK TAK
Strona 5
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
z tego:
Wyszczególnienie
Prz eznaczenie
prognozowanej
n a d w y ż k i
b u d ż e t o w e j
Spłaty kredytów,
pożyczek i wykup
papierów
wartościowych
Wydatki bieżące na
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
Wydatki związane z
funkcjonowaniem
organów jednostki
samorządu
terytorialnego)
Wydatki objęte
limitem art. 226 ust.
3 ustawy bieżące majątkowe
Wydatki
inwestycyjne
kontynuowane
Nowe wydatki
inwestycyjne
Wydatki majątkowe
w formie dotacji
Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11,5 11.6
Formuła [11.3.1] + [11.3.2]
Wykonanie 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan 3 kw 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2012 1) 0,00 0,00 5 668 211,45 1 434 947,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 6 454 591,00 1 631 000,00 3 532 058,00 574 301,00 2 957 757,00 2 244 318,00 1 513 439,00 0,00
2014 950 000,00 950 000,00 6 450 100,00 1 640 000,00 1 060 010,00 346 590,00 713 420,00 263 420,00 853 580,00 0,00
2015 700 000,00 700 000,00 6 460 000,00 1 645 000,00 680 000,00 0,00 680 000,00 0,00 1 292 569,00 0,00
2016 847 500,00 847 500.00 6 465 000,00 1 650 000,00 600 219,00 0,00 600 219,00 0,00 602 119,00 0,00
2017 851 900,00 851 900,00 6 500 000.00 1 655 000,00 520 000.00 0,00 520 000,00 0,00 713 008,00 0,00
2018 997 500,00 997 500,00 6 520 000,00 1 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 000,00 0.00
2019 953 064,00 953 064,00 6 580 000,00 1 670 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787 236,00 0,00
2020 562 000,00 562 000,00 6 620 000,00 1 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 082 000,00 0,00
2021 525 600,00 525 600,00 6 635 000,00 1 690 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974 400,00 0,00
2022 738 836,00 738 836,00 6 650 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831 164,00 0,00
Strona 6
Wyszczególnienie
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 ustawy
Dochody bieżące
na programy,
projekty lub zadania
finansowane z
udziałem środków,
o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy
w tym:
Dochody
majątkowe na
programy, projekty
lub zadania
finansowane z
udziałem środków,
o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy
w tym:
Wydatki bieżące na
programy, projekty
lub zadania
finansowane z
udziałem środków,
o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy
w tym:
środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
w tym: środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
w tym:
finansowane
środkami
określonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki bieżące na
realizację programu,
projektu lub zadania
wynikające wyłącznie
z zawartych umów z
podmiotem
dysponującym
środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy wynikające
wyłącznie z
zawartych umów na
realizację programu,
projektu lub zadania
środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy wynikające
wyłącznie z
zawartych umów na
realizację programu,
projektu lub zadania
Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2
Formuła
Wykonanie 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2011 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan 3 kw 2012 578 742,96 0,00 0,00 1 778 652,00 0,00 0,00 736 786,00 0,00 0,00
Wykonanie 2012 1) 603 033,80 0,00 0,00 941 601,00 0,00 0,00 702 624,08 0,00 0,00
2013 487 575,00 0,00 0,00 1 447 830,00 0,00 0,00 589 062,00 0,00 0,00
2014 290 110,00 0,00 0,00 1 134 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V
( (
Strona
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
w tym: Kwota zobowiązań
Dochody
budżetowe z tytułu
dotacji celowej z
budżetu państwa, o
której mowa w art.
196 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej (Dz.U. Nr
112, poz. 654, z
późn. zm.)
Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę
Wydatki na spłatę
zobowiązań
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
przejętych do końca
2011 r. na
podstawie
przepisów o
zakładach opieki
zdrowotnej
Wyszczególnienie
Wydatki majątkowe
na programy,
projekty lub zadania
finansowane z
udziałem środków,
o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy
finansowane
środkami
określonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki liajątkowe
na reafcację
programulprojektu
lub zalania
wynikającaln/yłącznie
z zawartycl umów z
podmłtem
dysponlącym
środkami, l których
mowa w alf. 5 ust. 1
pkt 2 u|tawy
wynikających z
przejęcia przez
jednostkę
samorządu
terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i
przekształcanych
samodzielnych
zakładach opieki
zdrowotnej
Wysokość
zobowiązań
podlegających
umorzeniu, o którym
mowa w art. 190
ustawy o
działalności
leczniczej
przejętych
zobowiązań
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
przekształconego
na zasadach
określonych w
przepisach o
działalności
leczniczej
przejętych
zobowiązań
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
likwidowanego na
zasadach
określonych w
przepisach o
działalności
leczniczej
Wydatki bieżące na
pokrycie ujemnego
wyniku finansowego
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 13.1 13.2 13.3 13,4 13.5 13.6 13.7
Formuła
Wykonanie 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan 3 kw. 2012 2 823 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2012 1) 1 617 598,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 2 797 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(
Strona 8
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
w tym:
Wyszczególnienie
Spłaty rat
k a p i t a ł o w y c h oraz
w y k u p papierów
w a r t o ś c i o w y c h , o
k t ó r y ch rnowa w pkt.
5 . 1 ., wynikające
w y ł ą c z n i e z tytułu
z o bowiązań już
z a c i ą g n i ę t y ch
Kwota długu,
którego planowana
spłata dokona się z
wydatków budżetu
Wydatki
zmniejszające dług
spłata zobowiązań
wymagalnych z lat
poprzednich, innych
niż w pkt 14.3.3
związane z
umowami
zaliczanymi do
tytułów dłużnych
wliczanych w
państwowy dług
publiczny
wypłaty z tytułu
wymagalnych
poręczeń i
gwarancji
Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu (m.in.
umorzenia, różnice
kursowe)
Lp 14,1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4
Formuła
Wykonanie 2010 790 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2011 1 085 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan3kw. 2012 787 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2012 1) 787 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 883 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 847 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 851 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 856 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 756 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 261 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 1 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stani^^crz
Strona C
RADA GMINY
ŁĄCZNA
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/207/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 29.04. 2013r
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2013-2022
spowodowana jest zwiększeniem dochodów w 2013 roku o kwotę 134.772 zł z dotacji celowej
przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonej na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)
- kwota 61 922 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - kwota 27.730 zł, z dotacji
celowej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - kwota 32.960 zł, oraz na dotacja z tytułu zerotu
podatku akcyzowego kwota 12 160 zł.
W załączniku nrl :
1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 134.772 z ł , co wpłynęło na wzrost
wydatków bieżących jednostki.
W wyniku powyższych zmian budżetu wskaźniki obciążenia budżetu w 2013 roku nie
przekraczają 15% wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i długu, relacje wynikające
z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w oparciu o wykonanie
roku poprzedzającego rok budżetowy nie zostały naruszone .
PRZEWODh IC&CY
Stani&eno Sturz