UCHWAŁA NR XXXV/237/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 grudnia 2013 r.

2014-01-20 0950
Art. czytany: 3157 razy

w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/237/2013
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz., 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
885 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr
1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Aktualizuje się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr
3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Id: 13923DD6-AC3F-4E67-9DD4-7672A45B8D10. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/237/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Dochody
Dzia
ł
Rozdzi
ał § Treść
Kwota
dochodów
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 000,00
75023 Urzędy Gmin 2 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM -4 300,00
75615
Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych 1 500,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00
75616
Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn,od czynności cywilnoprawych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 30 600,00
0310 Podatek od nieruchomości 30 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600,00
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw -36 400,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej -6 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej -30 800,00
0690 Wpływy z różnych opłat 400,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800,00
80101 Szkoły podstawowe 800,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00
852 POMOC SPOŁECZNA 1 500,00
Id: 13923DD6-AC3F-4E67-9DD4-7672A45B8D10. Podpisany Strona 1
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 500,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami 1 500,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ 0,00
85395 Pozostala działalność 0,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich -4,76
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich 4,76
Ogółem zwiększenia dochodów 0,00
Id: 13923DD6-AC3F-4E67-9DD4-7672A45B8D10. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/237/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Wydatki
Dział Rozdział Treść Kwota
wydatków
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ 0,00
85395 Pozostała działalność 0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
-4,76
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4
4,76
Ogółem zwiększenia wydatków 0,00
Id: 13923DD6-AC3F-4E67-9DD4-7672A45B8D10. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/237/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok
L. Przewidywane nakłady i źródła finansowania
p. Projekt
Okres
realizacji
zadania
Jednostka org.
realizująca zadanie
lub koordynująca
program
Dział Rozdział
źródło kwota
Wydatki w roku
budżetowym 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2009-2013 Urząd Gminy 600 60016 Wartość zadania:
5 000 000 1 723 460
Priorytet:Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Wydatki bieżące:
Działanie:3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury
komunikacyjnej - środki z budżetu j.s.t.
Projekt:'Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego
Jaśle' - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 5 000 000 1 723 460
- środki z budżetu j.s.t. 3 000 000 939 458
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
2 000 000 784 002
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
2.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2007-2013 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 300 000 281 550
Id: 13923DD6-AC3F-4E67-9DD4-7672A45B8D10. Podpisany Strona 1
Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury
Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 300 000 281 550
- środki z budżetu j.s.t. 55 677 42 232
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 244 323 239 318
3.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2007-2013 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000 84 968
Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego' jst 2007-
2013' - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 85 000 84 968
- środki z budżetu j.s.t. 20 000 19 968
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 65 000 65 000
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
4
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2013-2014 Urząd Gminy 921 92195 Wartość zadania: 976 859,00 713 439,00
Priorytet: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Łączna Wydatki bieżące: 0,00 0,00
Działanie: 3.2 Rozwój systemu lokalnej infrastruktury
komunikacyjnej - środki z budżetu j.s.t.
Id: 13923DD6-AC3F-4E67-9DD4-7672A45B8D10. Podpisany Strona 2
Projekt: Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej
z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 976 859,00 713 439,00
- środki z budżetu j.s.t. 476 859 348 269
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 500 000 365 170
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
5 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012-2014 Zespół Szkół 853 85395 Wartość zadania: 1 265 411 574 301
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w Łącznej Wydatki bieżące: 1 265 411 574 301
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokoei jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty - środki z budżetu j.s.t. 190 211 96 296
Projekt: Bajkowy świat - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 1 075 200 478 005
Wydatki majątkowe: 0 0
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
6. Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich 853 85395 Wartość zadania: 14 761 14 761
Priorytet: 2013
Urzad Gminy
Łaczna Wydatki bieżące: 14 761 14 761
Działanie: 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju - środki z budżetu j.s.t. 5 191 5 191
Projekt: Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kamionki - środki z budżetu krajowego
Id: 13923DD6-AC3F-4E67-9DD4-7672A45B8D10. Podpisany Strona 3
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 9 570 9 570
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
7. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2013 GOPS Łączna Wartość zadania: 179 500,00 179 500,00
Priorytet: Promocja integracji społecznej Wydatki bieżące: 179 500,00 179 500,00
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 852 85214 - środki z budżetu j.s.t. 18 839,00 18 839,00
Projekt: Dziś szansą na lepsze jutro 853 85395 - środki z budżetu krajowego 8 086,00 8 086,00
853 85395
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 152 575,00 152 575,00
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
8. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2013-2015 853 85395 Wartość zadania: 571 113,00 170 655,00
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 533 113,00 132 655,00
Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty - środki z budżetu j.s.t.
Projekt: Wyrównywanie szans w Gminie Łączna - środki z budżetu krajowego 79 966,95 19 898,25
Id: 13923DD6-AC3F-4E67-9DD4-7672A45B8D10. Podpisany Strona 4
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 453 146,05 112 756,75
Wydatki majątkowe: 38 000 38 000
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego 5 700 5 700
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 32 300 32 300
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
Ogółem wydatki 8 392 644,00 3 742 634,00
Wydatki bieżące: 1 992 785,00 901 217,00
- środki z budżetu j.s.t. 214 241,00 120 326,00
- środki z budżetu krajowego 88 052,95 27 984,25
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 690 491,05 752 906,75
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze
środków UE
Wydatki majątkowe: 6 399 859,00 2 841 417,00
- środki z budżetu j.s.t. 3 552 536,00 1 349 927,00
- środki z budżetu krajowego 5 700,00 5 700,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 841 623,00 1 485 790,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze
środków UE
Id: 13923DD6-AC3F-4E67-9DD4-7672A45B8D10. Podpisany Strona 5