Uchwała nr XXXV/238/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013 r.

2014-01-20 0951
Art. czytany: 2986 razy

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2013-2022

RADA GMINY
ŁĄCZNA
Uchwała nr XXXV/238/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łączna na lata 2013-2022
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 226,
art.228 , art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sieipnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna
uchwala, co następuje:
Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łączna na
lata 2013-2022.
1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§1
A Przewodn czfecy Rady
Stanisł; iw 'Starz
RADA GMINY
ŁĄCZNA
)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/238/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30.12.2013 r
Wyszczególnienie Dochody ogółem
z tego:
Dochody bieżące
w tym:
Dochody
majątkowe
w tym:
dochody z tytułu
udziału we
wpływach z podatku
dochodowego od
osób fizycznych
dochody z tytułu
udziału we
wpływach z podatku
dochodowego od
osób prawnych
podatki i opłaty
w tym:
z podatku od
nieruchomości
z subwencji
ogólnej
z tytułu dotacji i
środków
przeznaczonych
na cele bieżące
ze sprzedaży
majątku
z tytułu dotacji
oraz środków
przeznaczonych
na inwestycje
Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2
Formuła [1.1M1-2]
Wykonanie 2010 14 658 978,00 12 436 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222 668,00 4 180,33 0,00
Wykonanie 2011 15 156 101,75 13 010 830,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 145 271,64 0,00 0,00
Plan3kw. 2012 15 565 645,00 13 078 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 486 652,00 433 000,00 0,00
Wykonanie 2012 1) 14 846 811,30 13 194 755,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 652 055,98 433 969,00 0,00
2013 16 230 942,89 14 585 452,89 1 934 043,00 5 897,00 2 455 200,00 1 110 000,00 6 395 467,00 3 484 873,89 1 645 490,00 100 000,00 1 491 490,00
2014 15 973 827,00 14 773 827,00 1 934 858,00 5 915,00 2 650 000,00 1 080 000,00 6 396 800,00 2 751 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00
2015 15 800 000,00 14 900 000,00 1 935 300,00 5 920,00 2 700 000,00 1 090 000,00 6 397 500,00 2 762 008,00 900 000,00 0,00 0,00
2016 14 900 000,00 14 900 000,00 1 935 800,00 6 000,00 2 715 000,00 1 095 000,00 6 400 000,00 2 775 000,00 0,00 0,00 0,00
2017 15 100 000,00 15 100 000,00 1 936 400,00 6 047,00 2 725 000,00 1 100 000,00 6 430 000,00 2 781 000,00 0,00 0,00 0,00
2018 15 400 000,00 15 400 000,00 1 937 000,00 6 098,00 2 740 000,00 1 110 000,00 6 475 000,00 2 792 000,00 0,00 0,00 0,00
2019 15 700 000,00 15 700 000,00 1 937 400,00 6 120,00 2 755 000,00 1 120 000,00 6 510 000,00 2 798 000,00 0,00 0,00 0,00
2020 16 000 000,00 16 000 000,00 1 937 800,00 6 150,00 2 760 000,00 1 120 000,00 6 520 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00
2021 16 400 000,00 16 400 000,00 1 938 200,00 6 210,00 2 765 000,00 1 125 000,00 6 550 000,00 2 810 000,00 0,00 0,00 0,00
2022 16 800 000,00 16 800 000,00 1 938 600,00 6 280,00 2 770 000,00 1 130 000,00 6 580 000,00 2 817 000,00 0,00 0,00 0,00
Strona 1
Wyszczególnienie Wydatki ogółem
i
z tego:
Wynik budżetu
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki majątkowe
z tytułu poręczeń i
gwarancji
w tym:
na spłatę przejętych
zobowiązań samodzielnego
publicznego zakładu opieki
zdrowotnej
przekształconego na
zasadach określonych w
przepisach o działalności
leczniczej, w wysokości w
jakiej nie podlegają
sfinansowaniu dolacją z
budżetu państwa)
wydatki na obsługę
długu
w tym:
gwarancje i poręczenia
podlegające wyłączeniu z
limitów spłaly zobowiązań
określonych w art. 243 ust. 3
pkl 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240, z póżn. zm.) lub
art 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz.
U. Nr 249.poz. 2104,z
późn. zm.)
odsetki i dyskonto
określone w art. 243
ust. 1 ustawy lub
art. 169 ust. 1 ufp z
2005 r.
Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.2 3
Formuła [2.1]+ [2.2] [i] -m
Wykonanie 2010 15 684 556,28 11 344 224,51 0,00 0,00 0,00 143 342,87 143 342,87 4 340 331,77 -1 025 578,28
Wykonanie 2011 17 161 334,25 11 413 553,71 0,00 0,00 0,00 219 927,93 219 927,93 5 747 780,54 -2 005 232,50
Plan 3 kw. 2012 16 100 645,00 12 590 404,00 0,00 0,00 0,00 304 768,00 304 768,00 3 510 241,00 -535 000,00
Wykonanie 2012 1) 14 6Q0 402,35 12 360 983,30 0,00 0,00 0,00 333 150,46 333 150,46 2 239 419,05 246 408,95
2013 17 685 942,89 13 824 325,89 0,00 0,00 0,00 270 000,00 270 000,00 3 861 617,00 -1 455 000,00
2014 14 976 827,00 13 459 827,00 0,00 0,00 0,00 162 686,00 162 686,00 1 517 000,00 997 000,00
2015 14 897 000,00 13 604 431,00 0,00 0,00 0,00 118 968,00 118 968,00 1 292 569,00 903 000,00
2016 14 031 576,25 13 429 457,25 0,00 0,00 0,00 64 881,00 64 881,00 602 119,00 868 423,75
2017 14 248 100,00 13 535 092,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 56 000,00 713 008,00 851 900,00
2013 14 402 500,00 13 958 500,00 0,00 0,00 0,00 46 000,00 46 000,00 444 000,00 997 500,00
2019 14 746 936,00 13 959 700,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 787 236,00 953 064,00
2020 15 438 000,00 14 356 000,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 56 000,00 1 082 000,00 562 000,00
2021 15 874 400,00 14 900 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 974 400,00 525 600,00
2022 16 061 164,00 15 230 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 831 164,00 738 836,00
' z tego:
w tym: w tym: w tym: w tym:
Wyszczególnienie
Przychody
budżetu
Nadwyżka
budżetowa z lat
ubiegłych
na pokrycie
deficytu budżetu
Wolne środki, o
których mowa w
art. 217 ust.2 pkt
6 ustawy
na pokrycie
deficytu budżetu
Kredyty,
pożyczki, emisja
papierów
wartościowych
na pokrycie
deficytu budżetu
Inne przychody
niezwiązane z
zaciągnięciem
długu
na pokrycie
deficytu budżetu
Lp 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1
Formuła [4.1]+ [4.2]+ [4.3]
+ [4.4]
Wykonanie 2010 2 023 353,00 0,00 0,00 102 968,00 102 968,00 1 920 385,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2011 3 247 704,36 0,00 0,00 207 704,36 207 704,36 3 040 000,00 0,00 0,00 0,00
Plan3kw. 2012 1 322 200,00 0,00 0,00 156 600,00 156 000,00 1 165 600,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2012 1) 756 686,86 0,00 0,00 156 686,86 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00
2013 2 602 400,00 0,00 0,00 215 895,00 135 000,00 2 386 505,00 1 320 000,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
z tego; w tym: Kwota
zobowiązań
w tym: w tym: wynikających z
Wskaźnik
zadłużenia do
Wskaźnik
zadłużenia do
łączna kwola przypadających
na dany rok kwot wyłączeń
określonych w: art. 243 ust. 3
pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3
pkt 1 ufpz 2005 r.). art. 121a
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. - Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1241, z późn. zm.) oraz
art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia
2012 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku z realizacją
ustawy budżetowej (Dz.U. poz
1456)
w tym: Łączna kwota
wyłączeń z
ograniczeń długu
określonych w art.
170 ust 3 ufp z
2005 r, oraz w art.
36 ustawy o
zmianie niektórych
ustaw w związku z
realizacją ustawy
budżetowej
przejęcia przez
Wyszczególnienie
Rozchody
budżetu
Spłaty rat
kapitałowych
kredytów i
pożyczek oraz
wykup papierów
wartościowych
kwota
przypadających na
dany rok kwot
wyłączeń
określonych w art.
243 ust. 3 pkt 1
ustawy lub art. 169
ust. 3 pkt 1 ufp z
2005 r.
Inne rozchody
niezwiązane ze
spłatą długu
Kwota długu
kwota wyłączeń z
ograniczeń długu
określonych w art.
170 ust. 3 ufp z
2005 r.
dochodów
ogółem
określony w art.
170 ufp z 2005
r., bez
uwzględniania
wyłączeń
określonych w
pkt6.1.
dochodów
ogółem, o
którym mowa w
a / t 170 ufp z
2005 r., po
uwzględnieniu
wyłączeń
określonych w
pkt 6.1.
jednostkę
samorządu
terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i
przekształcanych
jednostkach
zaliczanych do
sektora finansów
publicznych
Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.2 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3 7
Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6,1]/[1]
Wykonanie 2010 790 070,00 790 070,00 0,00 0,00 0,00 4 042 585,00 0,00 0,00 27,58% 27,58% 0,00.
Wykonanie 2011 1 085 758,00 1 085 758,00 0,00 0,00 0,00 5 996 800,00 0,00 0,00 39,57% 39,57% 0,00
Plan 3 kw. 2012 787 200,00 787 200,00 0,00 0,00 0,00 6 375 200,00 0,00 0,00 40,96% 40,96% 0,00
Wykonanie 2012 1) 787 200,00 787 200,00 0,00 0,00 0,00 5 809 600,00 0,00 0,00 39,13% 39,13% 0,00
2013 1 147 400,00 1 147 400,00 0,00 0,00 0,00 7 397 323,75 0,00 0,00 45,58% 45,58% 0,00
2014 997 000,00 997 000,00 0,00 0,00 0,00 6 400 323,75 0,00 0,00 40,07% 40,07% 0,00
2015 903 000,00 903 000,00 0,00 0,00 0,00 5 497 323,75 0,00 0,00 34,79% 34,79% 0,00
2016 868 423,75 868 423,75 0,00 0,00 0,00 4 628 900,00 0,00 0,00 31,07% 31,07% 0,00
2017 851 900,00 851 900,00 0,00 0,00 0,00 3 777 000,00 0,00 0,00 25,01% 25,01% 0,00
2018 997 500,00 997 500,00 0,00 0,00 0,00 2 779 500,00 0,00 0,00 18,05% 18,05% 0,00
2019 953 064,00 953 064,00 0,00 0,00 0,00 1 826 436,00 0,00 0,00 11,63% 11,63% 0,00
2020 562 000,00 562 000,00 0,00 0,00 0,00 1 264 436,00 0,00 0,00 7,90% 7,90% 0,00
2021 525 600,00 525 600,00 0,00 0,00 0,00 738 836,00 0,00 0,00 4 , 5 1% 4 , 5 1% 0,00
2022 738 836,00 738 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00
Strona 4
}
Wyszczególnienie
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o
której mowa w art. 242 ustawy
Wskaźnik spłaty zobowiązań
Wskaźnik
planowanej łącznej
kwoty spłaty
zobowiązań, o
której mowa w art
169 ust. 1 ufp z
2005 r. do
dochodów ogółem,
bez uwzględnienia
wyłączeń
określonych w pkt
5.1.1.
Wskaźnik
planowanej łącznej
kwoty spłaty
zobowiązań, o
której mowa w art
169 ust 1 ufp z
2005 r. do
dochodów ogółem,
po uwzględnieniu
wyłączeń
przypadających na
dany rok
określonych w pkt
5.1.1.
Wskaźnik planowanej
łącznej kwoly spłaty
zobowiązań, o której
mowa w art 243 ust 1
ustawy do dochodów
ogółem, bez
uwzględnienia
zobowiązań związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego i bez
uwzględniania
wyłączeń
przypadających na
dany rok określonych w
pkt 5.1.1.
Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której mowa
w art. 243 ust. 1 ustawy do
dochodów ogółem, bez
uwzględnienia zobowiązań
związku współtworzonego
przez jednostkę samorządu
terytorialnego, po
uwzględnieniu wyłączeń
przypadających na dany rok
określonych w pkt 5.1.1.
Kwota zobowiązań
związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego
przypadających do
spłaty w danym roku
budżetowym,
podlegająca doliczeniu
zgodnie z art. 244
ustawy
Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której
mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów
ogółem, po
uwzględnieniu
zobowiązań związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytonalnego oraz po
uwzględnieniu
wyłączeń
Dopuszczalny wskaźnik
spłaty zobowiązań
określony w art. 243
ustawy, po
uwzględnieniu
wyłączeń określonych
w art. 36 ustawy z dnia
7 grudnia 2012 r. o
zmianie niektórych
ustaw w związku z
realizacją ustawy
budżetowej, obliczony
w oparciu • plan 3
kwartałów roku
poprzedzającego rok
budżetowy
Dopuszczalny
wskaźnik spłaty
zobowiązań określony
w art. 243 ustawy, po
uwzględnieniu
wyłączeń określonych
w art. 36 ustawy z dnia
7 grudnia 2012 r o
zmianie niektórych
ustaw w związku z
realizacją ustawy
budżetowej, obliczony
w oparciu o wykonanie
roku poprzedzającego
rok budżetowy
Informacja o spełnieniu
wskaźnika spłaty
zobowiązań
określonego w art 243
ustawy, po
uwzględnieniu
zobowiązań związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po
uwzględnieniu
wyłączeń określonych
w pkt 5.1.1.,
obliczonego w oparciu
o plan 3 kwartałów roku
poprzedzającego rok
budżetowy
Informacja o
spełnieniu wskaźnika
spłaty zobowiązań
określonego w art. 243
ustawy, po
uwzględnieniu
zobowiązań związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po
uwzględnieniu
wyłączeń określanych
w pkt 5.1 1.,
oOliczoneyo w oparciu
o wykonanie roku
poprzedzającego rak
budżetowy
Różnica miedzy
dochodami bieżącymi a
wydatkami bieżącymi
Różnica między
dochodami bieżącymi.
powiększonymi 0
nadwyżkę budżetową
określoną w pkt 4 1. i
wolne środki określone
w pkt 4 2. a wydatkami
bieżącymi,
pomniejszonyrni[6j) o
wydatki określone w pkt
2.1.2.
Lp 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.7.1 9.8 9.8.1
Formuła [1.13-12.1] [1.1) + [4.1] + [4.2) -
[2.1| -[2.1.2]
([2.1.1|+ [2.1.3.1] +
[5,1])/[1]
([2.l.l|ł|Z1.31jł[5.t|-
(5.1.11-12.1 11] KII]
([2.1.1.] + [2.1.3.1] +
[5.1])/[1]
([2.1.1]+ [2.1.3.1]+ [5.1]-
[5.1.1] - [2.1.1.1] >/[1]
([2.1.11+12.1 3.11+|S 11+19.5]-
[5.1.1H21.1.1M11
średnia z trzech
poprzednich lat [9,6,1]
średnia z trzech
poprzednich lat [9,6,1] [9.6] - [9.7] [9.6] -[9.7.1]
Wykonanie 2010 1 092 085,49 1 195 053,49 6,37% 6,37% 6,37% 6,37% 0,00 6,37% 0,00% 0,00% TAK TAK
Wykonanie 2011 1 597 276,40 1 804 980,76 8,61% 8,61% 8,61% 8,61% 0,00 8,61% 0,00% 0,00% TAK TAK
Plan 3 kw. 2012 488 589,00 645 189,00 7,02% 7,02% 7,02% 7,02% 0,00 7,02% 0,00% 0,00% TAK TAK
Wykonanie 2012 1) 833 772,02 990 458,88 7,55% 7,55% 7,55% 7,55% 0,00 7,55% 0,00% 0,00% TAK TAK
2013 761 127,00 977 022,00 8,73% 8,73% 8,73% 8,73% 0,00 8,73% 7,98% 8,85% NIE TAK
2014 1 314 000,00 1 314 000,00 7,26% X 7,26% 7,26% 0,00 7,26% 7,26% 8,13% TAK TAK
2015 1 295 569,00 1 295 569,00 6,47% X 6,47% 6,47% 0,00 6,47% 6,49% 7,36% TAK TAK
2016 1 470 542,75 1 470 542,75 6,26% X 6,26% 6,26% 0,00 6,26% 7,25% 7,25% TAK TAK
2017 1 564 908,00 1 564 908,00 6,01% X 6,01% 6,01% 0,00 6,01 % 8,77% 8,77% TAK TAK
2018 1 441 500,00 1 441 500,00 6,78% X 6,78% 6,78% 0,00 6,78% 9,48% 9,48% TAK TAK
2019 1 740 300,00 1 740 300,00 6,23% X 6,23% 6,23% 0,00 6,23% 9,86% 9,86% TAK TAK
2020 1 644 000,00 1 644 000,00 3,86% X 3,86% 3,86% 0,00 3,86% 10,27% 10,27% TAK TAK
2021 1 500 000,00 1 500 000,00 3,51% X 3,51% 3,51% 0,00 3 , 5 1% 10,24% 10,24% TAK TAK
2022 1 570 000,00 1 570 000,00 4,58% X 4,58% 4,58% 0,00 4,58% 10,17% 10,17% TAK TAK
Strona 5
)
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
z tego:
Wyszczególnienie
Przeznaczenie
prognozowanej
nadwyżki
budżetowej
Spłaty kredytów,
pożyczek i wykup
papierów
wartościowych
Wydatki bieżące na
wynagrodzenia i
• składki od nich
naliczane
Wydatki związane z
funkcjonowaniem
organów jednostki
samorządu
terytorialnego)
Wydatki objęte
limitem art. 226 ust.
3 ustawy bieżące majątkowe
Wydatki
inwestycyjne
kontynuowane
Nowe wydatki
inwestycyjne
Wydatki majątkowe
w formie dotacji
Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6
Formuła [11.3.1] + [11.3.2]
Wykonanie 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonania 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan3kw. 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2012 1) 0,00 0,00 5 668 211,45 1 434 947,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 6 664 020,00 1 367 220,00 3 708 373,00 706 956,00 3 001 417,00 2 303 978,00 1 557 639,00 0,00
2014 997 000,00 997 000,00 6 450 100,00 1 640 000,00 1 307 691,50 594 271,50 713 420,00 263 420,00 853 580,00 0,00
2015 903 000,00 903 000,00 6 460 000,00 1 645 000,00 832 776,00 152 776,00 660 000,00 0,00 1 292 569,00 0,00
2016 868 423,75 868 423,75 6 465 000,00 1 650 000,00 600 219,00 0,00 600 219,00 0,00 602 119,00 0,00
2017 851 900,00 851 900,00 6 500 000,00 1 655 000,00 520 000,00 0,00 520 000,00 0,00 713 008,00 0,00
2018 997 500,00 997 500,00 6 520 000,00 1 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 000,00 0,00
2019 953 064,00 953 064,00 6 580 000,00 1 670 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787 236,00 0,00
2020 562 000,00 562 000,00 6 620 000,00 1 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 082 000,00 0,00
2021 525 600,00 525 600,00 6 635 000,00 1 690 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974 400,00 0,00
2022 738 836,00 738 836,00 6 650 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831 164,00 0,00
Strona 6
Finansowanie programów, projetsiów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w a a '5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
w tym: w tym: w tym:
Dochody bieżące
na programy,
projekty lub zadania
finansowane z
udziałem środków,
o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy
w tym: Dochody w tym:
Wydatki bieżące na
programy, projekty
lub zadania
finansowane z
udziałem środków,
o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
-ustawy
Wydatki bieżące na
realizację programu,
projektu lub zadania
wynikające wyłącznie
z zawartych umów z
podmiotem
dysponującym
środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie
środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i ustawy wynikające
wyłącznie z
zawartych umów na
realizację programu,
projektu lub zadania
majątkowe na
programy, projekty
lub zadania
finansowane z
udziałem środków,
o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy
środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
środki określone w
art, 5 ust. 1 pkt 2
ustawy wynikające
wyłącznie z
zawartych umów na
realizację programu,
projektu lub zadania
finansowane
środkami
określonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp 12.1 12,1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2
Formuła
Wykonanie 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2011 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan 3 kw. 2012 578 742,96 0,00 0,00 1 778 652,00 0,00 0,00 736 786,00 0,00 0,00
Wykonanie 2012 1) 603 033,80 0,00 0,00 941 601,00 0,00 0,00 702 624,08 702 624,08 0,00
2013 816 603,00 816 603,00 0,00 1 491 490,00 1 491 490,00 0,00 901 217,00 901 217,00 0,00
2014 290 110,00 290 110,00 0,00 1 134 830,00 1 134 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona
Wyszczególnienie
Kwoty dotyczące przejęcia i spiaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
Wydatki majątkowe
na programy,
projekty lub zadania
finansowane z
udziałem środków,
o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy
w tym: Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez
jednostkę
samorządu
terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i
przekształcanych
samodzielnych
zakładach opieki
zdrowotnej
Dochody
budżetowe z tytułu
dotacji celowej z
budżetu państwa, o
której mowa w art.
196 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej (Dz.U. Nr
112, poz. 654, z
późn. zm.)
Wysokość
zobowiązań
podlegających
umorzeniu, o którym
mowa;w art. 190
ustawy o
działalności
leczniczej
Wydatki na spłatę
przejętych
zobowiązań
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
przekształconego
na zasadach
określonych w
przepisach o
działalności
leczniczej
Wydatki na spłatę
przejętych
zobowiązań
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
likwidowanego na
zasadach
określonych w
przepisach o
działalności
leczniczej
Wydatki na spłatę
zobowiązań
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
przejętych do końca
2011 r. na
podstawie
przepisów o
zakładach opieki
zdrowotnej
Wydatki bieżące na
pokrycie ujemnego
wyniku finansowego
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
finansowane
środkami
określonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki majątkowe
na realizację
programu, projektu
lub zadania
wynikające wyłącznie
z zawartych umów z
podmiotem
dysponującym
środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 13.1 13.2 13.3 13.4 13 5 13.6 13.7
Formuła
Wykonanie 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan3kw. 2012 2 823 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2012 1) 1 617 598,48 1 617 598,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 2 841 417,00 2 841 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 8
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
w tym:
Wyszczególnienie
Spłaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
wartościowych, o
których mowa w pkt.
5.1., wynikające
wyłącznie z tytułu
zobowiązań już
zaciągniętych
Kwota długu,
którego planowana
spłata dokona się z
wydatków budżetu
Wydatki
zmniejszające dług
spłata zobowiązań
wymagalnych z lat
poprzednich, innych
niż w pkt 14.3.3
związane z
umowami
zaliczanymi do
tytułów dłużnych
wliczanych w
państwowy dług
publiczny
wypłaty z tytułu
wymagalnychporęczeń
i
gwarancji
Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu (m.in.
umorzenia, różnice
kursowe)
Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4
Formuła
Wykonanie 2010 790 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2011 1 085 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan3kw. 2012 787 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2012 1) 787 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 1 147 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 997 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 903 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 847 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 851 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 856 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 756 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 261 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DRZEWO
Strona 9
RADA GMINY
ŁĄCZNA Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/238/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30.12.2013 r.
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2013-2022
spowodowana jest zwiększeniem dochodów w 2013 roku o kwotę 180 647 zł,
wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta w okresie od 30 października 2013 roku , czyli od
dnia ostatniej zmiany WPF zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/232/2013 , a wynikającymi z
konieczności wprowadzenia dotacji celowych przekazanych na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej jak również dotacji na realizację zadań bieżących gmin zgodnie z
decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego.
W załączniku nrl Wieloletnia Prognoza Finansowa :
Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 180 647 z ł , co wpłynęło na wzrost
wydatków bieżących jednostki również o kwotę 180 647 zł.
Zaktualizowane został}' również zapisy dotyczące źródeł dochodów budżetowych, oraz
wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naluiczane oraz na wydatki związane z
funkcjonowaniem organów jst.
W wyniku powyższych zmian budżetu wskaźniki obciążenia budżetu w 2013 roku nie
przekraczają 15% wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i długu, relacje wynikające
z art'; 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w oparciu o wykonanie
roku poprzedzającego rok budżetowy nie zostały naruszone .
PRZEWO
RAD
Stan