UCHWAŁA Nr XXXV/239/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013 roku

2014-01-20 0952
Art. czytany: 2749 razy

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok w Gminie Łączna

UCHWAŁA Nr XXXV/239/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 grudnia 2013 rokuw sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok w Gminie ŁącznaNa podstawie art. 4¹ ust. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :


§ 1

Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014 w Gminie Łączna, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wynagrodzenie każdego członka Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Łącznej za udział w posiedzeniu komisji w wysokości 120,-zł brutto.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.
UzasadnienieZgodnie z 4¹ ust. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań władnych gminy.

Dyspozycja cytowanego przepisu w sposób jednoznaczny wskazuje, iż do właściwości Rady Gminy zgodnie z art. 18 ust.1 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 należy podjęcie stosownej uchwały.

Wysokość wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Łącznej za udział w posiedzeniu komisji ustalono w wysokości 120,-zł brutto.