Uchwala Nr XXXV/240/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013 r.

2014-01-20 0953
Art. czytany: 3046 razy

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2014-2022

RADA GMINY
ŁĄCZNA
Uchwala Nr XXXV/240/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2014-2022
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.)oraz art. 228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.. poz. 885 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łączna na lata 2014-2022 zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości z pkt. 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2
do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§2
Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości
limitu zobowiązań określonych w tym załączniku,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
§3
Upoważnia się Wójta do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień
do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§5
1. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2014 roku.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXV/189/2013 Rady
Gminy Łączna z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łączna na lata 2013-2022 z późniejszymi zmianami.
(\
PRZEWODNICZĄCY
Staniem Starz
RADA GMINY
ŁĄCZNA
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/240/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30.12.2013 r.
Wyszczególnienie Dochody ogółem
z tego:
Dochody bieżące
w tym:
Dochody
majątkowe
w tym:
dochody z tytułu
udziału we
wpływach z podatku
dochodowego od
osób fizycznych
dochody z tytułu
udziału we
wpływach z podatku
dochodowego od
osób prawnych
podatki i opłaty
w tym:
z podatku od
nieruchomości
z subwencji
ogólnej
z tytułu dotacji i
środków
przeznaczonych
na cele bieżące
ze sprzedaży
majątku
z tytułu dotacji
oraz środków
przeznaczonych
na inwestycje
LP 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1,3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2
Formuła [1 1]+[1.2]
Wykonanie 2011 15 156 101,75 13 010 830,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 145 271,64 0,00 0,00
Wykonanie 2012 14 846 811,30 13 194 755,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 652 055,98 433 969,00 0,00
Plan 3 kw. 2013 16 013 271,00 14 367 781,00 1 934 043,00 5 897,00 2 461 100,00 1 080 000,00 6 395 467,00 3 316405,00 1 645 490,00 100 000,00 1 545 490,00
Wykonanie 2013 1) 15 243 024,00 14 097 534,00 1 910 000,00 5 897,00 2 442 800,00 1 070 000,00 6 395 467,00 3 316 405,00 1 145 490,00 0,00 1 545 490,00
2014 15 800 000,00 14 022 296,00 1 986 732,00 5 000,00 2 256 700,00 1 140 000,00 6 903 253,00 2 709 131,00 1 777 704,00 100 000,00 1 677 704,00
2015 16 470 000,00 14 500 000,00 1 990 000,00 5 100,00 2 260 000,00 1 140 000,00 6 850 000,00 2 710 000,00 1 970 000,00 70 000,00 1 900 000,00
2016 16 450 000,00 14 900 000,00 2 010 000,00 5 300,00 2 270 000,00 1 150 000,00 6 860 000,00 2 715 000,00 1 550 000,00 50 000,00 1 500 000,00
2017 15 100 000,00 15 100 000,00 2 011 000,00 5 100,00 2 270 000,00 1 150 000,00 6 870 000,00 2 716 000,00 0,00 0,00 0,00
2018 15 400 000,00 15 400 000,00 2 013 000,00 5 200,00 2 280 000,00 1 140 000,00 6 920 000,00 2 720 000,00 0,00 0,00 0,00
2019 15 700 000,00 15 700 000,00 2 015 000,00 5 300,00 2 280 000,00 1 150 000,00 6 950 000,00 2 721 000,00 0.00 0,00 0,00
2020 16 000 000,00 16 000 000,00 2 018 000,00 5 500,00 2 290 000,00 1 160 000,00 6 940 000,00 2 715 000,00 0,00 0,00 0,00
2021 16 400 000,00 16 400 000,00 2 017 000,00 5 500,00 2 290 000,00 1 150 000,00 6 950 000,00 2 720 000,00 0,00 0,00 0,00
2022 16 800 000,00 16 800 000,00 2 019 000,00 5 600,00 2 290 000,00 1 160 000,00 6 960 000,00 2 750 000,00 0,00 0,00 0,00
Strona 1
Wyszczególnienie Wydatki ogółem
/ z tego:
Wynik budżetu
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki majątkowe
z tytułu poręczeń i
gwarancji
w tym:
na spłatę przejętych
zobowiązań samodzielnego
publicznego zakładu opieki
zdrowotnej
przekształconego na
zasadach określonych w
przepisach o działalności
leczniczej, w wysokości w
jakiej nie podlegają
sfinansowaniu dotacją z
budżelu państwa)
wydatki na obsługę
długu
w tym:
gwarancje i poręczenia
podlegające wyłączeniu z
limitów spłaty zobowiązań
określonych w art. 243 ust. 3
pkt 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz, 1240, z późn. zm.) lub
art 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z
dnia 30 czerwca 2 0 0 5 1 o
finansach publicznych (Dz.
U. Nr 249. poz. 2104,z
póżn. zm.)
odsetki i dyskonto
określone w art. 243
ust. 1 ustawy lub
art. 169 ust. 1 ufp z
2005 r.
Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.2 3
Formuła [ 2 . 1 ]+ [2.2] [11-12]
Wykonanie 2011 17 161 334.25 11 413 553,71 0,00 0,00 0,00 219 927,93 219 927,93 5 747 780,54 -2 005 232,50
Wykonanie 2012 14 600 402,35 12 360 983,30 0,00 0,00 0,00 333 150,46 333 150,46 2 239 419,05 246 408,95
Plan 3 kw 2013 17 468 271,00 13 606 654,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00 320 000,00 3 861 617,00 -1 455 000,00
Wykonanie 2013 1) 16 698 024,00 13 336 407,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 270 000,00 3 361 617,00 -1 455 000,00
2014 16 900 000,00 13 303 704,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 3 596 296,00 -1 100 000,00
2015 15 737 600,00 13 277 431,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 2 460 169,00 732 400,00
2016 15 672 499,25 13 120 380,25 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 2 552 119,00 777 500,75
2017 14 280 000,00 13 535 092,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 744 908,00 820 000,00
2018 14 402 500,00 13 958 500,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 444 000,00 997 500,00
2019 14 546 936,00 13 959 700,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 85 000,00 587 236,00 1 153 064,00
2020 14 900 000,00 14 356 000,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 56 000,00 544 000,00 1 100 000,00
2021 15 150 000,00 14 675 600,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 474 400,00 1 250 000,00
2022 15 905 646,00 15 330 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 575 646,00 894 354,00
Strona 2
1 z tego:
w tym: w tym: w tym: w tym:
Wyszczególnienie Przychody
budżetu
Nadwyżka
budżetowa z lat
ubiegłych
na pokrycie
deficytu budżetu
Wolne środki, o
których mowa w
art. 217 ust.2 pkt
6 ustawy
na pokrycie
deficytu budżetu
Kredyty,
pożyczki, emisja
papierów
wartościowych
na pokrycie
deficytu budżetu
Inne przychody
niezwiązane z
zaciągnięciem
długu
na pokrycie
deficytu budżetu
Lp 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1
Formuła [4.1]+ [4.2]+ [4.3]
+ [4.4]
Wykonanie 2011 3 247 704,36 0,00 0,00 207 704,36 207 704,36 3 040 000,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2012 756 686,86 0,00 0,00 156 686,86 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00
Plan3kw. 2013 2 438 200,00 0,00 0,00 215 895,00 135 000,00 2 222 305,00 1 320 000,00 0,00 0,00
Wykonanie 2013 1) 2 075 895,00 0,00 0,00 215 895,00 135 000,00 1 860 000,00 1 320 000,00 0,00 0,00
2014 2 046 000,00 0,00 0,00 246 000,00 100 000,00 1 800 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 3
i
Wyszczególnienie Rozchody
budżetu
z tego /
Kwota długu
w tym: Kwota
zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez
jednostk ę
samorządu
terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i
przekształca nych
jednostka ch
zaliczanych do
sektora fina nsów
publicznych
Spłaty rat
kapitałowych
kredytów i
pożyczek oraz
wykup papierów
wartościowych
w tym:
Inne rozchody
niezwiązane ze
spłatą długu
Ł ą c z n a k w o ta
w y ł ą c z e ń z
o g r a n i c z e ń d ł u gu
o k r e ś l o n y c h w art.
170 u s t . 3 u f p z
2005 r. o r a z w art
36 u s t a w y o
z m i a n i e n i e k t ó r y ch
u s t a w w z w i ą z k u z
r e a l i z a c j ą u s t a wy
b u d ż e t o w e j
w tym:
Wskaźnik
zadłużenia do
dochodów
ogółem
określony w art.
170 ufp z 2005
r., bez
uwzględniania
wyłączeń
określonych w
pkt 6.1.
Wskażinik
zadłużeń ia do
dochodów
ogółem, o
którym mowa w
.art. 170 ufp z
2005 r., po
uwzględnieniu
wyłączień
określonych w
pkt 6. 1 .
łączna kwota przypadających
na dany rok kwot wyłączeń
określonych w: art. 243 ust 3
pkt 1 ustawy (lub art 169 ust. 3
pkl 1 ufp z 2005 r ) , art. 121a
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. - Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach
publicznych (Dz. u . Nr 157,
poz. 1241, z późn. z m ) oraz
art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia
2012 r. 0 zmianie niektórych
ustaw w związku z realizacją
ustawy budżelowej (Dz.U. poz.
1456)
w tym:
kwota wyłączeń z
ograniczeń długu
określonych w art.
170 ust. 3 ufp z
2005 r.
k w o t a
p r z y p a d a j ą c y c h na
d a n y r o k kwot
w y ł ą c z e ń
o k r e ś l o n y c h w art
243 u s t . 3 p k t 1
u s t a w y l u b art 169
u s t . 3 p k t 1 u f p z
2005 r.
Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.2 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3 7
Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1]
W y k o n a n i e 2011 1 085 785,00 1 085 785,00 0,00 0,00 0,00 5 996 800,00 0,00 0,00 39,57% 39,57% 0,00
W y k o n a n i e 2012 787 200,00 787 200,00 0,00 0,00 0,00 5 809 600,00 0,00 0,00 39,13% 39,13% 0,00
P l a n 3 k w 2013 983 200,00 983 200,00 0,00 0,00 0,00 7 397 323,75 0,00 0,00 46,19% 46,19% 0,00
W y k o n a n i e 2013 1) 1 147 400,00 1 147 400,00 0,00 0,00 0,00 6 870 818,75 0,00 0,00 45,08% 45,08% 0,00
2014 946 000,00 946 000,00 0,00 0,00 0,00 7 724 818,75 0,00 0,00 48,89% 48,89% 0,00
2015 732 400,00 732 400,00 0,00 0,00 0,00 6 992 418,75 0,00 0,00 42,46% 42,46% 0,00
2016 777 500,75 777 500,75 0,00 0,00 0,00 6 214 918,00 0,00 0,00 37,78% 37,78% 0,00
2017 820 000,00 820 000,00 0,00 0,00 0,00 5 394 918,00 0,00 0,00 35,73% 35,73% 0,00
2018 997 500,00 997 500,00 0,00 0,00 0,00 4 397 418,00 0,00 0,00 28,55% 28,55% 0,00
2019 1 153 064,00 1 153 064,00 0,00 0,00 0,00 3 244 354,00 0,00 0,00 20,66% 20,66% 0,00
2020 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2 144 354,00 0,00 0,00 13,40% 1 3,40% 0,00
2021 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 894 354,00 0,00 0,00 5,45% 5,45% 0,00
2022 894 354,00 894 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00
Strona
Wyszczególnienie
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o
której mowa w art. 242 ustawy
Wskaźnik spłaty zobow..,-ań
Wskaźnik
p l a n o w a n e j łącznej
kwoty spłaty
z o b o w i ą z a ń , o
której mowa w art.
1 6 9 ust. 1 u f p z
2 0 0 5 r. do
d o c h o d ó w o g ó ł e m,
b e z u w z g l ę d n i e n ia
w y ł ą c z e ń
o k r e ś l o n y c h w pkt
5 . 1 . 1 .
Wskaźnik
p l a n o w a n e j łącznej
k w o t y spłaty
z o b o w i ą z a ń , o
której mowa w art
1 6 9 ust. 1 ufp z
2 0 0 5 r. do
d o c h o d ó w o g ó ł e m,
p o u w z g l ę d n i e n iu
w y ł ą c z e ń
p r z y p a d a j ą c y c h na
dany rok
o k r e ś l o n y c h w pkt
5 . 1 . 1 .
Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o które]
mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów
ogółem, bez
uwzględnienia
zobowiązań związku
współlworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego i bez
uwzględniania
wyłączeń
przypadających na
dany rok określonych w
pkl 5.1.1,
Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której mowa
w art. 243 ust. 1 ustawy do
dochodów ogółem, bez
uwzględnienia zobowiązań
związku współlworzonego
przez jednostkę samorządu
terytorialnego, po
uwzględnieniu wyłączeń
przy padających na dany rok
określonych w pkt 5.1.1.
Kwota zobowiązań
związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego
przypadających do
spłaty w d a n y m roku
budżetowym,
podlegająca doliczeniu
zgodnie z art. 244
ustawy
Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o które]
mowa w art. 243 ust 1
ustawy do dochodów
ogółem, po
uwzględnieniu
zobowiązań związku
współtworzonego przez
jednoslkę samorządu
terytorialnego oraz po
uwzględnieniu
wyłączeń
Dopuszczalny wskaźnik
spłaty zobowiązań
o k r e ś l o n y w art. 243
ustawy, po
uwzględnieniu
w y ł ą c z e ń określonych
w art. 36 ustawy z dnia
7 g r u d n i a 2012 r. o
z m i a n i e niektórych
ustaw w związku z
realizacją ustawy
budżetowej, obliczony
w oparciu o plan 3
kwartałów roku
poprzedzającego rok
budżetowy
Dopuszczalny
wskaźnik spłaty
zobowiązań określony
w art. 243 ustawy, po
uwzględnieniu
wyłączeń określonych
w art. 36 ustawy z dnia
7 grudnia 2012 r. o
zmianie niektórych '
ustaw w z w i ą z k u z
realizacją ustawy
budżetowej, obliczony
w oparciu o wykonanie
roku poprzedzającego
rok budżetowy
Informacja o spełnieniu
wskaźnika spłaty
zobowiązań
określonego w art. 243
ustawy, po
uwzględnieniu
zobowiązań związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po
uwzględnieniu
wyłączeń określonych
w pkt 5.1.1..
obliczonego w oparciu
o plan 3 kwartałów roku
poprzedzającego rok
budżetowy
Infonnacja o
spełnieniu wskaźnika
spłaty zobowiązań
określonego w art. 243
ustawy, po
uwzględnieniu
zobowiązań związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po
uwzględnieniu
wyłączeń określonych
w p k t 5.1.1.,
obliczonego w oparciu
o wykonanie roku
poprzedzającego rok
budżetowy
Różnica między
dochodami bieżącymi a
wydatkami bieżącymi
Różnica między
dochodami bieżącymi,
powiększonymi 0
nadwyżkę budżetową
określoną w pkt 4 1 i
wolne środki określone
w pkt 4.2. a wydatkami
bieżącymi,
porrmiejszonymi[6]) o
wydatki określone w pkt
2.1.2.
Lp 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9,5 9.6 9.7 9.7 1 9.8 9.8.1
Formuła [ 1 1 ] - [ 2 1]
[ 1 . 1 ] + [ 4 . 1 ] + [ 4 . 2 ] -
[2.11-12.1.21
([2.1.1] + [2.1.3.11 +
[ 5 . 1 ] ) / | 1 ]
([2 1.1] + [2.1 3 1) » [SI) -
151 1 j - l 2 . i l 1] )/[1|
( [ 2 . 1 . 1 ] + [2.1.3.1] +
15.1]) / [1]
([2.1 1] + [2.1 3.11 + 15.1]-
[5 1.1] -12.1.1.1] ) / [ 1]
(12.1.1].[2.1 31].[5 1M9S]-
[5.1.IH2.1 i W<)
ś r e d n i a z trzech
poprzednich lat [9.6,1 j
średnia z trzech
poprzednich lat [9,6,1] [9.6] - [ 9 . 7] [9.6]-[9.7.1]
W y k o n a n i e 2 0 11 1 597 276,40 1 804 980,76 8,62% 8,62% 8,62% 8,62% 0,00 8,62% 0,00% 0,00% TAK TAK
Wykonanie 2 0 1 2 833 772,02 990 458,88 7 , 5 5% 7,55% 7,55% 7 , 5 5% 0,00 7,55% 0,00% 0,00% TAK TAK
Plan 3 kw 2 0 1 3 761 127,00 977 022,00 8,14% 8,14% 8,14% 8,14% 0,00 8,14% 0,00% 0,00% TAK TAK
Wykonanie 2 0 1 3 1) 761 127,00 977 022,00 9,30% 9,30% 9,30% 9,30% 0,00 9,30% 0,00% 0,00% TAK TAK
2 0 1 4 718 592,00 964 592,00 7,89% X 7,89% 7,89% 0,00 7,89% 8,15% 8,02% TAK TAK
2 0 1 5 1 222 569,00 1 222 569,00 5,66% X 5,66% 5,66% 0,00 5,66% 6,37% 6,24% TAK TAK
2 0 1 6 1 779 619,75 1 779 619,75 5 , 5 8% X 5,58% 5 , 5 8 % 0,00 5,58% 6,14% 6,01% TAK TAK
2 0 1 7 1 564 908,00 1 564 908,00 6,23% X 6,23% 6,23% 0,00 6,23% 8,05% 8,05% TAK TAK
2 0 1 8 1 441 500,00 1 441 500,00 7,13% X 7,13% 7,13% 0,00 7,13% 9,78% 9,78% TAK TAK
2 0 1 9 1 740 300,00 1 740 300,00 7,89% X 7,89% 7,89% 0,00 7,89% 10,28% 10,28% TAK TAK
2 0 2 0 1 644 000,00 1 644 000,00 7,23% X 7,23% 7,23% 0,00 7,23% 10,27% 10,27% TAK TAK
2 0 2 1 1 724 400,00 1 724 400,00 7,93% X 7,93% 7,93% 0,00 7,93% 10,24% 10,24% TAK TAK
2 0 2 2 1 470 000,00 1 470 000,00 5,50% X 5,50% 5,50% 0,00 5,50% 10,62% 10,62% TAK TAK
Strona 5
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranyo, .odzajach wydatków budżetowych
z tego:
Wyszczególnienie
Przeznaczenie
prognozowanej
nadwyżki
budżetowej
Spłaty kredytów,
pożyczek i wykup
papierów -:
wartościowych
Wydatki bieżące na
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
Wydatki związane z
funkcjonowaniem
organów jednostki
samorządu
terytorialnego)
Wydatki objęte
limitem art. 226 ust.
3 ustawy bieżące majątkowe
Wydatki
inwestycyjne
kontynuowane
Nowe wydatki
inwestycyjne
Wydatki majątkowe
w formie dotacji
Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6
Formuła [11.3.1]+ [11.3.2]
Wykonanie 2011 0,00 0,00 5 610 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2012 0,00 0,00 5 802 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan3kw. 2013 0,00 0,00 6 620 820,00 1 361 200,00 3 742 634,00 901 217,00 2 841 417,00 2 303 978,00 1 557~ 639,00 0,00
Wykonanie 2013 1) 0,00 0,00 6 620 000,00 1 361 000,00 3 742 634,00 901 217,00 2 841 417,00 2 303 978,00 1 557' 639,00 0,00
2014 0,00 0,00 6 100 000,00 1 443 200,00 3 664 808,00 598 512,00 3 066 296,00 2 476 296,00 1 120 000,00 330 000,00
2015 732 400,00 732 400,00 6 151 200,00 1 448 000,00 2 722 776,50 312 776,50 2 410 000,00 1 100 000,00 1 360 169,00 0,00
2016 777 500,75 777 500,75 6 182 000,00 1 408 000,00 2 690 000,00 160 000,00 2 530 000,00 2 000 000,00 552 119,00 0,00
2017 820 000,00 820 000,00 6 215 000,00 1 460 000,00 530 000,00 0,00 530 000,00 530 000,00 214- 908,00 0,00
2018 997 500,00 997 500,00 6 220 000,00 1 470 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 000,00 0,00
2019 1 153 064,00 1 153 064,00 6 225 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587' 236,00 0,00
2020 1 100 000,00 1 100 000,00 6 240 000,00 1 510 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544- 000,00 0,00
2021 1 250 000,00 1 250 000,00 6 255 000,00 1 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474 400,00 0,00
2022 894 354,00 894 354,00 6 260 000,00 1 528 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575 646,00 0,00
Strona 6
Finansowanie programó ,'ojektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mow„ w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
w tym' w tym: w tym:
Dochody bieżące
na programy,
projekty lub zadania
finansowane z
udziałem środków,
o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy
w tym: Dochody w tym:
Wydatki bieżące na
programy, projekty
lub zadania
finansowane z
udziałem środków,
o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy
Wydatki bieżące na
realizację pro-gramu,
projektu lub zadania
wynikające wyłącznie
z zawartych u mów z
podmiotem
dysponującym
środkami, o totórych
mowa w art. £5 ust. 1
pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie
środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy wynikające
wyłącznie z
zawartych umów na
realizację programu,
projektu lub zadania
majątkowe na
programy, projekty
lub zadania
finansowane z
udziałem środków,
o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy
środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
środki określone w
art, 5 ust. 1 pkt 2
ustawy wynikające
wyłącznie z
zawartych umów na
reałizację programu,
projektu lub zadania
finansowane
środkami ,;
określonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12,2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2
Formuła
Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P l a n 3 kw. 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2013 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 540 264,00 540 264,00 540 264,00 1 677 704,00 1 677 704,00 1 677 704,00 598 512,00 598 512,00 59S 512,00
2015 457 383,00 457 383,00 457 383,00 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 152 775,00 152 775,00 152 775,00
2016 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona
1
Wyszczególnienie
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samouzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
Wydatki majątkowe
na programy,
projekty lub zadania
finansowane z
udziałem środków,
o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy
w tym: Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez
jednostkę
samorządu
terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i
przekształcanych
samodzielnych
zakładach opieki
zdrowotnej
Dochody
budżetowe z tytułu
dotacji celowej z
budżetu państwa, o
której mowa w art.
196 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej (Dz.U. Nr
112, poz. 654, z
póżn. zm.)
Wysokość
zobowiązań
podlegających
umorzeniu, o którym
mowa w art. 190
ustawy o
działalności
leczniczej
Wydatki na spłatę
przejętych
zobowiązań
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
przekształconego
na zasadach
określonych w
przepisach o
działalności
leczniczej
Wydatki na spłatę
przejętych
zobowiązań
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
likwidowanego na
zasadach
określonych w
przepisach o
działalności
leczniczej
Wydatki na spłatę
zobowiązań
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
przejętych do końca
2011 r. na
podstawie
przepisów o
zakładach opieki
zdrowotnej
Wydatki bieżące na
pokrycie ujemnego
wyniku finansowego
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
finansowane
środkami
określonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki majątkowe
na realizację
programu, projektu
lub zadania
wynikające wyłącznie
z zawartych umów z
podmiotem
dysponującym
środkami, o których
mowa w art, 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
Lp 12.4 12.4 1 12.4.2 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7
Formuła
Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan 3 kw. 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2013 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 2 946 296,00 2 946 296,00 2 946 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 2 410 000,00 2 410 000,00 2 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 8
Wyszczególnienie
D. : uzupełniające o długu i jego spłacie
Spłaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
wartościowych, o
których mowa w pkt.
5.1., wynikające
wyłącznie z tytułu
zobowiązań już
zaciągniętych
Kwota długu,
którego planowana
spłata dokona się z
wydatków budżetu
Wydatki
zmniejszające dług
w tym:
Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu (min.
umorzenia, różnice
kursowe)
spłata zobowiązań
wymagalnych z lat
poprzednich, innych
niż w pkt 14,3.3
związane z
umowami
zaliczanymi do
tytułów dłużnych
wliczanych w
państwowy dług
publiczny
wypłaty z tytułu
wymagalnych
poręczeń i
gwarancji
Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4
Formuła
Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan 3 kw. 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2013 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 946 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 732 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2016 777 500,76 0,00 0,00 0,00 0,00 o.ou 0,00
2017 820 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 637 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 793 064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 740 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 890 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 534 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRZEWO
RAD;
Staniała
:ZACY
Strona 9
RADA GMINY
ŁĄCZNA
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/240/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30.12.2013r.
Objaśnienia do przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łączna na lata 2014-2022.
I. Wieloletnia Prognoza Finansowa
Wieloletnia Prognoza Finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej
JST przez jej organy, a także instytucje finansowe. Analiza wielkości
budżetowych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności
kredytowej jednostki.
Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter planu kroczącego
aktualizowanego corocznie.
Założenia prognostyczne powinny być ustalone na podstawie kształtowania się
sytuacji finansowej w conajmniej dwóch ostatnich latach i przewidywanych
tendencji rozwoju.
Inicjatywa w zakresie sporządzania projektu uchwały w sprawie WPF i jej
zmiany należy wyłącznie do zarządu JST, w przypadku Gminy Łączna do
Wójta.
Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające:
a) w załączniku nr 1 do projektu uchwały :
- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości
budżetowych, oraz kwoty długu i jego spłat ( dochody , wydatki, wynik
budżetu, przychody , rozchody, przeznaczenie nadwyżki, sfinansowanie
deficytu, kwotę długu, relację o której mowa w art 243 uofp).
- objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.
b) w załączniku nr 2 do projektu uchwały:
- wykaz przedsięwzięć, ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną
odpowiedzialną za realizację, okres realizacji. Łączne nakłady finansowe,
limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań.
W WPF określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu
obsługi zadłużenia gminy.
Nowy wskaźnik zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji
bazowych z trzech lat poprzedzających rok budżetowy. Wskaźnik obsługi
zadłużenia obliczony jest dla każdego roku jako procentowy udział kwot
przeznaczonych na obsługę długu do dochodów ogółem.
W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że
zdolność kredytowa gminy uzależniona jest od jej sytuacji finansowej.
Kondycja finansowa w tym przypadku mierzona jest stosunkiem tzw. nadwyżki
operacyjnej ( różnica pomiędzy dochodami bieżącymi , a wydatkami
bieżącymi) powiększonej o wpływy ze sprzedaży majątku do dochodów
ogółem w trzech ostatnich latach.
Reasumując - im większa nadwyżka operacyjna tym większa możliwość
finansowania wydatków majątkowych i obsługi zadłużenia.
1. Prognoza dochodów
W WPF która jest ustalona na lata 2014-2022 wielkości planowanych
dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2011 i 2012 , oraz
przewidywanego wykonania roku 2013 przy uwzględnieniu danych
wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych. Na podstawie
posiadanych danych przewiduje się wzrost dochodów bieżących wynikający z
wprowadzenia od 1 lipca 2013 roku opłat z tytułu gospodarowania odpadami
komunalnymi, oraz wynikających z założonego wzrostu dochodów bieżących
na poziomie 2 %. Założono , że wzrost dochodów bieżących w tym tempie
będzie utrzymywał się przez kolejne lata objęte prognozą.
Z dochodów majątkowych zaplanowano :
1. W 2014 roku zaplanowano kwotę 1 777 704 zł jako dofinansowanie do
inwestycji realizowanych z udziałem środków europejskich , oraz kwotę
100 000 zł jako wpływ ze sprzedaży majątku ( nieruchomości gminnych).
2. W 2015 roku zaplanowano kwotę 1 900 000 zł jako dofinansowanie do
inwestycji realizowanych z udziałem środków europejskich , oraz kwotę
70 OOOzł jako wpływ ze sprzedaży majątku ( nieruchomości gminnych),
natomiast w roku 2016 kwotę 1 900 000 jako dofinansowanie do inwestycji
realizowanych z udziałem środków europejskich , oraz kwotę 50 OOOzł jako
wpływ ze sprzedaży majątku ( nieruchomości gminnych).
Przyjęte wielkości dochodów ze sprzedaży majątku są realne do osiągnięcia,
planuje się ogłoszenie powtórnego przetargu na sprzedaż nieruchomości
gminnych.
2. Prognoza wydatków
W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wszystkich jednostek
budżetowych ,
- funkcjonowanie organów Rady Gminy i Wójta,
- na obsługę długu,
- bieżące utrzymanie jednostek gminnych wynikające z zawartych umów.
W przedstawionej WPF zauważamy , iż wydatki bieżące wzrastają w
porównaniu do bieżącego roku budżetowego , co również spowodowane jest
wzrostem wydatków związanych z organizacją zadań dotyczących
zagospodarowania odpadów komunalnych, oraz przyjęto stopę inflacji - wzrost
o 2,4 %, który uwzględniono w kolejnych latach objętych prognozą.
W latach 2014- 2017 w wydatkach majątkowych zaplanowano realizację
przedsięwzięć przewidzianych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.
3. Prognoza deficytu budżetu
Budżet Gminy Łączna na rok 2014 jest budżetem deficytowym - zaplanowano
deficyt w kwocie 1 100 000 z ł , który zostanie pokryty przychodami z kredytu
w kwocie 1 000 000 zł, oraz z wolnych środków w kwocie 100 000 zł.
W następnych latach zaplanowano budżet nadwyżkowy, i tak:
- w 2015 roku nadwyżka w kwocie 732 400 zł,
- w 2016 roku nadwyżka w kwocie 777 500,75 zł,
- w 2017 roku nadwyżka w kwocie 820 000 zł,
- w 2018 roku nadwyżka w kwocie 997 500 zł,
- w 2019 roku nadwyżka w kwocie 1 153 064 zł,
- w 2020 roku nadwyżka w kwocie 1 100 000 zł,
- w 2021 roku nadwyżka w kwocie 1 250 000 zł,
- w 2022 roku nadwyżka w kwocie 894 354,00 zł.
Nadwyżki budżetowe zaplanowane na lata 2014-2022 przeznaczone zostaną na
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
4. Zadłużenie
W WPF zaplanowano w 2014 roku przychody pochodzące z :
- planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1 800 000 zł, na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów i wydatki majątkowe,
- wolnych środków w kwocie 246 000,00 zł,
oraz rozchody do 2022 roku, czyli do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.
WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2022 roku, w tym relację o której
mowa w art 243 ufp.
Kwota wykazana jako dług na koniec roku jest wynikiem działania: dług z
poprzedniego roku + planowany zaciągany dług ( przychody ) - spłata długu
(rozchody).
W związku z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych
zadłużenie Gminy w 2014 roku wzrośnie. W 2014 roku planuje się zaciągnięcie
kredytu na zadania inwestycyjnego pn. ' Budowa kanalizacji w
miejscowościach Gózd i Łączna'. W latach 2014-2022 cała nadwyżka zostanie
przekazana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
Dane finansowe ujęte w załączniku do projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2014 są zgodne z projektem
uchwały budżetowej na rok 2014.
II. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2022.
W załączniku nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej ' Wykaz
przedsięwzięć do WPF ' ujęto z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe :
1. Wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust.l pkt.2 i 3 uofp.
Wydatki majątkowe na kwotę 2 946 296 zł, z tego:
Zadania pod nazwą :
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gózd i Łączna, mająca na
celu poprawę warunków życia mieszkańców , oraz przyczyniająca sie do
ochrony środowiska w gminie . Inwestycja realizowana
w ramach projektu Program Obszarów Wiejskich. Szacunkowa wartość zadania
5 100 000 zł, dofinansowanie ze środków unijnych do 4 000 000 z ł .
Ostateczne kwoty zadania będą znane dopiero po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu
przetargu. W 2014 roku zaplanowano dofinansowanie 1.000 000 zł, wydatek
2.000 000 zł
- budowa systemu informacji przestrzennej województwa
świętokrzyskiego - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Ogólna
wartość zadania w 2014 r. 84 968 zł, dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej 65.000 zł.
Inwestycja , której termin realizacji został kolejny raz przesunięty do realizacji
zgodnie z wytycznymi instytucji zarządzającej projektem na 2014 rok.
- rozbudowa infrastruktury informacyjnej jednostek samorządu
terytorialnego - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Ogólna
wartość zadania 259 862,80 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
251 239,64zł. W 2014 roku wartość zadania 231 328 zł, w tym dofinansowanie
222 704 zł. Inwestycja , której termin realizacji został kolejny raz przesunięty
do realizacji zgodnie z wytycznymi instytucji zarządzającej projektem na 2014
rok.
i
- przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na
cele społeczno-kulturalne - projekt realizowany w ramach Programu Obszarów
Wiejskich . Inwestycja realizowana w latach 2013-2014. Szacunkowa wartość
zadania 976 859 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 500 000 zł. Wartość
zadania po przetargu 630 000 zł, dofinansowanie 390 000 zł.
Wydatki bieżące 598 512 zł, z tego zadania:
- projekt ' Bajkowy świat' - utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych
w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt realizowany od
2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ogólna wartość
zadania 1 265 411 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej 1 075 200 zł.W
2014 roku wydatki 350 829 zł, dofinansowanie 292 581 zł. Zakończenie
projektu nastąpi w m-cu sierpniu 2014 roku. Po tym tenninie będzie
kontynuowane zadania zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie na tzw.
trwałość projektu przez kolejne 2 lata .Kontynuacja zadania zaplanowana jest
od m-ca września 2014 roku poprzez dotację dla Stowarzyszenie w kwocie
65 000 zł.
- projekt 'Wyrównywanie szans w Gminie Łączna' realizowany w latach
2013-2015mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
i przeznaczony dla uczniów SP Gózd , SP Łączna oraz Gimnazjum. Ogólna
wartość zadania 571 113, w tym wydatki bieżące 533 113 zł, wydatki
majątkowe 38 000 w żałości zrealizowane w 2013 roku. Zadanie w całości
realizowane z dotacji. W 2014 roku wydatki zaplanowano w wysokości
247 683 zł
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż
wymienione w pkt 1.1 i 1.2 :
- budowa kanalizacji Występa -Zalezianka, Jaśle- Stawik termin realizacji
inwestycji lata 2009-2017. Planowane łączne nakłady finansowe 15 000 000 zł.
W 2011 roku wykonano projekt. W 2014 roku nie planuje się środków na
realizację ww. zadania.
- modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Łączna. Szacunkowy
koszt zadania 900 000 zł. W 2014 roku zaplanowano wydatek w wysokości
120 000 zł na wypożyczenie oczyszczalni kontenerowej. W 2014 roku zostanie
napisany wniosek o dofinansowanie na realizacjię zadania ze środków
europejskich. «
PRZEWÓD
RAD^fl
Stant,
IÓZACY
Star?,
RADA GMINY )
ŁĄCZNA
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 3
do Uchwały NrXXXV/240/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30.12.2013 r.
L.p. Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres
realizacji Łączne nakłady
finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018
od do
1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 24 158 245,80 3 664 808,00 2 722 776,50 2 690 000,00 530 000,00 0,00
1.a - wydatki bieżące 1 798 524,00 598 512,00 312 776,50 160 000,00 0,00 0,00
1.b - wydatki majątkowe 22 359 721,80 3 066 296,00 2 410 000,00 2 530 000,00 530 000,00 0,00
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,
poz.1240,z późn.zm.), z tego:
8 258 245,80 3 544 808,00 1 412 776,50 2 160 000,00 0,00 0,00
1.1.1 - wydatki bieżące 1 798 524,00 598 512,00 312 776,50 160 000,00 0,00 0,00
1.1.1.1
Projekt 'Bajkowy Świat' utworzenie
dwóch oddziałów przedszkolnych -
wyrównanie szans edukacyjnych
uczniów
Zespół Szkół w
Łącznej 2012 2016 1 265 411,00 350 829,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00
1.1.1.2
Wyrównywanie szans w Gminie Łączna -
Zwiększenie umiejętności kluczowych u
uczniów poprzez udział w zajęciach
rozwojowych
Urząd Gminy 2013 2015 533 113,00 24 7 683,00 152 776,50 0,00 0,00 0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe 6 459 721,80 2 946 296,00 1 100 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
1.1.2.1
Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Gózd i Łączna -
ochrona środowiska na terenie gminy
ŁĄCZNA 2009 2016 5 100 000,00 2 000 000,00 1 100 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
1.1.2.2
Budowa Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa
Świętokrzyskiego - poprawa
infrastruktury informacyjnej urzędu gminy
Urząd Gminy 2007 2014 85 000,00 84 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.3
Przebudowa budynku po byłej Szkole
Podstawowej z przeznaczeniem na cele
społeczno-kulturalne - zwiększenie
dostępu mieszkańców zajęć kulturalnooświatowych
Urząd Gminy 2013 2014 976 859,00 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
) Strona 1
kwoty w

) Strona
Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit
zobowiązań
0,00 0,00 0,00 0,00 8 540 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 8 220 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 6 050 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 5 730 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 5 100 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 630 000,00
)
Strona
L.p. Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna lub
Okres
realizacji Łączne nakłady
finansowe
Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018
koordynująca od do
1.1.2.4
Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej
jednostek samorządu terytorialnego -
poprawa infrastruktury informacyjnej
urzędu gminy
Urząd Gminy 2007 2014 259 862,80 231 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.5
Wyrównywanie szans w Gminie Łączna -
Zwiększenie umiejętności kluczowych u
uczniów poprzez udział w zajęciach
rozwojowych
Urząd Gminy 2013 2015 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami
partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione
w pkt 1.1 i 1.2),z tego 15 900 000,00 120 000,00 1 310 000,00 530 000,00 530 000,00 0,00
1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe 15 900 000,00 120 000,00 1 310 000,00 530 000,00 530 000,00 0,00
1.3.2.1
Budowa kanalizacji Występa- Zalezianka
-Jasle-Stawik - ochrona środowiska na
terenie gminy
Urząd Gminy 2009 2017 15 000 000,00 0,00 530 000,00 530 000,00 530 000,00 0,00
1.3.2.2 Modernizacja oczyszczalni ścieków -
ochrona środowiska na terenie gminy Urząd Gminy I-I 2015 900 000,00 120 000,00 780 000,00 0,00 0,00 0,00
Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit
zobowiązań
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 2 490 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 2 490 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1 590 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00
)
Strona
PRZEWODNICZĄCY
RADYJMMY