UCHWAŁA NR XXXV/241/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 grudnia 2013 r.

2014-01-20 0954
Art. czytany: 2839 razy

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXV/241/2013
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211,
art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2,
art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3,
art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15 800 000 zł, z tego:
a) dochody bieżące 14 022 296 zł
b) dochody majątkowe 1 777 704 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16 900 000 zł, z tego:
a) wydatki bieżące 13 303 704 zł
b) wydatki majątkowe 3 596 296 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku
budżetowym 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
realizowane w roku budżetowym w wysokości 3 544 808 zł,
a) wydatki bieżące 598 512 zł
b) wydatki majątkowe 2 946 296 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 100 000 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie - 1 000 000 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
- 100 000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2 046 000 zł, rozchody w wysokości 946 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 120 000 zł,
2) celową w wysokości - 33 000 zł, z przeznaczeniem
na zarządzanie kryzysowe
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 1
§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie
z załącznikiem nr 8
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 60 000zł z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 77 510 zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7. Ustala się dochody w kwocie 10 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań
określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
§ 8. Ustala się dochody w kwocie 260 000 zł z tytułu wpływów z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 260 000 zł na funkcjonowanie
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych
zakładów budżetowych: przychody – 1 197 600 zł, wydatki – 1 197 200 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków
dochodów jednostek budżetowych: dochody – 156 025 zł; wydatki – 156 025 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 10.
§ 10. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 11. Ustala się limity zobowiązań tytułu kredytów i pożyczek ,
1) na sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1 000 000 zł, w tym:
a) kredyty - 1 000 000 zł,
2) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 800 000 zł , w tym:
a) kredyty 800 000 zł
§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów,
o których mowa w § 11 niniejszej uchwały
§ 13. Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia
ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień
pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem
innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie
gminy,
2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania
przeniesień w planie wydatków,
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 2
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy.
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/241/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Dochody budżetu gminy na 2014 r.
z tego:
Dzia
ł Rozdział § Treść Dochody
ogółem Dochody
bieżące
Dochody
majątkowe
1 2 3 4 5 6 7
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 000 000 1 000 000
01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 1 000 000 1 000 000
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP 1 000 000 1 000 000
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt
5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
1 000 000 1 000 000
020 Leśnictwo 1 000 1 000
02001 Gospodarka leśna 1 000 1 000
0490 Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie
odrębnych ustaw 1 000 1 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 000 1 000
60016 Drogi publiczne gminne 1 000 1 000
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 1
0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 1 000
700 Gospodarka mieszkaniowa 155 000 55 000 100 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 155 000 55 000 100 000
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości 5 000 5 000 0
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze
50 000 50 000 0
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100 000 100 000
720 Informatyka 287 704 287 704
72095 Pozostała działalność 287 704 287 704
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP 287 704 287 704
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt
5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
287 704 287 704
750 Administracja Publiczna 48 040 48 040
75011 Urzędy Wojewódzkie 42 920 42 920
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami
42 820 42 820
2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami 100 100
75023 Urzędy Gmin 5 120 5 120
0920 Pozostałe odsetki 5 120 5 120
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 2
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 913 913
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa 913 913
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami
913 913
756
Dochody od osób prawnych,fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
4 237 832 4 237 832
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000 2 000
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej 2 000 2 000
75615
Wpływy z podatku rolnego, leśnego,podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
966 000 966 000
0310 Podatek od nieruchomości 900 000 900 000
0320 Podatek rolny 1 000 1 000
0330 Podatek leśny 60 000 60 000
0340 Podatek od środków transportowych 4 000 4 000
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000 1 000
75616
Wpływy z podatku rolnego, leśnego,podatku od spadków
i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
541 100 541 100
0310 Podatek od nieruchomości 240 000 240 000
0320 Podatek rolny 170 000 170 000
0330 Podatek leśny 10 000 10 000
0340 Podatek od środków transportowych 50 000 50 000
0360 Podatek od spadków i darowizn 15 000 15 000
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 3
0430 Wpływy z opłaty targowej 500 500
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000 50 000
0690 Wpływy z różnych opłat 600 600
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000 5 000
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 737 000 737 000
0400 Wpływy z opłaty produktowej 500 500
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 000 10 000
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 400 000 400 000
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 60 000 60 000
0490 Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie
odrębnych ustaw 266 000 266 000
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500 500
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 991 732 1 991 732
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 986 732 1 986 732
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000 5 000
758 Różne rozliczenia 6 903 253 6 903 253
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego 4 494 049 4 494 049
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 494 049 4 494 049
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 283 998 2 283 998
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 283 998 2 283 998
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 125 206 125 206
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 125 206 125 206
801 Oświata i wychowanie 77 010 77 010
80101 Szkoły podstawowe 27 450 27 450
0690 Wpływy z różnych opłat 100 100
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 4
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze
26 000 26 000
0920 Pozostałe odsetki 1 350 1 350
80104 Przedszkola 49 560 49 560
0830 Wpływy z usług 49 560 49 560
852 Pomoc Społeczna 2 147 985 2 147 985
85212
Świadczenia rodzinne , świadczeniaz funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
1 920 053 1 920 053
0920 Pozostałe odsetki 3 000 3 000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami
1 905 553 1 905 553
2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami 6 500 6 500
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
5 000 5 000
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
25 605 25 605
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami
14 361 14 361
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin 11 244 11 244
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe 36 791 36 791
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 5
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin 36 791 36 791
85216 Zasiłki stałe 69 364 69 364
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin 69 364 69 364
85219 Ośrodki pomocy społecznej 61 254 61 254
0920 Pozostałe odsetki 850 850
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin 60 404 60 404
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 500 7 500
0830 Wpływy z usług 7 500 7 500
85295 Pozostała działalność 27 418 27 418
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gminy 27 418 27 418
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 540 263 540 263
85395 Pozostała działalność 540 263 540 263
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP 540 263 540 263
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt
5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
503 111 503 111
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt
5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
37 152 37 152
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000 10 000
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 6
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska 10 000 10 000
0690 Wpływy z różnych opłat 10 000 10 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 390 000 0 390 000
92195 Pozostała działalność 390 000 390 000
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt
5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
390 000 390 000
Dochody ogółem 15 800 000 14 022 296 1 777 704
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 7
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/241/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Wydatki budżetu gminy na 2014 r.
z tego:
z tego: z tego:
Wydatki jednostek budżetowych w tym:
Dzi
ał Rozdział Nazwa Plan
na 2014 r. Wydatki
bieżące
wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
wydatki
związane
z realizacją
statutowych
zadań
Dotacje na
zadania
bieżące
Świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
Wydatki na
programy
finansowane
z udziałem
środków,
o których
mowa
w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wydatki
na na
obsługę
długu
(odsetki)
Wyd
atki
z
tytuł
u
porę
czeń
i
gwar
ancji
Wydatki
majątkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
wydatki na
programy
finansowane
z udziałem
środków,
o których
mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
zak
up
i o
bję
cie
akc
ji
i u
dzi
ałó
w
wni
esie
nie
wk
adó
w
do
spó
łek
pra
wa
ha
ndl
ow
ego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
01
0
Rolnictwo
i Łowiectwo
2 080 420 80 420 0 80 420 0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000
01010 Infrastruktura
wodociągowa
i sanitacyjna wsi
2 055 000 55 000 55 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
01030 Izby rolnicze 3 420 3 420 3 420
01095 Pozostała
działalność
22 000 22 000 22 000
40
0
Wytwarzanie
i zaopatrywanie
w energię
elektryczną, gaz
i wodę
111 200 111 200 111 200
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 1
40002 Dostarczanie
wody
111 200 111 200 111 200
60
0
Transport
i łączność
791 124 261 124 37 000 169 524 54 000 600 530 000 530 000 0
60004 Lokalny transport
zbiorowy
13 500 13 500 13 500
60011 Drogi publiczne
krajowe
800 800 800
60014 Drogi publiczne
powiatowe
340 500 10 500 10 500 330 000 330 000
60016 Drogi publiczne
gminne
436 324 236 324 37 000 144 724 54 000 600 200 000 200 000
70
0
Gospodarka
mieszkaniowa
49 000 49 000 49 000
70005 Gospodarka
gruntami
i nieruchomościa
mi
49 000 49 000 49 000
71
0
Działalność
usługowa
85 500 85 500 85 500
71004 Plany
zagospodarowani
a przestrzennego
83 000 83 000 83 000
71035 Cmentarze 1 500 1 500 1 500
71095 Pozostała
działalność
1 000 1 000 1 000
72
0
Informatyka 316 296 0 316 296 316 296 316 296
72095 Pozostała
działalność
316 296 0 316 296 316 296 316 296
75
0
Administracja
publiczna
1 587 620 1 587 620 1 198 820 259 700 129 100 0
75011 Urzędy
wojewódzkie
52 820 52 820 42 820 10 000
75022 Rady gmin 117 000 117 000 4 000 113 000
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 2
75023 Urzędy gminy 1 326 200 1 326 200 1 136 000 189 700 500
75075 Promocja
jednostek
samorządu
terytorialnego
30 000 30 000 30 000 0
75095 Pozostała
działalność
61 600 61 600 20 000 26 000 15 600
75
1
Urzędy
naczelnych
organów władzy
państwowej,
kontroli
i ochrony prawa
oraz
sądownictwa
913 913 913
75101 Urzędy
naczelnych
organów władzy
państwowej,
kontroli
i ochrony
państwa
913 913 913
75
4
Bezpieczeństwo
publiczne
i ochrona
przeciwpożarow
a
77 000 77 000 7 100 63 900 6 000
75412 Ochotnicze straże
pożarne
44 000 44 000 7 100 30 900 6 000
75421 Zarzadzanie
kryzysowe
33 000 33 000 33 000
75
7
Obsługa długu
publicznego
300 000 300 000 300 000
75702 Obsługa
papierów
wartościowych,
kredytów
i pożyczek jst
300 000 300 000 300 000
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 3
75
8
Różne
rozliczenia
120 000 120 000 120 000
75818 Rezerwy ogólne
i celowe
120 000 120 000 120 000
80
1
Oświata
i Wychowanie
6 290 581 6 290 581 4 612 300 1 044 181 390 000 244 100
80101 Szkoły
podstawowe
3 317 571 3 317 571 2 549 000 246 371 390 000 132 200
80103 Oddziały
przedszkolne
w szkołach
podstawowych
252 210 252 210 216 300 21 510 14 400
80104 Przedszkola 243 300 243 300 214 000 19 800 9 500
80110 Gimnazja 2 090 500 2 090 500 1 567 000 435 500 88 000
80113 Dowożenie
uczniów do szkół
329 000 329 000 66 000 263 000 0
80146 Dokształcanie
i doskonalenie
nauczycieli
8 500 8 500 8 500
80195 Pozostała
działalność
49 500 49 500 49 500
85
1
Ochrona
zdrowia
77 510 77 510 23 510 44 000 10 000
85153 Zwalczanie
narkomanii
6 000 6 000 6 000
85154 Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
71 510 71 510 23 510 38 000 10 000
85
2
Pomoc
społeczna
2 671 424 2 671 424 430 989 255 181 0 1 985 254
85202 Domy pomocy
społecznej
149 175 149 175 149 175
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 4
85212 Świadczenia
rodzinne ,
świadczenia
z funduszu
alimentacyjnego
oraz składki na
ubezpieczenia
emerytalne
i rentowe
z ubezpieczenia
społecznego
1 913 553 1 913 553 122 826 11 244 0 1 779 483
85213 Składki na
ubezpieczenia
zdrowotne
opłacane za
osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
z pomocy
społecznej,
niektóre
świadczenia
rodzinne oraz za
osoby
uczestniczące
w zajęciach
w centrum
integracji
społecznej
25 605 25 605 25 605
85214 Zasiłki i pomoc
w naturze oraz
składki na
ubezpieczenia
emerytalne
i rentowe
70 989 70 989 70 989
85215 Dodatki
mieszkaniowe
3 000 3 000 3 000
85216 Zasiłki stałe 69 364 69 364 69 364
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 5
85218 Powiatowe centra
pomocy rodzinie
8 000 8 000 8 000
85219 Ośrodki pomocy
społecznej
347 004 347 004 283 841 59 963 3 200
85228 Usługi
opiekuńcze
i specjalistyczne
usługi
opiekuńcze
25 816 25 816 24 322 1 194 300
85295 Pozostała
działalność
58 918 58 918 58 918
85
3
Pozostałe
działania
w zakresie
polityki
społecznej
663 512 663 512 0 0 65 000 598 512
85395 Pozostała
działalność
663 512 663 512 65 000 598 512
90
0
Gospodarka
komunalna
i ochrona
środowiska
877 900 757 900 51 000 595 700 111 200 0 0 0 0 120 000 120 000
90001 Gospodarka
ściekowa
i ochrona wód
281 200 161 200 50 000 111 200 120 000 120 000
90002 Gospodarka
odpadami
260 000 260 000 51 000 209 000
90003 Oczyszczanie
miast i wsi
16 000 16 000 16 000
90015 Oświetlenia ulic,
placów i dróg
275 700 275 700 275 700
90019 Wpływy
i wydatki
związane
z gromadzeniem
środków z opłat
i kar za
30 000 30 000 30 000
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 6
korzystanie ze
środowiska
90095 Pozostała
działalność
15 000 15 000 15 000
92
1
Kultura
i ochrona
dziedzictwa
naturalnego
726 000 96 000 30 000 66 000 630 000 630 000 630 000
92116 Biblioteki 66 000 66 000 66 000
92195 Pozostała
działalność
660 000 30 000 30 000 630 000 630 000 630 000
92
6
Kultura fizyczna
i sport
74 000 74 000 39 000 35 000
92605 Zadania
w zakresie
kultury fizycznej
i sportu
44 000 44 000 9 000 35 000
92695 Pozostała
działalność
30 000 30 000 30 000
Ogółem wydatki 16 900 000 13 303 704 6 361 632 2 836 106 842 400 2 365 054 598 512 300 000 0 3 596 296 3 596 296 2 946 296 0 0
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 7
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/241/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
w
tym:
L
p.
Dzia
ł Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia
Łączne
nakłady
finansowe
rok budżetowy
2014 (8+9+10+1
1)
dochody
własne jst
kredyty
i pożyczki
kredy
ty
i poży
czki
zaciąg
nięte
na
realiz
ację
zadan
ia pod
refun
dację
wydat
ków
dotacje
i środki
pochodzą
ce
z innych
źr.*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Jednostka
org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 010 01010
Budowa kanalizacjisanitarnej
w miejscowosciach Gózd
i Łączna 2009-2016
5 100 000 2 000 000 0 1 000 000 0 0 1 000 000 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 5 100 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000
2. 010 01010
Budowa kanalizacji Występa,
Zalezianka,
Jaśle,Stawik 2009-
2015
15 000 000 0 0 Urząd Gminy
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 1
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 15 000 000 0 0
3. 720 72095
e-świętokrzyskie- Rozbudowa
Infrastruktury Informatycznej
'
2007-2014
259 863 231 328 8 624 222 704 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 259 863 231 328 8 624 222 704
4. 720 72095
E-świętokrzyskie Budowa
Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa
świętokrzyskiego
2007-2014
85 000 84 968 19 968 65 000 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 85 000 84 968 19 968 65 000
5. 853 85395 Bajkowy świat 2012-2014 1 265 411 350 829 58 248 0 0 0 292 581,00 Zespół Szkół
wydatki bieżące 1 265 411 350 829 58 248 292 581,00 w Łącznej
wydatki majątkowe
6. 921 92195
Przebudowa budynku po byłej
Szkole Podstawowej
z przeznaczeniem na cele
społeczno-kulturalne 2013-2014
976 859,00 630 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 390 000,00 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 976 859 630 000 240 000 390 000,00
7. 853 85395 Wyrównywanie szans w Gminie
Łączna 2013-2015 571 113 247 683 0 0 0 37 153,00 210 530,00 Urząd Gminy
wydatki bieżące 533 113 247 683 37 153,00 210 530,00
wydatki majątkowe 38 000 0
8. 900 9001 Modernizacja (rozbudowa)
oczyszczalni ścieków 2014-2015 900 000 120 000 120 000 Urząd Gminy
wydatki bieżące
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 2
wydatki majątkowe 900 000 120 000 120 000
Ogółem wydatki majątkowe 22 359 722,00 3 066 296,00 388 592,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 677 704,00 x
Ogółem wydatki bieżące 1 798 524,00 598 512,00 58 248,00 0,00 0,00 37 153,00 503 111,00
Razem 24 158 246,00 3 664 808,00 446 840,00 1 000 000,00 0,00 37 153,00 2 180 815,00
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/241/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
w tym:
L
p.
Dzia
ł Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy
2014 (7+8+9+10) dochody własne
jst
kredyty
i pożyczki
kredyty
i pożyczki
zaciągnięte
na realizację
zadania pod
refundację
wydatków
dotacje
i środki
pochodz
ące
z innych
źr.*
środki
wymienio
ne
w
art. 5 ust.
1 pkt 2 i
3 u.f.p.
Jednostka org.
realizująca zadanie
lub koordynująca
program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
1. 600
60014
Przebudowa drogi powiatowej
nr 0593 T w miejscowości
Występa
330 000 330 000
Starostwo
powiatowe zgodnie
z porozumieniem
2. 600
60016
Budowa drogi w miejscowości
Klonów ( Budy) - 100 000 100 000 Urząd Gminy
Łączna
3. 600
60016
Budowa drogi w miejscowości
Zajamnie 100 000 100 000 Urząd Gminy
Łączna
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 1
Ogółem 530 000 530 000 x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/241/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok
L. Przewidywane nakłady i źródła finansowania
p. Projekt
Okres
realizacji
zadania
Jednostka org.
realizująca zadanie
lub koordynująca
program
Dział Rozdział
źródło kwota
Wydatki w roku
budżetowym 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Program: PROW 2009-2015 Urząd Gminy 010 01010 Wartość zadania: 5 100 000,00 2 000 000,00
Priorytet: Wydatki bieżące:
Działanie:3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej - środki z budżetu j.s.t.
Projekt: 'Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Gózd i Łączna'. - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 5 100 000,00 2 000 000,00
- środki z budżetu j.s.t. 2 550 000,00 1 000 000,00
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
2 550 000,00 1 000 000,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
2.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2007-2014 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 259 862,80 231 328,00
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 1
Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury
Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 259 862,80 231 328,00
- środki z budżetu j.s.t. 8 623,16 8 624,00
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 251 239,64 222 704,00
3.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2007-2014 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000,00 84 968,00
Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego' jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 85 000,00 84 968,00
- środki z budżetu j.s.t. 20 000,00 19 968,00
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 65 000,00 65 000,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
4 Program: PROW 2013-2014 Urząd Gminy 921 92195 Wartość zadania: 976 859,00 630 000,00
Priorytet: Łączna Wydatki bieżące: 0,00 0,00
Działanie: 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju , odnowa
i rozwój wsi - środki z budżetu j.s.t.
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 2
Projekt: Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej
z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 976 859,00 630 000,00
- środki z budżetu j.s.t. 476 859,00 240 000,00
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 500 000,00 390 000,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
5 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012-2014 Zespół Szkół 853 85395 Wartość zadania: 1 265 411,00 350 829,00
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w Łącznej Wydatki bieżące: 1 265 411,00 350 829,00
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokoei jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty - środki z budżetu j.s.t. 190 211,00 58 248,00
Projekt: Bajkowy świat - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 1 075 200,00 292 581,00
Wydatki majątkowe: 0,00 0,00
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
6. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2013-2015 853 85395 Wartość zadania: 571 113,00 247 683,00
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 533 113,00 247 683,00
Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty - środki z budżetu j.s.t.
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 3
Projekt: Wyrównywanie szans w Gminie Łączna - środki z budżetu krajowego 79 966,95 37 153,00
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 453 146,05 210 530,00
Wydatki majątkowe: 38 000 0
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego 5 700
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 32 300
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
Ogółem wydatki 8 258 245,80 3 544 808,00
Wydatki bieżące: 1 798 524,00 598 512,00
- środki z budżetu j.s.t. 190 211,00 58 248,00
- środki z budżetu krajowego 79 966,95 37 153,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 528 346,05 503 111,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze
środków UE
Wydatki majątkowe: 6 459 721,80 2 946 296,00
- środki z budżetu j.s.t. 3 055 482,16 1 268 592,00
- środki z budżetu krajowego 5 700,00 0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 3 398 539,64 1 677 704,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze
środków UE
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/241/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.
Lp
. Treść
Klasyfika
cja
§
Kwota
2014 r.
1 2 3 4
Przychody ogółem: 2 046 000,00
I Kredyty i pożyczki 1 800 000,00
1. Kredyty § 952 1 800 000,00
1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym
środkami pochodzącymi z budżetu U.E. § 952
2. Pożyczki § 952
2.1 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanyz udziałem środków pochodzących
z budżetu U.E. § 903
3. Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest ograniczona § 931
3.1
Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągnięte
w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi
z budżetu U. E
§ 931
II Nadwyżka z lat ubiegłych § 957
III Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p § 950 246 000,00
IV Spłata pożyczek udzielonych § 951
V Przelewy z rachunku lokat § 994
VI
. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941 -44
Rozchody ogółem: 946 000,00
1. Spłaty kredytów § 992 946 000,00
1.1 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem
dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E § 992
2. Spłaty pożyczek § 992
2.1 Spłaty pożyczek § 963
2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona § 982
2.3
Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku
z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi
z budżetu U.e
4. Udzielone pożyczki § 991
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 1
5. Przelewy na rachunki lokat § 994
6.
Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli
takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. § 982
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/241/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2014 r.
z tego:
z tego: z tego:
Wydatki jednostek budżetowych w tym:
Dzia
ł
Rozdzia
ł § Dotacje ogółem Wydatki
na 2014 r. Wydatki bieżące
wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
wydatki
związane
z realizacją
statutowych
zadań
Dotac
je na
zadan
ia
bieżą
ce
Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych
Wydatki na
programy
finansowane
z udziałem
środków,
o których
mowa
w art. 5 ust. 1 p
kt 2 i 3
Wydatki
majątkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
wydatki na
programy
finansowane
z udziałem
środków,
o których
mowa
w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
zakup
i objęcie
akcji
i udział
ów
wniesie
nie
wkładó
w do
spółek
prawa
handlo
wego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
750 75011 2010 42 820,00 42 820,00 42 820,00 42 820,00
751 75101 2010 913,00 913,00 913,00 913,00
852 85212 2010 1 905 553,00 1 905 553,00 1 905 553,00 122 826,00 3 244,00 1 779 483,00
852 85213 2010 14 361,00 14 361,00 14 361,00 14 361,00
Ogółem 1 963 647,00 1 963 647,00 1 963 647,00 166 559,00 17 605,00 0,00 1 779 483,00
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/241/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2014 r
z tego:
z tego: z tego:
Wydatki jednostek
budżetowych w tym:
Nazwa zadania Dział Rozdzia
ł § Dochody
ogółem
Wydatki
ogółem
W
yd
atk
i
bie
żąc
e
wynagrodze
nia i składki
od nich
naliczane
wydatk
i
związa
ne
z realiz
acją
statuto
wych
zadań
Dotacje
na
zadania
bieżące
Świadczeni
a na rzecz
osób
fizycznych
Wydatki
na
program
y
finansow
ane
z udziałe
m
środków
,
o któryc
h mowa
w art. 5
ust. 1 pk
t 2 i 3
Wyda
tki na
obsług
ę
długu
(odset
ki)
Wydatki
z tytułu
poręcze
ń
i
gwaranc
ji
Wydatki
majątkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
zakup
i objęcie
akcji
i udziałów
wniesienie
wkadów do
spółek prawa
handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
I. Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań realizowanych
wspólnie z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego
II. Dochody i wydatki związane
z pomocą rzeczową lub
finansową realizowaną na
podstawie porozumień między
j.s.t.
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 1
Budowa
drogi
powiatowej
w miejscow
ości
Występa
600 60014 330 000 330 000 330 000 330 000
Ogółem 330 000 330 000 330 000 330 000
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/241/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.
Przychody Wydatki
w tym: dotacja
z budżetu w tym:
przedmiotowa
L
p. Wyszczególnienie Dział Rozdzi

Stan
środków
obrotowy
ch na
początek
roku
ogółem
kwota
netto VAT
na
pierwsze
wyposaż
enie
celowa
na
zadania
realizowa
ne
z udziałe
m
środków
UE
celowa
na
inwesty
cje
ogółem wpłat
a do
budże
tu
wydatki
majątkow
e
Stan
środków
obrotowy
ch na
koniec
roku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Dostarczanie ciepła 400 40001 0 193 700 193 600 100
2. Dostarczanie wody 400 40002 0 575 500 103 000 8 200 575 400 100
3 Zimowe utrzymanie dróg gminnych 600 60016 0 54 000 50 000 4 000 54 000 0
4. Gospodarka ściekowa i ochrona
wód 900 90001 0 232 400 103 000 8 200 232 300 100
5. Zakład Gospodarki Komunalnej 900 90017 0 142 000 141 900 100
Ogółem 1 197 600 256 000 20 400 1 197 200 400
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
XXXV/241/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wydatki nimi finansowane w 2014 r.
Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział
Stan
środków
finansow
ych na
początek
roku
Dochody Wydatki
Stan
środków
finansowych
na koniec
roku
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Zespół Szkół w Łącznej 801 80110 0 130 020 130 020 0
2. Szkoła Podstawowa w Goździe 801 80101 0 7 005 7 005 0
3. Przedszkole w Goździe 801 80104 0 19 000 19 000 0
Ogółem 0 156 025 156 025 0
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr
XXXV/241/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Dotacje przedmiotowe w 2014 roku
Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki
otrzymującej dotacje Zakres Ogółem kwota
dotacji
1 2 3 4 5 6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 276 400
1. 400 40002
Zakład Gospodarki
Komunalnej w Łącznej dopłata do cen
wody 111 200
2. 900 90001
Zakład Gospodarki
Komunalnej w Łącznej dopłata do cen
ścieków 111 200
3. 600 60016
Zakład Gospodarki
Komunalnej w Łącznej
dopłata do
odśnieżania
1 km drogi
54 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Ogółem 276 400
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
XXXV/241/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Dotacje podmiotowe w 2014 roku
Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji
1 2 3 4 5 6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1. 921 92116 Gminna Instytucja kultury - biblioteka gminna w Łącznej pokrycie kosztów działalności 66 000
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1. 801 80101 Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego 'Zalezianka' nauczanie klas 0-6 390 000
2. 853 85395 Stowarzyszenie
prowadzenie punktu
przedszkolnego - trwałość projektu
'Bajkowy świat'
65 000
Ogółem 521 000
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 1
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr
XXXV/241/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Dotacje celowe w 2014 roku
Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki
otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji
1 2 3 4 5 6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1. 600 60014 Starostwo powiatowe pomoc finansowa na współfinansowanie budowy drogi
powiatowej w miejscowości Występa 330 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1. 851 85154
wyłoniona w drodze
konkursu zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci
z rodzin, w których występuje problem alkoholowy 10 000
2. 926 92605
wyłoniona w drodze
konkursu zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 35 000
Ogółem 375 000,00
Id: E8D4326E-380A-4C75-BD42-E65DD603E10A. Podpisany Strona 1