Uchwała Nr XXVI/195/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 27 lutego 2013 r.

2014-01-20 1419
Art. czytany: 2765 razy

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Podłazie stanowiącej własność Gminy Łączna.


Uchwała Nr XXVI/195/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Podłazie stanowiącej własność Gminy Łączna.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Łączna uchwala co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej
w obrębie geodezyjnym Podłazie, gmina Łączna, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi: 136 o pow. 0,1500 ha,
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.U z a s a d n i e n i e

do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Podłazie stanowiącej własność Gminy Łączna.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym dotyczących zbycia nieruchomości gruntowych.
Zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Podłazie - działki nr 136, gmina Łączna w drodze przetargu spowoduje ich zagospodarowanie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oraz poprawi sytuację finansową gminy.


Nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi:

- Gózd: dz.143 o pow. 0,2700 ha, własność na podstawie KW 13363

- Zalezianka: dz.136 o pow. 1,8700 ha, własność na podstawie KW 9749

- Zalezianka: dz.212/4 o pow. 0,6300 ha, własność na podstawie KW 19867

- Podłazie: dz.136 o pow. 0,1500 ha, własność na podstawie KW 12619

- Podłazie: dz.38 o pow. 0,3200 ha, udział w 1/3 własności na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, Znak:IG.IV.7510.37.2011

- Podłazie: dz.123 o pow. 0,5400 ha, udział w 1/3 własności na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, Znak:IG.IV.7510.37.2011

- Podłazie: dz.212 o pow. 1,0300 ha, udział w 1/3 własności na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, Znak:IG.IV.7510.37.2011


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa na terenie Gminy Łączna, przedmiotowe działki położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomości stanowią własność Gminy Łączna.