UCHWAŁA NR XXXVI/250/2014 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 stycznia 2014 r.

2014-02-13 1421
Art. czytany: 1814 razy

w sprawie zmiany Programu Stypendialnego Gminy Łączna.

UCHWAŁA NR XXXVI/250/2014
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany Programu Stypendialnego Gminy Łączna.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2013r. , poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.),
Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje :
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XL/21/2010 Rady Gminy Łączna z dnia 23 czerwca
2010 roku w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Łączna, wprowadza się następujące
zmiany:
1) w Rozdziale IV :
a) pkt. 5 otrzymuje brzmienie :
„Wnioski o przyznanie stypendium należy składać, w ciągu 3 dni po posiedzeniu
klasyfikacyjnym rad pedagogicznych w danym roku szkolnym.”,
b) skreśla się postanowienia pkt. 6.
2) w Rozdziale V pkt. 1 otrzymuje brzmienie :
„Stypendium przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego świadczenia
pieniężnego w terminie do 30 czerwca roku szkolnego, w którym zostały spełnione
przesłanki do jego uzyskania.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Id: D1AAC35D-E8A5-4BAC-A0EE-37274A279E18. Podpisany Strona 1
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXVI/250/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia
2014r.
Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym- rada
gminymoże podejmować uchwały w sprawie zasad udzielaniastypendiów dla uczniów i studentów.
Głównym założeniem Programu Stypendialnego GminyŁączna było motywowanie uczniów
szczególnie uzdolnionych. Program wprowadził kryterium dotyczące średniej ocen, różne dla
poszczególnych etapów edukacyjnych.
Zmiana niektórych postanowień w/w uchwały przyczynisię większej popularyzacji
stypendium oraz do wzrostu wyników w nauce.
Z uwagi na powyższe podjecie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
Id: D1AAC35D-E8A5-4BAC-A0EE-37274A279E18. Podpisany Strona 1