UCHWAŁA NR XXXVI/253/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2014r.

2014-02-13 1423
Art. czytany: 2021 razy

w sprawie zmian Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej .

UCHWAŁA NR XXXVI/253/2014
Rady Gminy Łączna
z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie zmian Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9, lit. h, i pkt. 15 ustawy z dnia 18 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 594 z późniejszymi zmianami) i art. 1 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 16 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r Nr 157, poz. 1240 tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885) uchwala się, co następuje:

§ 1
W Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej, nadanym uchwałą
Nr 35/IX/2004r. Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 listopada 2004 roku , wprowadza się następujące zmiany:

I. §18 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
” Wójt ma prawo nałożyć na Zakład obowiązek realizacji dodatkowych zadań w tym realizacji inwestycji niezbędnych i koniecznych dla potrzeb ludności gminy, a w szczególności w wypadku zaistnienia klęski żywiołowej oraz realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej”.

II. Pozostałe zapisy Statutu pozostają bez zmian.
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna i Kierownikowi Zakładu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie

Celem zapewnienia realizacji inwestycji niezbędnych i koniecznych dla potrzeb ludności gminy, a w szczególności szybkości działania w wypadku zaistnienia klęski żywiołowej oraz realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej należy podjąć przedmiotową uchwałę dostosowując funkcjonowanie w tym zakresie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej oraz wprowadzenie zmiany w Statucie Zakładu.