Uchwała nr XL/276/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 13 czerwca 2014 r.

2014-07-17 0928
Art. czytany: 2697 razy

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.

Uchwała nr XL/276/2014
Rady Gminy Łączna
z dnia 13 czerwca 2014 r.w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),
oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
( Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.)
Rada Gminy Łączna uchwala , co następuje:§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2013 rok.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.