Uchwała Nr 34/2014 I I I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 marca 2014 r.

2014-07-18 1236
Art. czytany: 2052 razy

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2013 rok .

Uchwała Nr 34/2014
I I I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2013 rok .
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w osobach:
Przewodniczący Stanisław Banasik
Członkowie Wojciech Czerw
Ireneusz Piasecki
Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 z późn.zm) po
zbadaniu rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2013 rok
postanawia
zaopiniować pozytywnie z uwagą w treści przedłożone przez Wójta Gminy Łączna
sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.
Uzasadnienie
Przedłożone przez Wójta Gminy Łączna sprawozdania za 2013 rok obejmują sprawozdania
sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w
sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20 poz.103 z póź. zm)) oraz sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2013 rok sporządzone na podstawie art. 267
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U Nr 157
poz. 1240 ze zm)
1. Sprawozdania budżetowe spełniają wymogi formalno prawne wynikające z rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Sprawozdanie Wójta z
wykonania budżetu zostało sporządzone przez właściwy organ z zachowaniem terminu
przedłożenia zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych.
2. Zaplanowane na poziomie 16.230.942,89 zł. dochody zostały wykonane w wysokości
14.890.876,38 zł. co stanowi 91,7 %. w stosunku do planu rocznego.. Według struktury
dochody własne stanowią39,2 % dochodów ogółem, dotacje 17,6 %, a subwencje 43,1 %.
Analiza według działów klasyfikacji budżetowej wykazuje, że najwyższe dochody osiąga się
poprzez następujące działy: '756'-Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem-2677 % dochodów ogólem7
M758M-Różne rozliczenia - 43,3 % '852'-Pomoc
społeczna -16,3 %, „600'- Transport i łączność - 5,4%.
Roczny plan dochodów w najwyższym stopniu został wykonany w następujących działach-
'750'-Administracja publiczna -102,2 %, '756M-Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem -90,7 %„ '852'-Pomoc społeczna -98,5%, '758'-Różne rozliczenia -
100,9%, '854'—Edukacyjna opieka wychowawcza - 100,0%,
3. Plan wydatków wynosił 17.685.942,89 zł. i został wykonany w wysokości 15.543.500,35
zł. tj.87,9 %. Strukturalnie na wydatki bieżące przeznaczono 83,3 % wydatków ogółem, a na
majątkowe 16,7 %
Najwyższe kwoty zostały wydatkowane poprzez następujące działy klasyfikacji budżetowej
'801M-Oświata i wychowanie 43,7 % wydatków ogółem, '852'-Pomoc społeczna - 18,1 %, ,
'750'-Administracja publiczna 9,5 %, „600'-Transport i łączność- 13,3%.
W stosunkowo najwyższym stopniu zrealizowano wydatki w następujących działach
klasyfikacji budżetowej-'750'-Administracja publiczna -99, %, „801'-Oświata i wychowanie
-94,7%, „854'-Edukacyjna opieka wychowawcza - 100,0%, „852'-Pomoc społeczna -
97,9%„,751 '-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa -100,0%.
Nie stwierdzono przypadku przekroczenia planu wydatków na koniec 2013 roku.
4. Różnica między wykonanymi dochodami budżetowymi , a wydatkami stanowi kwotę
652.623,97 zł.i jest deficytem budżetowym.
5. Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i
poręczeń wynika, że gmina posiada zobowiązania na kwotę 6.895.818,75 zł.co w stosunku do
osiągniętych na koniec 2013 roku dochodów stanowi 46,3% (maksymalny wskaźnik wynosi
60%)
Zamieszczona uwaga odnosi się do stopnia realizacji planu dochodów (91,7%) oraz
wydatków (87,9%), gdyż wskaźniki te znacznie odbiegają od ustalonych planów.
Z uwagi na powyższe ustalenia postanawia się jak na wstępie .
Od niniejszej opinii służy Wójtowi Gminy prawo wniesienia odwołania do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
P O U C Z E N I E
Przewodniczący Składu Orzekającego