UCHWAŁA NR XLVI/295/2014 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 14 listopada 2014 r.

2014-12-10 1357
Art. czytany: 2968 razy

w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLVI/295/2014
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz., 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
885 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr
1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Aktualizuje się załącznik Nr 4, Nr 13 do uchwały budżetowej zgodnie
z załącznikiem Nr 2, Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady
Gminy Łączna
Stanisław Starz
Id: FB2044A7-A546-4312-B253-5D892BFF893A. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/295/2014
Rady Gminy Łączna
z dnia 14 listopada 2014 r.
Wydatki
Dział Rozdział Treść Kwota
wydatków
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00
Wydatki majątkowe 50 000,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -50 000,00
60016 Drogi publiczne gminne -50 000,00
Wydatki majątkowe -50 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00
80101 Szkoły podstawowe 49 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -1 600,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -9 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -9 000,00
80104 Przedszkola -19 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -19 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -1 000,00
80110 Gimnazja -21 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -13 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych -8 000,00
Ogółem zwiększenia wydatków 0,00
Id: FB2044A7-A546-4312-B253-5D892BFF893A. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/295/2014
Rady Gminy Łączna
z dnia 14 listopada 2014 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
kredyty
i pożyczki
w tym:
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego
Srok
budżetowy
2014 (7+8+9
+10)
dochody
własne jst kredyty
i pożyczki
zaciągnięte na
realizację
zadania pod
refundację
wydatków
dotacje
i środki
pochodzące
z innych źr.*
środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 u.f.p.
Jednostka org.
realizująca zadanie
lub koordynująca
program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr
0593 T w miejscowości Występa
330 000 330 000 Starostwo
powiatowe
zgodnie z umową
2. 600 60016 Budowa drogi w miejscowości
Klonów ( Budy)
50 000 50 000 Urząd Gminy
Łączna
3. 600 60016 Wykonanie czterech wiat
przystankowych
20 000 20 000 Urząd Gminy
Łączna
4. 010 01010 Budowa odcinka sieci
wodociągowej w miejscowości
Zajamnie
16 000 16 000 Urząd Gminy
Łączna
Id: FB2044A7-A546-4312-B253-5D892BFF893A. Podpisany Strona 1
5. 853 85395 Zagospodarowanie terenu
i budowa placu zabaw w centrum
Gminy Łączna
112 590 39 257 73 333 Urząd Gminy
Łączna
6. 801 80101 Zakup kotła CO 13 000 13 000 Zespół Szkół
w Goździe
7. 921 92109 Remont pomieszczeń w obiekcie
pełniącym rolę świetlicy wiejskiej
w Zagórzu
42 178 42 178 Urząd Gminy
Łączna
8. 010 01010 Budowa kanalizacji
w miejscowości Podzagnańszcze (
mapy, projekt)
72 000 72 000 Urząd Gminy
Łączna
9. 600 60016 Budowa drogi nr
1516017 w miejscowości
Czerwona Górka ( projekt)
14 000 14 000 Urząd Gminy
Łączna
10. 010 01010 Zakup aparatu prądotwórczego dla
ujęcia wody Czerwona Górka
(dotacja dla ZGK)
50 000 50 000 Zakład Gospodarki
Komunalnej
w Łącznej
Ogółem 719 768 646 435 0 0 0 73 333 x
Id: FB2044A7-A546-4312-B253-5D892BFF893A. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/295/2014
Rady Gminy Łączna
z dnia 14 listopada 2014 r.
Dotacje celowe w 2014 roku
Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki
otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji
1 2 3 4 5 6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1. 600 60014 Starostwo powiatowe pomoc finansowa na współfinansowanie budowy drogi powiatowej
w miejscowości Występa 330 000
2. 900 90001 Zakład Gospodarki
Komunalnej w Łącznej
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
samorządowych zakładów budżetowych jako wkład własny na
realizację projektu pn.'Remont istniejącej oczyszczalni ścieków
w Kamionkach poprzez dostawę i montaż urzadzeń'.
150 000
3. 010 01010 Zakład Gospodarki
Komunalnej w Łącznej
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
samorządowych zakładów budżetowych- zakup aparatu
prądotwórczego dla ujęcia wody Czerwona Górka
50 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1. 851 85154 wyłoniona w drodze
konkursu
zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin, w których
występuje problem alkoholowy 10 000
Id: FB2044A7-A546-4312-B253-5D892BFF893A. Podpisany Strona 1
2. 926 92605 wyłoniona w drodze
konkursu zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 35 000
3. 754 75412
Ochotnicza Straż Pożarna
w Łącznej wkład własny na realizację programu 'Organizacja imprezy
plenerowej w Gminie Łączna pn.Święto plonów 2014 r.' 9 514,40
Ogółem 584 514,40
Id: FB2044A7-A546-4312-B253-5D892BFF893A. Podpisany Strona