UCHWAŁA NR II/3/2014 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 16 grudnia 2014 r.

2014-12-24 1000
Art. czytany: 2501 razy

w sprawie zmian Statutu Gminy Łączna

UCHWAŁA NR II/3/2014
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 16 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian Statutu Gminy Łączna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (
Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Łączna stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 6/II/2003 Rady
Gminy w Łącznej z dnia 6 marca 2003r., w § 2 wprowadza się zmiany w punktach 1,3, 4 i
5 nadając im brzmienie:
- pkt. 1): „Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Łączna”,
- pkt. 3): „Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego
Rady Gminy Łączna”,
- pkt. 4): „komisji – należy przez to rozumieć komisję Rady Gminy Łączna”,
- pkt. 5): „Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady
Gminy Łączna” .
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia, z mocą
obowiązującą od dnia 1 grudnia 2014r.
Przewodniczący Rady
Gminy Łączna
Monika Pająk
Id: D385D49E-B981-4626-80CF-938B0DD73727. Podpisany Strona 1
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr II/3/2014 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 16 grudnia 2014 roku
W dotychczasowej dokumentacji Rady Gminy stosowano nazwy „Rada
Gminy w Łącznej” i „ Rada Gminy Łączna”. Celem ujednolicenia piśmiennictwa w
nazwie Rady Gminy należy podjąć przedmiotową uchwałę.
Wskazany czas obowiązywania uchwały jest uzasadniony faktem
ujednolicenia nazw Rady Gminy począwszy od nowej kadencji Rady Gminy
Łączna.