UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 3 marca 2015 r.

2015-03-24 1156
Art. czytany: 2051 razy

w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR V/24/2015
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 3 marca 2015 r.
w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.),
art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.1399 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. poz. 1172 z późn. zm.) – Rada Gminy Łączna
uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Łączna pobór
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
§ 2. Na inkasentów opłaty o której mowa w §1 wyznacza się dla obszarów sołectw
następujące osoby:
1) Czerwona Górka - Mirosław Milcarz, zam. Czerwona Górka
2) Gózd - Halina Starz, zam. Gózd
3) Jęgrzna - Aneta Wiśniewska, zam. Jęgrzna
4) Kamionki - Joanna Flasińska, zam. Kamionki
5) Klonów - Narcyz Jasiński, zam. Klonów
6) Łączna - Michał Piwowar, zam. Łączna
7) Osełków - Bożena Wisowata, zam. Osełków
8) Podłazie - Sławomir Litwiński, zam. Podłazie
9) Podzagnańszcze - Edmund Wykrota, zam. Podzagnańszcze
10) Występa - Grzegorz Bracha, zam. Występa
11) Zagórze - Monika Baran, zam. Zagórze
12) Zalezianka - Czesław Borowiec, zam. Zalezianka
13) Zaskale - Marcin Bernatek, zam. Zaskale
§ 3. 1. Pobór opłaty w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności przez
mieszkańców bezpośrednio w kasie, lub na właściwy rachunek bankowy Urzędu Gminy
w Łącznej.
2. Wpłaty dokonane przez mieszkańców bezpośrednio w kasie Urzędu w Łącznej są
wolne od opłat.
§ 4. Inkasenci mają obowiązek wydania pokwitowania każdej wpłacającej osobie.
§ 5. 1. Inkasenci dokonują wpłaty zebranych opłat bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy,
lub na rachunek bankowy.
2. Wyznacza sie dla inkasentów terminy płatności należności z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, do piątego dnia następującego po terminach
płatności każdej raty. W przypadku kiedy termin płatności przypada w dzień wolny od
pracy, terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy następujacy po tym dniu.
Id: E67D3E7E-D099-4CF3-B346-D9EE00C33C03. Podpisany Strona 1
§ 6. W przypadku nie rozliczenia się w w/w terminach inkasenci pokrywają koszty
upomnienia oraz odsetek naliczonych z tytułu nie rozliczenia się w wyznaczonym terminie.
§ 7. 1. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne za inkaso.
2. Ustala się prowizję za inkaso opłaty w wysokości 5% zainkasowanych należności.
3. Prowizja określona w ust. 2 wypłacana będzie w terminie 14 dni od daty rozliczenia
się inkasentów w Urzędzie Gminy z poboru opłaty.
§ 8. Traci moc uchwała nr XXXI/222/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 20 sierpnia
2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady
Gminy Łączna
Monika Pająk
Id: E67D3E7E-D099-4CF3-B346-D9EE00C33C03. Podpisany Strona 2
UZASADNIENIE
W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) zgodnie z art. 6l ust. 2 Rada Gminy może
zarządzić w drodze uchwały pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała reguluje dokładnie zakres podstawy naliczania prowizji, określa imiennie inkasentów z
podaniem ich imion nazwisk i adresów zamieszkania, wysokość prowizji, oraz termin rozliczania się
z Urzędem Gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie możliwości wnoszenia opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie
odpadami komunalnymi jest właściwa, ponieważ opłata następować będzie w okresach kwartalnych,
a biorąc pod uwagę warunki miejscowe uwzględnia się interes wszystkich stron.
Uchwała nr XXXI/222/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie poboru w
drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi traci moc z uwagi na zmianę inkasentów, która
spowodowana jest przeprowadzonymi wyborami na sołtysa we wszystkich sołectwach na terenie
Gminy Łączna.
Mając na względzie powyższe powzięcie uchwały jest zasadne.
Id: