UCHWAŁA NR V/25/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 3 marca 2015 r.

2015-03-24 1157
Art. czytany: 1124 razy

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Łączna

UCHWAŁA NR V/25/2015
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 3 marca 2015 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Łączna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z poz. zm.) art. 6 n ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U z
2013 r. poz. 1399 z poz. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., nr. 197,
poz. 1172 z poz. zm.) – Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych
na terenie gminy Łączna, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzający dane zawarte
w deklaracji:
1) oświadczenie o złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w innej gminie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych składają pierwszą deklarację
w terminie do 31 marca 2013 r. do Wójta Gminy Łączna.
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zamieszkałej jest
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXV/191/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. Rady Gminy
w Łącznej w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Łączna.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
Id: C59BE4C9-CB72-47FD-AFFE-31489214FE75. Podpisany Strona 1
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady
GminyŁączna
Monika Pająk
Id: C59BE4C9-CB72-47FD-AFFE-31489214FE75. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/25/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 3 marca 2015 r.
Deklarację należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi
literami
Deklarację należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami
DDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
OODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: art. 6 n Ustawa z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r poz.
1399 z póź. zm.)
Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Łączna, przez
których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością
Termin składania: W terminie do 31 marca 2013r. , a także w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub mających wpływ na wysokość opłaty.
Miejsce składania: Urząd Gminy Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Urząd Gminy Łączna
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
□ pierwsza deklaracja □ zmiana danych zawartych
w deklaracji
data zamieszkania na
nieruchomości…………………………….. data
zaistnienia zmiany…………………………………………
W razie zmiany danych podać uzasadnienie:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
□ właściciel nieruchomości □ współwłaściciel □
najemca, dzierżawca, użytkownik
□ użytkownik wieczysty □ zarządca nieruchomości □
Id: C59BE4C9-CB72-47FD-AFFE-31489214FE75. Podpisany Strona 1
posiadacz samoistny
□ inne prawo do władania nieruchomością
D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1.
□ osoba fizyczna □ osoba prawna □ jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej
D.2. OSOBA FIZYCZNA
Imię i Nazwisko PESEL
Nr telefonu * Adres e-mail *
D.3. POZOSTAŁE PODMIOTY
Pełna Nazwa NIP
REGON Nr telefonu * Adres e-mail *
Osoby upoważnione do reprezentowania:
1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
D.4. ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY
KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT
GMINA MIEJSCOWOŚĆ ULICA
NR DOMU NR LOKALU KOD POCZTOWY POCZTA
E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
KRAJ
POLSKA
WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
POWIAT
SKARŻYSKI
GMINA
ŁĄCZNA
MIEJSCOWOŚĆ
NR DOMU NR LOKALU KOD POCZTOWY
26-140
POCZTA
ŁĄCZNA
NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW ( nr działki)
(podać w przypadku gdy nieruchomości nie jest nadany nr domu)
…...........................................................................................
ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres zamieszkania
F.OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części
E
………………………..
osób
Odpady komunalne
gromadzone są w sposób:
□ selektywny □ nieselektywny
Odpady kuchenne i ogrodowe
gromadzone są: □
w kompostown

w specjalnie
Id: C59BE4C9-CB72-47FD-AFFE-31489214FE75. Podpisany Strona 2
iku oznakowan
ych
pojemnikac
h
□ wykorzystuję w inny
sposób:
……………………………
……………………………
…………..
(wskazać sposób
wykorzystania odpadów
biodegradowalnych)
Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3
Wielkość gospodarstwa
domowego
Stawka opłaty określona
w uchwale Rady Gminy
Łączna w sprawie wyboru
metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalania
wysokości tej opłaty
Miesięczna kwota opłaty
1- osobowe ………….………………zł ………….…………zł
/m-c
(1 x stawka opłaty
z kolumny 2)
2- osobowe ………….………………zł ………….…………zł
/m-c
(2 x stawka opłaty
z kolumny 2)
3- osobowe ………….………………zł ………….…………zł
/m-c
(3 x stawka opłaty
z kolumny 2)
4- osobowe i więcej ………….………………zł ………….…………zł
/m-c
(stawka opłaty
z kolumny 2)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej
deklaracji:
1. Prowadzona jest działalność gospodarcza:
□ TAK □ NIE
2. Wytwarzam odpady inne niż komunalne w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt.
7 Ustawy z dnia grudnia 2012 r. o odpadach
( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z poz. zm.),**
□ TAK □ NIE
G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH ( do niniejszej deklaracji dołączono )
Id: C59BE4C9-CB72-47FD-AFFE-31489214FE75. Podpisany Strona 3
H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE / OSOBY
REPREZENRUJĄCEJ SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.
…........................................ …............................................................
(miejscowość i data) (czytelny podpis)
I. ADNOTACJE URZĘDOWE
Uwagi
Data otrzymania deklaracji i podpis pracownika
Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z poz. zm.)
Objaśnienia:
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Łączna
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany
złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Łączna w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg zmienionej wysokości
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej
wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów
komunalnych była świadczona.
4. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn
nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel
nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
5. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt,
burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla
wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki,
w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość
odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Id: C59BE4C9-CB72-47FD-AFFE-31489214FE75. Podpisany Strona 4
6. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej,
Wójt Gminy Łączna określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
* pole nieobowiązkowe
** art. 3 ust. 1 pkt. 7 Ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (
Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z poz. zm.):
„odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach
domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady
niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów,
które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających
w gospodarstwach domowych;zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi
odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów,
która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości;”
Id: C59BE4C9-CB72-47FD-AFFE-31489214FE75. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/25/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 3 marca 2015 r.
Imię i nazwisko PESEL
Adres zamieszkania
Oświadczam, że deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi złożyłem w gminie: ………………………………., w dniu
…………………
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem
faktycznym:
……………………………. ………………………………………..
(data) (podpis składającego oświadczenie)
Id: C59BE4C9-CB72-47FD-AFFE-31489214FE75. Podpisany Strona 1
UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Łączna.
Uchwalając nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wzięto pod uwagę pismo nr. PNK-III.160.21.2013 Wojewody
Świętokrzyskiego z dnia 14.11.2013 r. dotyczące stanowiska Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych w sprawie pozyskiwania danych osobowych od osób
składających deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W
związku z powyższym deklaracja została zmieniona tak, aby nie została naruszona ochrona
danych osobowych. Zebrane informacje służą jedynie do obliczenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wobec tego, traci moc uchwała nr
XXV/191/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. Rady Gminy w Łącznej w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości na terenie gminy Łączna.
Powołując się na art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z poz. zm ) gmina biorąc pod uwagę
konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi jest zobowiązana określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Niniejsza uchwała stanowi podstawę do prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1399
z poz. zm.) deklaracja jest składana przez właściciela nieruchomości, na terenie której
wytwarzane są odpady komunalne.
Deklaracja obejmuje objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, iż
stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Niniejsza uchwała zawiera
również informację o terminach i miejscu składania deklaracji oraz o dokumentach
potwierdzających dane zawarte w przedkładanym dokumencie.
Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości jest aktem prawa miejscowego
oraz stanowi podstawę do prowadzenia działań dążących do realizacji celu, jakim jest
systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Łączna.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.