Uchwała Nr 3/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

2015-04-29 1458
Art. czytany: 3950 razy

Kielce, 27 kwiecień 2015 rok
Urząd Gminy w Łącznej
Koordynator
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Łącznej w wyborach do Rady Powiatowej
Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach
Wojewódzka Komisja Wyborcza informuje, że uchwałą nr 3/2015 z dnia
27 kwietnia 2015 roku w gminie Łączna powołana została Okręgowa Komisja Wyborcza w
składzie:
1. Renata Jasińska
2. Edmund Wykrota
3. Sławomir Litwiński
4. Danuta Krzciuk
5. Jan Zając
Proszę o poinformowanie ww. wymienionych o powołaniu ich na członków
Okręgowej Komisji Wyborczej i o ustalenie daty pierwszego posiedzenia.
Wojewódzka Komisja Wyborcza informuje również, że pierwsze posiedzenie Okręgowej
Komisji Wyborczej powinno się odbyć niezwłocznie po powołaniu. Okręgowa Komisja
Wyborcza na pierwszym posiedzeniu (zgodnie z regulaminem Komisji Okręgowej
stanowiącym zał. nr. 2 do uchwały KRIR w sprawie szczegółowych zasad i trybu
przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych):
1) wybiera ze swego składu przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza komisji,
2) omawia swoje zadania i tryb pracy oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej
skład,
3) uchwala ramowy plan pracy i dokonuje podziału czynności pomiędzy osoby wchodzące w
jej skład,
4) ustala działania związane z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na członków rady
powiatowej izby rolniczej,
5) ustala sposób podania do publicznej wiadomości informacji o swoim składzie, siedzibie
i pełnionych dyżurach, w szczególności dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na
członków rady powiatowej izby rolniczej.
Jeśli Okręgowa Komisja Wyborcza nie przewiduje ustalenia dyżurów dla
członków Komisji w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków rady
powiatowej, to wówczas OKW może udzielić pełnomocnictwa w zakresie przyjmowania
zgłoszeń koordynatorowi ds. wyborów (dot. to tych gmin, gdzie koordynatorzy nie są
członkami OKW).
Zgłoszenia kandydatów na członków Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
przyjmuje Okręgowa Komisja Wyborcza do dnia 11 maja 2015 r. do zakończenia pracy
Urzędu Gminy.
Wojewódzka Komisja Wyborcza nie przewiduje powołania Komisji Obwodowych.
Komisje Okręgowe przeprowadzają wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej.
Przewodniczący
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej