SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2014 rok

2015-05-20 0900
Art. czytany: 2943 razy

I. SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Gminy Łączna
za 2014 rok


Plan budżetu Gminy Łączna wg Uchwały budżetowej Nr XXXV/241/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013 roku stanowił kwotę:
* Po stronie dochodów 15 800 000 zł
- dochody bieżące 14 022 296 zł
- dochody majątkowe 1 777 704 zł
* Po stronie wydatków 16 900 000 zł
- wydatki bieżące 13 303 704 zł
- wydatki majątkowe 3 596 296 zł


Po dokonanych zmianach w 2014 roku:

* plan dochodów na 31.12.2014 roku wynosił 17 199 783,33 zł
w tym:
- dochody bieżące 14 993 540,33 zł
- dochody majątkowe 2 206 243,00 zł
Plan dochodów wg ich źródła przedstawia się następująco:
- dochody własne (w tym udziały w podatku dochodowym
od osób fizycznych) 4 667 219,66 zł
- subwencje 6 681 955,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone 2 168 633,33 zł
- dotacje celowe na zadania własne 786 878,00 zł
- pozostałe dotacje, środki na dofinansowanie zadań własnych
pozyskane z innych źródeł 2 895 097,34 zł

* plan wydatków na 31.12.2014 roku wynosił 18 299 783,33 zł
w tym:
- wydatki bieżące 14 448 115,33 zł
- wydatki majątkowe 3 851 668,00 zł


Wójt Gminy korzystając z udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia wydał zarządzenia, w których dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łączna na 2014 rok. Zmiany dochodów dotyczyły m.in: zwiększenie dotacji na zwrot płatności części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wprowadzenie zmian wynikających ze zmian dotacji wg decyzji wojewody świętokrzyskiego dotyczących pomocy społecznej, zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, przeniesienia wydatków w ramach działów.
Zmiany wydatków wynikały ze zmian w/w dochodów, jak również z dostosowaniu planu wydatków budżetu w celu prawidłowości jego realizacji.


DOCHODY
Dochody budżetu gminy za 2014 rok zostały wykonane w kwocie 16.550.209,03 zł na planowane 17.199.783,33 zł, co stanowi 96,2 %,

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW

L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonan. % do ogółem wykonanych dochodów
1. Dochody własne gminy w tym, udziały w podat. dochodowym od osób fizycznych
4 667 219,66
4 695 633,36
100,6
28,4
2. Subwencja ogólna 6 681 955,00 6 681 955,00 100,0 40,4
3. Dotacje celowe na zadania zlecone 2 168 633,33 2 141 110,80 98,7 12,9
4. Dotacje celowe na zadania własne
786 878,00
784 449,60
99,7
4,7
5. Pozostałe dotacje, środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł
2 895 097,34
2 247 060,27
77,6
13,6
OGÓŁE M DOCHODY 17 199 783,33 16 550 209,03 96,2 100,00

Z analizy powyższej struktury i Załącznika Nr 1 wynika, że realizacja przyjętego planu dochodów za 2014 roku na poziomie 96,2 % jest prawidłowa.
Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dochody bieżące: Plan 14 993 540,33 zł, wykonanie 14 947 087,16 zł, tj. 99,7 % planu

DZIAŁ 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na plan 26 080,95 zł wykonanie 26 789,30 zł tj. 102,7 % planu.
Dochody w tym dziale to dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 23 080,95 zł, oraz kwota 3 708,35 zł jako ostateczne rozliczenie ze ZGGŚ budowy kanalizacji w miejscowości Osełków.
DZIAŁ 020
LEŚNICTWO
Na plan 1 000,00 zł wykonanie 924,91zł tj. 92,5 % planu
Dochody w tym dziale dotyczą wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich .
DZIAŁ 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Na plan 19 757,00 zł wykonanie 23 691,94 zł tj. 119,9 % planu
Dochody w tym dziale dotyczą opłat wnoszonych przez przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych kwota 14 254,71 zł, odsetki 706,77 zł, oraz kwota 8 730,46 zł jako odszkodowanie za uszkodzone barierki.
DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Na plan 55.500,66 zł – wykonanie 54 140,82 zł tj. 97,5 % planu.
W dziale tym wpłynęły dochody z niżej wymienionych tytułów:
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5.347,36 zł
- dzierżawa gruntów gminnych 48 114,89 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i dzierżaw 678,57 zł

DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Na plan 49 163,00 zł, wykonanie 50 773,06 zł tj. 103,3 % planu.
Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie
- dotacja celowa ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej 43 443,00 zł,
- dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych – 7,75 zł
Rozdział: 75023 Urzędy Gmin
- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym 6 170,81 zł,
- wpływy z różnych dochodów – premie dla pracodawcy z Powiatowego Urzędu Pracy – 1 151,50 zł,
DZIAŁ 751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.
Na plan 78 867,00 zł wykonanie 62 858,00 zł tj. 79,7 % planu.
Rozdział: 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- wpływ dotacji za zadania zlecone gminom- aktualizacja prowadzenia rejestru wyborców 913 zł,
Rozdział: 75108 Wybory do sejmu i senatu
- wpływ dotacji na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu- kwota 13 297,00 zł
Rozdział: 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
- wpływ dotacji na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta kwota 34 231 zł
Rozdział: 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
- wpływ dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego kwota 14 417,00 zł.

DZIAŁ 756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Na plan 4 367 232,00 zł wykonanie 4 495 924,26 zł tj. 102,9 % planu.
Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Na plan 2 000 zł wykonanie 60,00 zł tj. 3,0 % planu, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej otrzymywany z Urzędów Skarbowych.
Rozdział: 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
Na plan 969 100,00 zł wykonanie 1.039 864,20 zł tj. 107,3 % planu w tym:
- podatek od nieruchomości 970 931,00 zł tj. 107,9 % planu
- podatek rolny 881,00 zł tj. 88,1 % planu
- podatek leśny 59 375,00 zł tj. 99,0 % planu.
- podatek od środków transportowych 5 433,00 zł tj. 135,8 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 131,00 zł , koszty upomnienia 113,20 zł.
Rozdział: 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.
Na plan 543 100,00 zł wykonanie 605 450,15 zł tj. 111,5 % planu w tym:
- podatek od nieruchomości 302 766,53 zł tj. 123,6 % planu
- podatek rolny 157 857,83 zł tj. 92,9 % planu
- podatek leśny 11 858,68 zł tj. 118,6 % planu
- podatek od środków transportowych 51 390,33 zł tj. 122,4 % planu
- podatek od spadków i darowizn 12 023,00 zł, tj. 80,2 % planu
- wpływy z opłaty targowej 400,00 zł, tj. 80,0 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych 48 302,00 tj. 96,6 % planu
- wpływy z różnych opłat ( koszty upomnienia ) 4 265,43 zł tj. 164,1 % planu
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 586,35 zł tj. 207,3 % planu,
Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.
Na plan 861 300,00zł wykonanie 836 536,71 zł tj. 97,1 % planu, w tym:
- wpływy z opłaty produktowej 1 706,98 zł tj. 341,4 % planu
- wpływy z opłaty skarbowej 9 644,00 zł tj. 96,4 % planu
- wpływ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 51 777,03 zł tj. 86,3 % planu
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 518 149,80 zł, tj. 100,0% planu
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 239 507,00 zł tj. 93,1 % planu
- za zajęcie pasa drogowego wg decyzji 8 254,94 zł. tj.
- odsetki i koszty od nieterminowych wpłat 7 496,96 zł..
Rozdział: 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
Na plan 1 991 732,00 zł wykonanie 2 014 013,20 zł tj. 101,1 % planu w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych 2 008 782,00 zł tj. 101,1 % planu, przekazywany przez
Ministerstwo Finansów
- podatek dochodowy od osób prawnych 5 231,20 zł, tj.104,6 % planu ,przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA
Na plan 6 681 955,00 zł wykonanie 6 681 955,00 zł tj. 100,0 % planu
Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
Na plan 4 272 751,00 zł wykonanie 4 272 751,00 zł tj. 100,0 % planu.
Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Na plan 2 283 998,00 zł wykonanie 2 283 998,00 zł tj.100,00 % planu
Rozdział: 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Na plan 125 206,00 zł wykonanie 125 206,00 zł tj. 100,00 % planu

DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na plan 270 129,00 zł wykonanie 253689,93 zł tj. 93,9 % planu.
Realizacja dochodów w dziale 801 przedstawia się następująco:
- czynsz z tytułu najmu lokali 17 757,46 zł tj. 68,3 % planu
- odpłatność za przedszkole 40 369,50 zł tj. 81,5 % planu
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 009,34 zł,
- opłaty za wymianę legitymacji szkolnych 36,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 4 399,16 zł,
- dotacja do oddziałów przedszkolnych 83 350 ,00 zł,
- dotacja do przedszkoli 101 469,00 zł
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i ćwiczeniówki 5 299,47 zł

DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA
Na plan 2 527 089,38 zł wykonanie 2506 564,24 zł tj. 99,2 % planu.
Rozdział:85202 Domy pomocy społecznej
Na plan 6 000,00 zł wykonanie 7 200,00 zł tj. 120,0 % planu
- odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS.
Rozdział:85206 Wspieranie rodziny
Na plan 12 178,00 zł wykonanie 11 687,59 zł tj. 96,0 % planu
- dotacja na asystenta rodziny.
Rozdział:85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Na plan 1 971 701,00 zł wykonanie 1 964 348,26 zł tj. 99,6 % planu.
- dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie
1 934 190,78 zł, tj. 99,6 % planu.
- dochody dla budżetu gminy z zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnych ściągniętych przez komornika w kwocie 15 792,89 zł, tj.126,3 % planu.
- odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń 3 870,59 zł, tj. 64,5 % planu
- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń 10 494,00 zł, tj. 87,5 % planu
Rozdział: 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Na plan 29 823,00 zł wykonanie 25 829,70 zł tj. 86,6 % planu.
Wpływ dotacji na realizację zadań zleconych gminie
Rozdział: 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Na plan 141 433,00 zł wykonanie 141 433,00 zł tj. 100,0 % planu.
- dotacja na wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 126 060,00 zł,
- dotacja jako wkład własny na realizację projektu 15 373,00 zł.
Rozdział: 85216 Zasiłki stałe.
Na plan 176 948,00 zł wykonanie 175 460,00 zł tj. 99,2 % planu
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych 175 460,00 zł, tj. 99,2 % planu,
Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Na plan 71 876,00 zł wykonanie 71 749,69 zł tj. 99,8 % planu.
- dotacja na zadania własne 70 840,91 zł, tj. 99,7 %
- odsetki od środków na rachunku bankowym 908,78 zł, tj. 106,9 %.
Rozdział: 85228 Usługi opiekuńcze
Na plan 7 500,00 zł wykonanie 0.
Rozdział 85295 Pozostała działalność
Na plan 109 630,38 zł wykonanie 108 856,00 zł tj. 99,3 % planu.
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 47 250,00 zł,
- dotacja na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 61 606,00 zł
DZIAŁ 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Na plan 769 004,34 zł wykonanie 644 323,38 zł tj. 83,8 % planu
Dochody w tym rozdziale to środki z dotacji celowej na:
- realizację przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn. 'Dziś szansą na lepsze jutro” 124 614,80 zł,
- realizację przez UG programów:
* „Wyrównywanie szans w gminie Łączna” 244 519,33 zł,
* „Warsztaty rękodzieła artystycznego w zakresie florystyki i wicia wieńcy dożynkowych” 30 884 zł,
* „ Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Łączna” 28 484,05 zł,
- realizację przez Zespół Szkół w Łącznej projektu „Bajkowy świat” 215 436,22 zł,
oraz odsetki a, vista w kwocie 384,98 zł.
DZIAŁ 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Na plan 137 762,00 zł - wykonanie 137 762,00 zł tj. 100,0 % planu.
- dotacja na stypendia dla uczniów 126 362,00 zł,
- dotacja na wyprawkę szkolną 11 400,00 zł.

DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Na plan 10 000 zł – wykonanie 7 690,32 zł tj. 76,9 % planu
Środki pochodzą z WFOŚiGW w ramach funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.Dochody majątkowe: Plan 2 206 243,00 zł, wykonanie 1 603 121,87 zł, tj. 72,7 % planu

DZIA 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na plan 1 204 507,00 zł ,wykonanie 1 204 507,00 zł, tj. 100,0 % planu
Dotacja na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn: ”Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Gózd i Łączna”- 1 204 507,00 zł.

DZIAŁ 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Na plan 99 500,00 zł ,wykonanie 102 543,56 zł, tj. 103,1 % planu .
- dotacja ( refundacja środków ) na współfinansowanie zadania „Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle” 102 543,56 zł .
DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Na plan 80 000 zł, wykonanie 0 zł , nie dokonano sprzedaży działek gminnych.
DZIAŁ 720
INFORMATYKA
Na plan 287 704,00 zł – wykonanie 66 012,31 zł, tj. 22,9 % planu.
- dochody dotyczą realizacji kolejnego etapu inwestycji pn. ”Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego”, który zaplanowany jest do realizacji już kolejny rok.
DZIAŁ 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Na plan 73 333 zł, wykonanie 0.
Zaplanowana dotacja na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Zagospodarowanie terenu
i budowa placu zabaw w centrum Gminy Łączna” nie została przekazana do gminy do końca 2014 roku. Środki wpłynęły w miesiącu lutym 2015 roku i zostaną przyjęte na dochody budżetowe roku 2015.
DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na plan 461 199,00 zł, wykonanie 230 059,00 zł tj.49,9 % planu.
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.
Na plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 400,00 zł tj. 97,0 % planu
- dotacja na dofinansowanie remontu budynku po byłej szkole podstawowej w Zagórzu,
Rozdział 92195 Pozostała działalność.
Na plan 441 199,00 zł, wykonanie 210 659,00 zł, tj 47,7 % planu
- dotacji na dofinansowanie realizacji projektu „ Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne.

Na wykonanie niektórych źródeł dochodów wpływają czynniki niezależne, dotyczy to:
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- dochodów z Urzędu Skarbowego,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowanych przez Ministerstwo Finansów, na realizację tych dochodów gmina nie ma wpływu.
Stan należności pozostałych do zapłaty (zaległości) gminy na koniec 2014 roku wynosi 327 221,79 zł, są to zaległości podatków : od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaległości z tytułu czynszów najmu lokali, oraz odsetki od nich, zaległości od dochodów wykazane w sprawozdaniach z Urzędu Skarbowego, zaległości za korzystanie z przystanków.
Zaległości te wynoszą:
Podatek od nieruchomości osób prawnych 888,00 zł
Podatek od osób fizycznych:
1. Podatek od nieruchomości 76 066,08 zł
2. Podatek rolny 22 830,74 zł 3. Podatek leśny 1 810,28 zł
4. Podatek od środków transportowych 79 946,87 zł
5. Podatek od spadków i darowizn i inne z Urzędów Skarbowych 7 360,32 zł
6. Czynsz od najmu lokali w szkołach i odsetki 94 823,69 zł
7. Czynsz dzierżawy i odsetki 8 876,39 zł
8. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 17 119,00 zł
9. Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych 817,72 zł
10. Opłata za zajęcie pasa drogowego 151,50 zł
11. Zaległości ZGK wobec szkoły 16 531,20 zł
Nadpłaty z powyższych podatków i opłat wynoszą 7 070,04 zł
Celem likwidacji powstających zaległości na bieżąco wysyłane są upomnienia , wezwania do zapłaty, oraz wystawiane tytuły wykonawcze.
Niektóre zaległości dotyczące najmu lokali systematycznie wzrastają z powodu braku skuteczności działań komorniczych.


W 2014 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.WYDATKI
Wydatki w 2014 roku wyniosły 17 152 628,13 zł na plan 18 299 783,33 zł
co stanowi 93,7 % planu.
W/w kwota odzwierciedla realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych gminy w 2014 r.
Z analizy zawartej w Załączniku Nr 2 i Nr 2a wykonania wydatków wynika, że:
▪ wydatki bieżące wykonano na kwotę 13 857 438,42 zł, na plan 14 448 115,33 zł, tj. 95,9 % planu
▪ wydatki majątkowe wykonano na kwotę 3 295 189,71 zł, na plan 3 851 668,00 zł, tj. 85,6 % planu

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące:

DZIAŁ 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na plan 74 800,95 zł wykonano 61 037,15 zł tj. 81,6 % planu.
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Na plan 26 300,00 zł wykonanie 15 559,42 zł tj. 59,2 % planu.
* grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 zł umowa zlecenie pełnienie nadzoru remont wodociągu w miejscowości Zajamnie).
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 13 559,42 zł, wydatek dotyczy usługi geodezyjnej za wykonanie map, dokumentacji projektowej wodociągu oraz opinii dotyczącej spływów wód, zakupu i transportu piasku.
Rozdział 01030 Izby rolnicze.
Na plan 3 420,00 zł wykonanie 3 197,46 zł tj. 93,5 % planu.
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 3 197,46 zł (wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego).
Rozdział 01095 Pozostała działalność.
Na plan 45 080,95 zł , wykonanie 42 280,27 zł tj. 93,8 % planu.
Wydatki dotyczyły grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 42 280,27 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 494,02 zł (wydatki na zakup art. przemysłowych),
- zakup usług pozostałych 819,50 ( prenumerata czasopisma , usługa transportowa).
- różne opłaty i składki , ( zwrot części podatku akcyzowego 23 080,95 zł, składki członkowskie za przynależność gminy do Związków – 17 885,80 zł).
DZIAŁ 400
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Na plan 111 200 zł wykonano 111 200 zł tj. 100,0 % planu
* w grupie dotacje na zadania bieżące: 111 200 zł
– dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej na dopłatę do cen wody 111 200 zł.
DZIAŁ 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Na plan 503 189,00 zł wykonano 499 511,41 zł tj. 99,3 % planu.
Rozdział: 60004 Lokalny transport zbiorowy
Na plan 13 500,00 zł – wykonanie 13 500,00 zł tj. 100,0 % planu.
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 13 500,00 zł
- zakup usług pozostałych (dopłata do kosztów transportu lokalnego : MPK -13 500 zł, )
Rozdział: 60011 Drogi publiczne krajowe
Na plan 800 zł wykonanie 800 zł tj. 100,0 % planu.
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań -800 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze krajowej).
Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe
Na plan 10 500 zł wykonanie 10 335,40 zł tj. 98,4 % planu.
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań -10 335,40 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego)
Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne
Na plan 478 389,00 zł wykonanie 474 876,01 zł tj. 99,3 % planu.
* grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 371,15 zł
- wydatki na utrzymanie grupy robót interwencyjnych tj.: wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń,
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 347 632,85 zł, w tym:
- składki na PFRON 12 420,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 16 427,19 zł ( zakup kruszywa, zakup znaków drogowych, paliwa
i części do kosiarki ).
- zakup usług remontowych – 255 995,65 zł ( remont drogi w miejscowości Klonów154 267,58 zł, remont drogi Stara Występa 98 020,85 zł, naprawa przepustu przy drodze gminnej 3 707,22 zł )
- zakup usług pozostałych 54 255,53 zł ( transport kruszywa, usługi koparką, odwadniania drogi, usługa geodezyjna, utylizacja skażonej ziemi ) .
- odpis na ZFŚŚ pracowników grupy robót interwencyjnych 8 204,48 zł,
- zakup usług zdrowotnych 330,00 zł ( badania lekarskie pracowników GRI)
* w grupie dotacje na zadania bieżące 78 999,41 zł jako dotacja do ZGK na zimowe utrzymanie dróg.
* w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 872,60 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Na plan 185 100,00 zł, wykonanie 181 602,65 zł tj. 98,1 %.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Na plan 185 100,00 zł, wykonanie 181 602,65 zł tj. 98,1 %.
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 181 602,65 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 6 584,56 zł ( zakup opału do budynków po szkole w Klonowie i Łącznej, zakup farb),
- zakup energii 6 464,21 zł ( za energię elektryczną w 3 budynkach po zlikwidowanych szkołach).
- zakup usług pozostałych 21 403,68 zł ( wypisy aktów notarialnych, opłaty sądowe, wykonanie operatu szacunkowego, ochrona budynku, ogłoszenie w prasie, opłaty notarialne),
- opłaty za telefon 569,20 zł
- podatek VAT od odszkodowania za przejęte grunty pod budowę S7 96 058 zł,
- wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod budowę drogi w Osełkowie 5 351,00 zł,
- podatek od nieruchomości 45 096,00 zł,
- inne wydatki 76,00 zł
DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Na plan 85 500,00zł, wykonanie 2 419,50 zł tj. 2,8 % planu
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.
Na plan 83 000 zł wykonanie 0 zł , środki zaplanowane na zapłatę należności za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego . Do końca roku 2014 urbanista przez kolejny rok nie wywiązał się z zawartej umowy i nie przedstawił dokumentów umożliwiających zapłatę za wykonaną usługę.
Rozdział 71035 Cmentarze
Na plan 1 500,00 zł wykonanie 1 499,50 zł tj. 100,0 %
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 1 499,50 zł
Wydatki na bieżące utrzymanie grobów żołnierskich na cmentarzu.
Rozdział 71095 Pozostała działalność.
Na plan 1 000,00 zł wykonanie 920,00 zł tj. 92,0 %.
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 920,00 zł bieżące utrzymanie pomników żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej,
DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Na plan 1 631 092,65 zł wykonanie 1 608 817,82 zł tj. 98,6 % planu.
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.
Na plan 54 448,00 zł wykonanie 54 434,84 zł tj. 100,0 % planu.
* w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 443,00 zł
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 991,84 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 2 412,41 zł, (zakup druków, tonerów, zakup artykułów na organizację uroczystości 50-lecia pożycia związku małżeńskiego)
- zakup usług pozostałych 8 579,43 zł, (obsługa serwisowa oprogramowania Micropesel, konserwacja systemu USC, wideofilmowanie ).
Rozdział: 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).
Plan 119 000 zł – wykonanie 114 211,78 zł tj. 96, 0% planu.
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 702,15 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 3 782,99 zł ( art. spożywcze i pozostałe, zakup książęk, publikacji)
- usługi pozostałe 1 919,16 zł ( usługi transportowe, przedłużenie licencji program XML)
* w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 108 509,63 zł ( diety Rady Gminy)
Rozdział: 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).
Na plan 1 358 034,65 zł wykonanie 1345 076,96 zł tj. 99,0 % planu.
* w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 128 671,62 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe 871 661,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 964,34 zł
- składka ZUS 152 094,39 zł
- składka FP 14 861,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 20 090,10 zł
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 214 516,63 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 32 155,49 zł (materiały biurowe , środki czystości , zakup prasy i publikacje książkowe , druki, tusze do drukarek, papier ksero i inne, program antywirusowy, zakup drukarki, części do kserokopiarki).
- zakup energii elektrycznej i cieplnej 69 610,37 zł ,
- zakup usług zdrowotnych 1 625,00 zł
- zakup usług pozostałych 43 080,02 zł, ( usługi pocztowe , usługi kominiarskie , obsługa bankowa , obsługa serwisowa ksero , wykonanie pieczątek , zakup mebli i inne, archiwizacja dokumentów odnowienie certyfikatów i inne),
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1756,44
- opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej 4 944,58
- opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej 7 206,23
- podróże służbowe krajowe 18 771,38 ( delegacje służbowe , ryczałty samochodowe )
- odpisy na ZFŚS 23 180,37 zł,
- szkolenia 7 258,80 zł
- różne opłaty i składki 4 927,95 zł
* w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 888,71 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , pozostałe wydatki związane z BHP
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
Na plan 38 010,00 zł, wykonanie 37 940,11 zł tj. 99,8 %.
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 37 940,11 zł (materiały promocyjne, usługi transportowe na występy KGW oraz młodzieży promujące gminę, wydruk kalendarzy, wynajem sceny i namiotu).
Rozdział: 75095 Pozostała działalność
Na plan 61 600,00 zł wykonanie 57 154,13 zł tj. 92,8 % planu.
* w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 965,00 zł (prowizja sołtysów za pobór podatków) ,
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 21 589,13 zł ( wydatki związane
z poborem podatków, m.in. konserwacja oprogramowania, opłaty pocztowe za wysyłkę nakazów
i upomnień).
* w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych- 15 600,00 (diety sołtysów).

DZIAŁ 751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.
Na plan 78 867,00 zł wykonanie 62 858,00 zł tj. 79,7 % planu.
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa .
Na plan 913,00 zł, wykonanie 913,00 zł tj. 100,0 % planu.
* w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 913 zł (za sporządzanie list wyborczych- środki z dotacji).
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu.
Na plan 14 257,00 zł, wykonanie 13 297,00 zł, tj. 93,3 % planu
* w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.120,00 zł ( diety członków komisji wyborczych),
* w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3803,56 zł,
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 373,44 zł.
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.
Na plan 49 280,00 zł, wykonanie 34 231,00 zł, tj. 69,5 % planu.
* w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 960 zł ( diety członków komisji wyborczych),
* w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 193,53 zł,
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 077,47 zł.
Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego.
Na plan 14 417,00 zł, wykonanie 14 417,000 zł, tj. 100% planu
* w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 080,00 zł ( diety członków komisji wyborczych),
* w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 844,68 zł,
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 492,32 zł.

DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Na plan 110 729,40 zł wykonanie 76 819,46 zł tj. 69,4 % planu.
Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji.
Na plan 3 200,00 zł, wykonanie 3 200,00 zł, tj. 100 % planu.
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 200,00 zł wpłata na fundusz celowy policji na dodatkowe dyżury policyjne.
Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne.
Na plan 74 529,40 zł wykonanie 73 619,746 zł tj. 98,8 % planu.
* w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 494,40 zł - wynagrodzenie konserwatora - kierowcy
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 46 079,96 zł ,w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 8 181,12 zł ( paliwo, zakup umundurowania i części do samochodu OSP)
- energia elektryczna 19 365,84 zł, ( energia elektryczna i cieplna),
- zakup usług remontowych 14 200,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 550,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1 327,00zł ( przegląd samochodów, przegląd gwarancyjny, nabijanie butli
z tlenem i inne)
- opłaty i składki 2 456 zł ( ubezpieczenia samochodu i członków OSP )
* w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 773,99 zł jako ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych.
* w grupie dotacje na zadania bieżące 9 271,11 zł dotacja jako wkład własny w realizację dwóch projektów dot. remontu pomieszczenia OSP , oraz organizacji dożynek gminnych.
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
Na plan 33 000,00 zł wykonanie 0 zł.
DZIAŁ 757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Na plan 250 000 zł, wykonanie 237 440,81 zł , tj. 95,0 % planu
* w grupie wydatki na obsługę długu 237 440,81 zł jako odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA
Niewykorzystana rezerwa wójta plan 3 860,00 zł.
DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan na 2014 rok wynosił 6 270 302,00 zł, wykonanie 6 165 230,88 zł tj. 98,3 % planu.
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.
Na plan 3 375 534,00 zł wykonanie wynosi 3 334 189,79 zł tj. 98,8 % planu.
* w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 518 759,52 zł
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 251 062,34 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 40 034,43 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 2 699,67 zł
- zakup energii 28 249,30 zł
- zakup usług remontowych 15 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 550,00 zł
- zakup usług pozostałych 49 092,61 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 701,76 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej 3 657,77 zł
- podróże służbowe krajowe 2 191,36 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 105 027,44 zł
- podatek od nieruchomości 276,00zł
- szkolenia 1 070,00 zł
- ubezpieczenia 1 512 zł
* w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 160 176,13 zł ( dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli).
* w grupie dotacje na zadania bieżące 404 191,80 zł dotacja dla Stowarzyszenia w Zaleziance.
Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
Na plan 241 960,00 zł, wykonanie 235 072,50 zł tj. 97,2 %.
* w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 203 466,13 zł
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 19 272,01 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 1 172,36 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 2 026,95 zł,
- zakup energii 2 167,83 zł
-zakup usług remontowych 4 700,00 zł
- zakup usług pozostałych 478,57 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8552,46 zł
- inne niezbędne do zachowania ciągłości działania jednostek 173,84 zł
* w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 334,36 zł ( dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli ).
Rozdział 80104 Przedszkola.
Na plan 360 246,00 zł wykonanie wynosi 335 385,66 zł tj. 93,1 % planu.
* w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 280 147,30 zł
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 39 238,29 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 5103,67 zł
- zakup energii 11 654,94 zł,
- zakup usług pozostałych 2 905,81 zł
- podróże służbowe krajowe 290,85 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16 831,47 zł
- inne niezbędne do zachowania ciągłości działania jednostek 2 451,55 zł
* w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 000,07 zł ( dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)
Rozdział 80110 Gimnazja
Na plan 1 898 162,00 zł wykonanie wynosi 1 878 983,57 zł tj. 99,0 % planu.
* w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 479 393,65 zł
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 321 367,31 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 71 319,99 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 3 029,00 zł
- zakup energii 98 762,00 zł
- zakup usług remontowych 39 518,21 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 380,00 zł
- zakup usług pozostałych 36 998,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2 659,43 zł
- różne opłaty i składki 6 015,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 61 685,68 zł
* w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 78 222,61 zł ( dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Na plan 330 000,00 zł wykonanie wynosi 326 455,46 zł tj. 98,9 % planu.
* w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 653,67 zł ( wynagrodzenia i pochodne trzech osób sprawujących opiekę na dowożonymi uczniami do szkół)
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 261 801,79 zł ( dowóz uczniów do szkół 221 481,79 zł, oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych 40 320,00 zł)
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
Na plan 7 800,00 zł, wykonanie wynosi 3 744,00 zł tj. 48,0 % planu.
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 744,00 zł ( dokształcanie nauczycieli)
Rozdział 80195 Pozostała działalność.
Na plan 56 600,00 zł wykonanie wynosi 51 399,90 zł tj. 90,8 % planu.
* w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 672,00 zł wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 50 727,90 zł, ( odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli ),
DZIAŁ 851
OCHRONA ZDROWIA
Na plan 77 710,00 zł wykonanie wynosi 62 239,16 zł tj. 80,1 % planu.
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.
Na plan 6 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 200,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Na plan 71 710,00 zł wydatkowano 62 039,16 zł tj. 86,5 % planu.
* w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 184,58 zł ( wynagrodzenie osoby zatrudnionej jako pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , oraz wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach )
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26 854,58 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 7 611,66 zł
- zakup usług pozostałych 18 056,45 zł (programy profilaktyczne, kolonie)
- różne opłaty i składki (opłata biegłego sądowego) 320,00 zł,
- przejazdy na terapię 319,50 zł
- odpis socjalny profilaktyka 546,97 zł
* w grupie dotacje na zadania bieżące 10 000 zł (dotacja celowa przekazana dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin , w których występuje problem alkoholowy ( podmioty wyłonione w drodze konkursu).
DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA
Na plan 3 038 528,38 zł wykorzystano 2 931 041,58 zł tj. 96,5 % planu.
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.
Na plan 133 309,00 zł wykonanie 61 897,74 zł tj. 46,4 %.
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 61 897,74 zł ( dopłata do umieszczenia osób w domach pomocy społecznej).
Rozdział 85206 Wspieranie rodziny
Na plan 12 178,00 zł wykonanie 11 687,59 zł tj. 96,0 %.
* w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 687,59 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Na plan 1 959 201,00 zł wykonano 1 948 555,37 zł tj. 99,5 % planu.
* w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 143 415,24 zł
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20 588,53 zł,
* w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 784 551,60 zł ( wypłata świadczeń rodzinnych)
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej. Na plan 29 823,00 zł wykonano 25 829,70 zł tj. 86,6 % planu.
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25 829,70 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne ).
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Na plan 175 631,00 zł wykonanie 175 631,00 zł tj. 100,0 % planu
* w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 160 258,00 zł ( zasiłki celowe)
* w grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – kwota 15 373,00 zł – realizacja projektu POKL.
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
Na plan 3 000,00 zł, wykonanie 740,28 zł. tj. 24,7 % planu
* w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 740,28 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe
Na plan 176 948,00 zł wykonanie 175 460,00 zł tj. 99,2 % planu
* w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 175 460,00 zł ( wypłata zasiłków stałych)
Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Na plan 11 000,00 zł wykonanie 9 058,67 zł tj. 82,4% planu
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9 058,67 zł opłata za pobyt dzieci
w rodzinach zastępczych i ośrodku opiekuńczym.
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.
Na plan 387 374,00 zł wykonanie 377 063,97 zł tj. 97,3 % planu
* w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 314 999,06 zł
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 59 584,54 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 9 966,01 zł
- zakup energii 2 878,44 zł
- zakup usług pozostałych 24 591,79 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 586,37 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej 2 865,88 zł
- opłaty czynszowe 5 602,92 zł
- delegacje służbowe 1 508,99 zł
- odpis na ZFŚS 6 563,58 zł
- szkolenia 3 550,00 zł, inne 1470,56 zł
* w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 480,37 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Na plan 8 934,00 zł wykonanie 4 761,26 zł tj. 53,3 %.
* w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 761,26 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność
Na plan 141 130,38 zł - wykonanie 140 356,00 zł tj. 99,5 % planu.
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 206,00 zł,
* w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 139 150,00 zł- dożywianie
DZIAŁ 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Na plan 891 073,95 zł wykonano 798 479,87 zł tj. 89,6 % planu.
* w grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – kwota 798 479,87 zł, w tym :
- realizacja przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn. 'Dziś szansą na lepsze jutro'- kwota 124 684,93 zł,
- realizacja przez Urząd Gminy programów:
* „ Imprezy kulturalne i warsztaty promujące dziedzictwo kulturowe” kwota 46 926,15 zł ,
* „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” kwota 239 067,03 zł,
* Warsztaty rękodzieła artystycznego w zakresie florystyki i wicia wieńcy dożynkowych” kwota 38 605,00 zł,
* „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Łączna” kwota 40 943,63 zł,
- realizowany przez Zespół Szkół w Łącznej projekt „Bajkowy świat” kwota 308 253,13 zł
DZIAŁ 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Na plan 176 862,00 zł wykonanie 176 862,00 zł. tj. 100,0 % planu.
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.
• w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 176 862,00 zł, w tym 165 462,00 zł wypłata stypendiów uczniom , oraz zakup podręczników dla uczniów 11 400,00 zł.
DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Na plan 789 100,00 zł wykonano 740 674,58 zł tj. 93,9 % planu.
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
Na plan 162 200,00 zł wykonanie wynosi 162 199,91 zł tj. 100,0 % planu.
* w grupie dotacje na zadania bieżące: 162 199,91 zł ( dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej Łącznej na dopłatę do cen ścieków ).
Rozdział 90002 Gospodarowanie odpadami.
Na plan 260 000,00 zł wykonanie 255 596,91 zł. tj. 98,3 % planu
* w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 359,75 zł
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 209 237,16 zł , w tym:
- zakup usług pozostałych 209 237,16 zł ( za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy, konserwacja oprogramowania)
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.
Na plan 9 000,00 zł wykonanie 7 879,94 zł. tj. 87,6 % planu.
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 879,94 zł (wywóz nieczystości z przystanków autobusowych oraz z Urzędu Gminy)
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na plan 297 300,00 zł – wykonanie 270 114,07 zł tj. 90,9 % planu.
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 270 114,07 zł, w tym:
- oświetlenie uliczne 121 122,53 zł,
-oświetlenie węzła Zalezianka i MOP 110 485,17 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 38 506,37 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Na plan 30 000,00 zł – wykonanie 18 359,14 zł , tj. 61,2% planu.
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 18 359,14 zł usuwanie eternitu.
Rozdział 90095 Pozostała działalność.
Na plan 30 600,00 zł wykonanie 26 524,61 zł tj. 86,7 % planu.
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26 524,61 zł ( wyłapywanie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, przetrzymywanie w schronisku bezdomnych zwierząt).

DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na plan 96 200,00 zł, wykonanie 71 700,00 zł tj. 74,5 % planu.
Rozdział 92116 Biblioteki.
Na plan 66 000,00 zł wykonanie 66 000,00 zł tj. 100,0 % planu.
* w grupie dotacja na zadania bieżące 66 000,00 zł ( dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury- Gminna Biblioteka Publiczna)
Rozdział 92195 Pozostała działalność
Na plan 30 200,00 zł wykonanie 5 700 zł , tj. 18,9 % planu.
* w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200,00 zł umowa zlecenie
z ratownikiem medycznym .
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 500,00 zł wykonanie monitoringu.
DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Na plan 74 000,00 zł wykonanie 69 503,55 zł tj. 93,9% planu.
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Na plan 44 000,00 zł wykonanie 42 708,25 zł tj. 97,1 % planu
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 708,25 zł ( wydatki Szkolnego Koła Sportowego )
* w grupie dotacja na zadania bieżące – 35 000 zł ( dotacja celowa do ULKS Łączna)
Rozdział 92695 Pozostała działalność
Na plan 30 000,00 zł wykonanie 26 795,30 zł tj. 89,3 % planu
* w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26 795,30 zł ( zapewnienie opieki ratownika oraz przy zbiorniku Jaśle, badanie czystości wody, usługa sanitarna, tablice informacyjne, wykonanie kontroli sanitarnej zbiornika, zakup opryskiwacza, wykonanie i montaż bramek na boisku szkolnym.

Wydatki majątkowe

Wykonanie 3 295 189,71 zł, na plan 3 851 668,00 zł, tj. 85,6 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na plan 2 127 329,00 zł wykonano 2 117 948,90 zł, tj. 99,6 % planu.
Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczą:
- budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna – kwota 1 982 157,30 zł,
- budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Zajamnie – kwota 15 998,92 zł,
- zakupu aparatu prądotwórczego dla ujęcia wody Czerwona Górka – kwota 48 292,68 zł,
- budowy kanalizacji w miejscowości Podzagnańszcze – kwota 10 000 zł za mapy do projektu , oraz kwota 61 500 zł przekazana na konto niewygasających wydatków na wykonanie projektu kanalizacji.
DZIAŁ 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Na plan 414 000,00 zł wykonano 29 000 zł, tj.7,0 % planu.
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Na plan 330 000,00 zł wykonano 0 zł . Nie zrealizowano inwestycji budowa drogi powiatowej w miejscowości Występa, dlatego nie przekazano dotacji do powiatu skarżyskiego .
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Na plan 84 000,00 zł wykonano 29 000,00 zł , tj. 34,5 % planu.
Wykonano 3 przystanki autobusowe za kwotę 15 000 zł, kwotę 14 000,00 zł przeniesiono na konto niewygasających wydatków na wykonanie projektu drogi w miejscowości Czerwona Górka.

DZIAŁ 720
INFORMATYKA
Na plan 316 296,00 zł wykonanie 189 695,63 zł, tj. 60,0 % planu
Wydatki wykonane w tym rozdziale dotyczą wykonania etapu inwestycji pn. „Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” kwota 157 295,63 zł, oraz pn. „ Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” kwota 32 400,00 zł
Stopień realizacji zadania na terenie naszej gminy uzależniony jest od instytucji Zarządzającej reprezentowanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego .

DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na plan 13 000,00 zł wykonanie 13 000,00 zł tj. 100,0 % planu
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Na plan 13 000,00 zł wykonanie 13 000,00 zł - zakup pieca CO do Zespołu Szkół
w Goździe.

DZIAŁ 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Na plan 112 590,00 zł wykonanie 111 988,44 zł tj. 99,0 % planu
Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków majątkowych przy realizacji projektu
„ Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w centrum Gminy Łączna” w grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3.

DZIAŁ 900
GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Na plan 150 000,00 zł wykonanie 119 600,00 zł tj. 79,7 % planu
W dziale tym wydatki dotyczą przekazanej dotacji celowej do Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację projektu współfinansowanego ze środkami unijnymi pn. „ Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez dostawę i montaż urządzeń”.
DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na plan 718 453,00 zł wykonanie 713 956,74 zł , tj. 99,4 % planu.
Planowane wydatki w tym dziale dotyczą zadania inwestycyjnego pn:
- ”Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej w Łącznej z przeznaczeniem na cele kulturalne”- kwota 671 956,74 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone, odebrane.
- Remont budynku po byłej szkole podstawowej w Zagórzu – kwota 42 000 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCJI ROCZNYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI , ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH
Wykonane w 2014 roku to:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna 1 989 329,00 zł
2. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 157 295,63 zł
3. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 32 400,00 zł
4. Przebudowa budynku po byłej szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne 671 956,74 zł,
5. Modernizacja oczyszczalni ścieków 119 600,00 zł.
6. Wykonanie wiat przystankowych 15 000,00 zł
7. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Zajmie 15 998,92 zł,
8. Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w centrum Gminy Łączna 111 988,44 zł,
9. Zakup kotła CO do Zespołu Szkół w Goździe 13 000,00 zł,
10. Remont pomieszczeń w obiekcie pełniącym rolę świetlicy wiejskiej w Zagórzu 42 000,00 zł
11. Budowa kanalizacji w miejscowości Podzagnańszcze ( mapy , projekt) 71 500,00 zł, z tego 61 500,00 zł środki przekazane na niewygasające wydatki,
12. Budowa drogi nr 1516017 w miejscowości Czerwona Górka 14 000,00 środki przekazane na niewygasające wydatki,
13. Zakup aparatu prądotwórczego dla ujęcia wody Czerwona Górka 48 292,68 zł.
Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki 2, 3, 4.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH , NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

W 2014 roku wykonanie dotyczące realizacji projektów wynosiło:
* projekt„ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna” 1 982 157,30 zł,
* projekt „ e-świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst.” kwota
157 295,63 zł
* projekt : ”e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego „ kwota 32 400,00 zł
* projekt „ Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne” kwota 671 956,74 zł
* projekt „ Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” kwota 239 067,03 zł,

* projekt „ Bajkowy Świat” kwota 308 253,13 zł,
* „Imprezy kulturalne i warsztaty promujące dziedzictwo kulturowe” kwota 46 926,15 zł,
* „ Warsztaty rękodzieła artystycznego w zakresie florystyki i wicia wieńcy dożynkowych” kwota 38 605,00 zł,
* „ Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Łączna kwota 40 943,63 zł,
* „ Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w centrum Gminy Łączna” kwota 111 988,44 zł,
* „Dziś szansą na lepsze jutro” kwota 140 057,93 zł.
Realizację projektów przedstawiono w Załączniku Nr 5.


PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody w 2014 roku planowane z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie
2 084 001,00 zł, zaś z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 300 871,00 zł.
Wykonanie przychodów z tytułu kredytów wyniosło 1 790 000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 300 871,84 zł.
Rozchody budżetu planowane z tytułu spłat kredytów 1 215 272,00 zł, z tytułu spłat pożyczek 69 600,00 zł.
Wykonanie rozchodów z tytułu kredytów 1 215 200,00 zł , z tytułu pożyczki 69 600,00 zł.
Gmina w 2014 roku udzieliła pożyczki krótkoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej w kwocie 37 385,52 zł i uzyskała przychody w tej samej wysokości z tytułu spłaty udzielonej pożyczki.
Realizację przychodów i rozchodów przedstawia Załącznik Nr 6.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gmina otrzymuje dotacje. Są to głównie:
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z administracji rządowej,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na utrzymanie stałego spisu wyborców, oraz na przeprowadzane wybory.
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
Realizację dochodów i wydatków za 2014 rok przedstawia Załącznik Nr 7.
Jednocześnie Gmina za realizację dochodów Budżetu Państwa uzyskała dochody
- 50 % kwoty ściągniętej przez komornika wypłaconej zaliczki alimentacyjne od dłużnika alimentacyjnego i 40 %lub 20 % kwoty ściągniętej przez komornika wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego w kwocie
15 792,89 zł.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Gmina realizuje w ramach porozumień:
W 2014 roku gmina podpisała porozumienie w powiatem skarżyskim na dofinansowanie w formie dotacji kwoty 330 000,00 zł na budowę drogi powiatowej w miejscowości Występa. Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane, dotacja nie została przekazana.
Realizację w/w dochodów i wydatków przedstawia Załącznik Nr 4 i Nr 8.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
Realizację w/w dochodów za 2014 roku przedstawia załącznik Nr 10.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH

Realizację w/w dochodów za 2014 roku przedstawia załącznik Nr 9 i Nr 11.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu Gminy, udzielono dotacji:
- dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej na dopłatę do cen wody i ścieków, oraz dopłatę do odśnieżania
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
- dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań:
• finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
• zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy
- dla Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego „Zalezianka”,
- dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej na remont oczyszczali ścieków , oraz zakup aparatu prądotwórczego,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej jako wkład własny na organizację dożynek gminnych.

Realizację dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku przedstawiają Załączniki
Nr 11, Nr 12, Nr 13.


Wykonanie budżetu Gminy Łączna za 2014 roku zamknęło się deficytem w wysokości
602 419,10 zł , na planowany deficyt 1 100 000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Łączna z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2014 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi 7 401 018,75 zł , co stanowi 44,7 % do dochodów ogółem.


Sporządziła: Alicja Miernik

Łączna, dnia 17.03.2015 r.
II. INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych za 2014 rok.


Uchwałą Nr XXXV/240/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2022.
Zmiany w zakresie WPF dokonywane były uchwałami Rady Gminy.
Ostatnia zmiana została dokonana Uchwałą Rady Gminy Nr III/11/2014 z dnia
30 grudnia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została do roku 2022. Termin ten został wyznaczony przez przedsięwzięcia, których termin realizacji mija w 2016 roku, oraz
prognozą kwoty długu do roku 2022 tj. do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy, która to jest częścią WPF.

WPF określa dla każdego roku budżetowego:
- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy Łączna , w tym na obsługę długu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu oraz przeznaczenie nadwyżki,
- przychody i rozchody budżetu gminy z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu Gminy Łączna, oraz sposób finansowania spłaty długu,
- objaśnienia przyjętych wielkości.

Dane , o których mowa powyżej dotyczące planu roku 2014 i wykonania za
2014 r. zostały omówione w części I „Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2014 roku ’’.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Łączna..

W załączniku Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna zestawiono przedsięwzięcia z podziałem na bieżące i majątkowe według następujących grup:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

1.1 Projekt pn. „Bajkowy świat” realizowany przez Zespół Obsługi Szkół w Łącznej . Wielkość planowanych nakładów zestawiono w załączniku Nr 5 pod poz. 5 do „ Informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2014 roku.
Realizacja projektu współfinansowanego ze środkami unijnymi została zakończona w miesiącu czerwcu 2014 roku. W ramach kontynuacji projektu w dalszym ciągu funkcjonują dwa oddziały przedszkolne.

1.2 Projekt pn. „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” realizowany przez Urząd Gminy.
Wielkość planowanych nakładów zestawiono w załączniku Nr 5 pod poz. 6 do „ Informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2014 roku.
Realizacja projektu przebiega prawidłowo.

1.3 Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna”- realizowany przez Urząd Gminy. Inwestycja rozpoczęta w 2014 roku, planowane zakończenie w 2015 roku. Wielkości planowanych nakładów zestawiono w załączniku Nr 5 pod poz.1 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2014 roku”.

1.4 Projekt pn. „ e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 2015 rok. Wielkość planowanych
i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku Nr 5 pod poz.2 do „ Informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2014 roku”.

1.5 Projekt pn. ”e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 2015 rok . Wielkość planowanych nakładów zestawiono w załączniku Nr 5 pod poz. 3 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2014 roku.

1.6 Projekt pn. „Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele kulturalne” realizowany przez Urząd Gminy w Łącznej . Wielkość planowanych nakładów zestawiono w załączniku Nr 5 pod poz. 4 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2014 roku. Z

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:

2.1 Zadanie pn. „ Budowa kanalizacji Występa - Zaleziana- Jaśle- Stawik „
Wielkości planowanych nakładów zestawiono w załączniku Nr 3 pod poz.2. do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2014 roku”.
2.2 Modernizacja oczyszczalni ścieków zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej , zakończenie zadania w 2015 roku.
Wielkości planowanych nakładów zestawiono w załączniku Nr 3 pod poz.8. do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2014 roku”.

Gmina Łączna nie udzielała i nie planowała środków na wieloletnie poręczenia i gwarancje.
Gmina Łączna nie realizuje projektów związanych z umowami partnerstwa publicznoprawnego.Sporządziła: Alicja Miernik


Łączna, dnia 17.03.2015 r.