UCHWAŁA NR VII/33/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 marca 2015 r.

2015-06-10 0952
Art. czytany: 2085 razy

w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/33/2015
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz., 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
885 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3 170 zł zgodnie z załącznikiem nr
1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 15 815 744 zł.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 170 zł zgodnie z załącznikiem nr
2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 15 705 744 zł.
§ 3. 1. Aktualizuje się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr
3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady
Gminy Łączna
Monika Pająk
Id: C360EBB9-62D4-438B-AD35-00536415BA85. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/33/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 marca 2015 r.
Dochody
Dzi

Rozdzia
ł § Treść
Kwota
dochodów
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 099,00
60016 Drogi publiczne gminne 6 099,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 6 099,00
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 122 500,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych 120 000,00
0310 Podatek od nieruchomości 120 000,00
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw 2 500,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw 2 500,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA
-256
187,00
75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
-256
187,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
-256
187,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11 401,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -9 166,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin -9 166,00
80104 Przedszkola -42 172,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin -42 172,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 62 739,00
0830 Wpływy z usług 8 000,00
Id: C360EBB9-62D4-438B-AD35-00536415BA85. Podpisany Strona 1
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin 54 739,00
852 POMOC SPOŁECZNA 13 137,00
85216 Zasiłki stałe 400,00
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości 400,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 580,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin 580,00
85295 Pozostała działalność 12 157,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin 12 157,00
853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ 104 570,00
85395 Pozostała działalność 104 570,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i
6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych
w paragrafie 205 100 316,15
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i
6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych
w paragrafie 205 4 253,85
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 1 650,00
90002 Gospodarka odpadami 1 650,00
0690 Wpływy z różnych opłat 1 650,00
Ogółem zwiększenia dochodów 3 170,00
Id: C360EBB9-62D4-438B-AD35-00536415BA85. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/33/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 marca 2015 r.
Wydatki
Dzi

Rozdzia
ł Treść Kwota
wydatków
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 120 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 120 000,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 120 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 20 000,00
75023 Urzędy gmin 20 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -256 187,00
80101 Szkoły podstawowe -187 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -187 000,00
80104 Przedszkola -328 100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych -18 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -241 200,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -68 400,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 328 100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 241 200,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 68 400,00
80110 Gimnazja -125 983,82
Świadczenia na rzecz osób fizycznych -3 796,32
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -89 627,58
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -32 559,92
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych 56 796,82
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 796,32
Id: C360EBB9-62D4-438B-AD35-00536415BA85. Podpisany Strona 1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 440,58
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 559,92
852 POMOC SPOŁECZNA 13 137,00
85216 Zasiłki stałe 400,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 400,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 580,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 580,00
85295 Pozostała działalność 12 157,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 157,00
853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ 84 570,00
85395 Pozostała działalność 84 570,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 84 570,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 20 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 20 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 1 650,00
90002 Gospodarka odpadami 1 650,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 650,00
Ogółem zwiększenia wydatków 3 170,00
Id: C360EBB9-62D4-438B-AD35-00536415BA85. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/33/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 marca 2015 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok
L. Przewidywane nakłady i źródła finansowania
p. Projekt
Okres
realizacji
zadania
Jednostka
org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
Dział Rozdział
źródło kwota
Wydatki w roku
budżetowym 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Program: PROW 2009-2015 Urząd Gminy 010 01010 Wartość zadania: 5 100 000,00 1 994 229,00
Priorytet: Wydatki bieżące:
Działanie:3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - środki z budżetu j.s.t.
Projekt: 'Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd
i Łączna'. - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 5 100 000,00 1 994 229,00
- środki z budżetu j.s.t. 2 550 000,00 795 000,00
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
2 550 000,00 1 199 229,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane
na wydatki refundowane ze środków
UE
2.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2007-2015 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 259 862,80 214 603,00
Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
Id: C360EBB9-62D4-438B-AD35-00536415BA85. Podpisany Strona 1
Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury
Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 259 862,80 214 603,00
- środki z budżetu j.s.t. 8 623,16 32 191,00
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 251 239,64 182 412,00
3.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego 2007-2015 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000,00 36 789,00
Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego' jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe: 85 000,00 36 789,00
- środki z budżetu j.s.t. 20 000,00 5 518,00
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 31 271,00 31 271,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane
na wydatki refundowane ze środków
UE
4. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2013-2015 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 571 113,00 152 777,00
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 533 113,00 152 777,00
Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty - środki z budżetu j.s.t.
Projekt: Wyrównywanie szans w Gminie Łączna - środki z budżetu krajowego 79 966,95 22 916,55
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 453 146,05 129 860,45
Id: C360EBB9-62D4-438B-AD35-00536415BA85. Podpisany Strona 2
Wydatki majątkowe: 38 000 0
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego 5 700
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 32 300
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane
na wydatki refundowane ze środków
UE
5. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2015
GOPS
Łączna 853 85395 Wartość zadania: 84 570,00 84 570,00
Priorytet: Promocja integracji społecznej Wydatki bieżące: 84 570,00 84 570,00
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - środki z budżetu j.s.t.
Projekt: Dziś szansą na lepsze jutro - środki z budżetu krajowego 4 253,85 4 253,85
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych 80 316,15 80 316,15
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane
na wydatki refundowane ze środków
UE
Ogółem wydatki 6 066 816,80 2 482 968,00
Wydatki bieżące: 617 683,00 237 347,00
- środki z budżetu j.s.t. 0,00 0,00
- środki z budżetu krajowego 84 220,80 27 170,40
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 533 462,20 210 176,60
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze
środków UE
Id: C360EBB9-62D4-438B-AD35-00536415BA85. Podpisany Strona 3
Wydatki majątkowe: 0 5 449 133,80 2 245 621,00
- środki z budżetu j.s.t. 2 578 623,16 832 709,00
- środki z budżetu krajowego 5 700,00 0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 864 810,64 1 412 912,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze
środków UE
Id: C360EBB9-62D4-438B-AD35-00536415BA85. Podpisany Strona 4