UCHWAŁA Nr VIII/34/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 kwietnia 2015 r.

2015-06-10 1002
Art. czytany: 1867 razy

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację w gminie Łączna projektu pn. „Rewitalizacja centrum Gminy Łączna” w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich objęt

UCHWAŁA Nr VIII/34/2015

RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 27 kwietnia 2015 r.


w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację w gminie Łączna projektu
pn. „Rewitalizacja centrum Gminy Łączna” w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich objętego RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. , poz. 594 z późn. zm. ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje :


§ 1.

Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy Łączna do złożenia fiszki o przyznanie dofinansowania na realizację projektu pn. „Rewitalizacja centrum Gminy Łączna” w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich objętego RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 i deklaruje zabezpieczenie środków własnych na w/w zadanie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

do uchwały Nr VIII/34/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 27 kwietnia 2015r.

Gmina Łączna ubiega się o dofinansowanie projektu pn. Rewitalizacja centrum Gminy Łączna. Rewitalizacja obejmowałaby . Całkowita wartość szacunkowa projektu wynosi 7 000 000 zł (słownie: siedem milionów złotych). Wkład własny gminy stanowi 15% całkowitej wartości tj. 1 050 000 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych). Pozostała kwota 85% pochodzić będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 Rewitalizacja centrum Gminy Łączna.
W/w uchwała stanowić będzie załącznik do składanej fiszki o przyznanie dofinansowania i świadczy o zabezpieczeniu środków własnych na realizację niniejszego przedsięwzięcia.

Z uwagi na powyższe podjecie przedmiotowej uchwały jest zasadne i celowe.