OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 27 lipca 2015 r.

2015-07-29 1434
Art. czytany: 3524 razy

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Łączna
z dnia 27 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 6 ust. 5, w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz uchwały Nr XXIV/179/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Łączna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej uchwałą Nr X/43/2015 Rady Gminy Łączna dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w miejscowości Kamionki podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Numer obwodu głosowania Granice obwodu głosowania
Siedziba
obwodowej komisji do spraw referendum
1

Sołectwa : Gózd
Jęgrzna
Szkoła Podstawowa
Gózd 125.
2
Sołectwo : Klonów Budynek po Szkole Podstawowej Klonów 62.
3 Sołectwa : Czerwona Górka
Łączna
Osełków Gminna Biblioteka Publiczna
w Łącznej
Czerwona Górka 1”b”.

4 Sołectwa : Występa
Zalezianka Budynek po Gimnazjum
Zalezianka 49a.
5
Sołectwa : Zagórze
Zaskale Budynek po Szkole Filialnej
Zagórze 40”B”.
6
Sołectwa : Kamionki
Podłazie
Podzagnańszcze Szkoła Podstawowa
Kamionki 63.


- obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
- obwód wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego.
Każda osoba uprawniona do udziału w referendum (w tym osoba niepełnosprawna), jeżeli złoży pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy Łączna, najpóźniej w 5 dniu przed dniem referendum tj. do dnia 1 września 2015 r., jest dopisywana do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy w której stale zamieszkuje lub w której będzie przebywać w dniu referendum.
Osoba niepełnosprawna uprawniona do udziału w referendum o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz osoba uprawniona do udziału w referendum, która najpóźniej w dniu referendum kończy 75 lat, może w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Każda osoba uprawniona do udziału w referendum (w tym osoba niepełnosprawna) może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony do dnia 24 sierpnia 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).


Uwaga!
W przypadku zgłoszenia przez osobę uprawnioną do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.


Lokale referendalne będą otwarte w dniu głosowania 6 września 2015 r. (niedziela)
w godzinach od 6.00 do 22.00.


Wójt Gminy Łączna
(-) Romuald Kowaliński