ZARZĄDZENIE NR 35/2015 Wójta Gminy Łączna z dnia 27 lipca 2015 roku

2015-07-29 1436
Art. czytany: 4013 razy

w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji do spraw referendum dla celów głosowania korespondencyjnego

ZARZĄDZENIE NR 35/2015

Wójta Gminy Łączna
z dnia 27 lipca 2015 roku

w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji do spraw referendum dla celów głosowania korespondencyjnego.

Na podstawie art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U.
Nr 21, poz. 112 z późn. zm. ) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 roku o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. z 2015r. poz. 852) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dla celów głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. wyznaczam :

1. Obwodową Komisję do spraw referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej,
Gózd 125.
2. Obwodową Komisję do spraw referendum Nr 6 z siedzibą w Szkole Podstawowej, Kamionki 63.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.