Uchwala Nr 107/2014 ^2 I I I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 grudnia 2014 roku

2015-08-18 1202
Art. czytany: 2638 razy

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Łączna na 2015 rok

Uchwala Nr 107/2014
^2 I I I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 2 grudnia 2014 roku
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Łączna na 2015 rok
III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2014 r. projektu budżetu Gminy Łączna na 2015 rok na
podstawie art. 13 pkt. 3, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) postanawia:
zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej Gminy Łączna na 2015 rok
Wójt Gminy Łączna spełniając wymogi określone w art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) przedstawił Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Kielcach w dniu 14 listopada 2014 roku projekt uchwały budżetowej Gminy
Łączna na 2015 rok wraz z uzasadnieniem . Na podstawie art. 13 pkt. 3 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych zaopiniowaniu podlega projekt uchwały budżetowej.
Przedmiotowy projekt uchwały budżetowej zgodny jest z art.211 ust. 5 i art. 212 ustawy o
finansach publicznych. Dochody budżetu przedstawione zostały w zał. Nr 1 do projektu uchwały
budżetowej w szczegółowości według działów, rozdziałów i źródeł (paragrafów), natomiast
wydatki budżetu przedstawione zostały w zał. Nr 2 do projektu uchwały budżetowej w podziale
na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej. Powyższa szczegółowość planowanych dochodów
i wydatków określona została zgodnie z uchwałą Nr XLI/27/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 roku
Rady Gminy Łączna w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Planowane
wydatki bieżące zostaną sfinansowane z dochodów bieżących co odpowiada dyspozycji art. 242
w/w ustawy.
Analiza wydatków zaplanowanych w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej wskazuje
na to, że zaplanowane zostały w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej wydatki na
zadania własne obowiązkowe. Część wydatków budżetowych będzie realizowana w postaci
dotacji celowych, przedmiotowych i podmiotowych. Dotacje te zostały zaplanowane
prawidłowo.
Planowane na 2015 rok wydatki budżetowe są niższe od planowanych dochodów w związku z
czym w uchwale budżetowej na 2015 rok zaplanowana jest nadwyżka w kwocie 110.000,00 zł.
Zaplanowana nadwyżka budżetowa przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek
Ponadto w projekcie uchwały budżetowej zaplanowano kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań podlegających obecnie spłacie.
Stanisław Banasik
Wojciech Czerw
Ireneusz Piasecki
- przewodniczący,
- członek
- członek
Uzasadnienie
1
Prawidłowo ustalone zostały limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na
sfinansowanie przejściowego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wielkości
zobowiązań przypadających do spłaty w 2015 roku są zgodne z prawem.
Prawidłowo zaplanowana została rezerwa ogólna, oraz celowa na zarządzanie kryzysowe.
Ustalono dochody z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na
funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Upoważnienia zawarte w par. 13 projektu uchwały budżetowej odpowiadają zakresowi
upoważnień jakich może udzielić organ stanowiący organowi wykonawczemu w uchwale
budżetowej.
Występują niewielkie rozbieżności między poszczególnymi załącznikami projektu, które należy
wyeliminować przed podjęciem uchwały budżetowej.
Określony w § 15 projektu uchwały budżetowej tryb ogłoszenia uchwały budżetowej zgodny jest
z art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych.
W związku tym, że w skład materiałów dołączonych do projektu uchwały budżetowej na 2015
rok wchodzi projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022
skład orzekający dokonał porównania wartości przyjętych w obu projektach. W wyniku tego
porównania nie stwierdzono rozbieżności.
Poczynione przez Skład Orzekający ustalenia dotyczące treści przedstawionego projektu uchwały
budżetowej pozwalają na stwierdzenie, iż projekt ten zgodny jest z obowiązującymi przepisami
prawa oraz zgodny jest z zasadami planowania budżetowego w tym w szczególności z zasadą
równowagi budżetowej.
Reasumując powyższe Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Pouczenie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) Wójtowi Gminy przysługuje prawo wniesienia odwołania od
niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni
od daty jej doręczenia.