Uchwała Nr 14 /2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 lutego 2015 roku

2015-08-18 1222
Art. czytany: 3241 razy

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łączna

Uchwała Nr 14 /2015
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 13 lutego 2015 roku
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łączna
Uchwała Nr 14 /2015
III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
Przewodniczący: Stanisław Banasik
Członkowie: Woj ciech Czerw
Ireneusz Piasecki
po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2015 roku uchwały Nr IV/17/2015 Rady Gminy Łączna z
dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata
2015-2022 oraz uchwały Nr IV/18/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Łączna na 2015 rok, na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w związku z
art. 13 pkt 10 oraz 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) postanawia pozytywnie
zaopiniować:
Planowaną kwotę długu oraz relację spłaty zobowiązań zaliczanych do długu w stosunku do
dochodów w latach 2015 - 2022 wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych.
Uzasadnienie
Prognoza kwoty długu na rok 2015 i lata następne obejmuje lata, na które zaciągnięto
zobowiązania oraz planuje się je zaciągnąć. Dług Gminy Łączna na koniec 2015 roku
wyniesie 7.371.417,75 zł i podlegał będzie spłacie w latach 2016-2022 do całkowitego
rozliczenia w roku 2022. W roku 2015 Gmina planuje zaciągać zobowiązania z tytułu
kredytów i pożyczek w łącznej w kwocie 640.000 zł. Wiatach 2016-2022 nie planuje się
zaciągać nowych zobowiązań.
Spłata długu w roku 2015 następować będzie z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
prognozowanej nadwyżki budżetowej natomiast w latach 2016 -2022 z prognozowanych
nadwyżek budżetowych.
W latach 2015 - 2022 wskaźniki obciążenia dochodów spełniają wymogi określone w art. 243
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przy uwzględnieniu treści art.
244 tej ustawy.
Pouczenie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach
obrachunkowych od niniejszej uchwały Radzie Gminy Łączna przysługuje prawo wniesienia
odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od
daty jej doręczenia.
Przewodniczący Składu Orzekającego
^Z'0/iE#KO-EGtJV
wonal^ffl Ofcrśchunlcowej
'anisław Bmm*ih