UCHWAŁA NR X/43/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 10 lipca 2015 r.

2015-08-28 0853
Art. czytany: 2040 razy

w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w miejscowości Kamionki

UCHWAŁA NR X/43/2015
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 10 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w miejscowości
Kamionki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna działając na
wniosek Wójta Gminy Łączna uchwala, co następuje :
§ 1. 1. W uchwale Nr XXIV/179/2012 Rady Gminy w Łącznej z dnia 21 grudnia
2012 roku w sprawie podziału Gminy Łączna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej uchwałą Nr
XXXVII/255/2014 Rady Gminy Łączna dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmiany
siedziby obwodowej komisji wyborczej, siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3,
ustalona jako „Przedszkole Kamionki 5c” otrzymuje brzmienie „Gminna Biblioteka
Publiczna w Łącznej Czerwona Górka 1”b”.
2. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu
i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach I.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia po podaniu do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Łączna.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady
GminyŁączna
Monika Pająk
Id: 65C24ADF-C5D9-4814-9573-F8BE62C9DCE7. Podpisany Strona 1
Załącznik do Uchwały Nr X/43/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 10 lipca 2015 r.
Obwody do głosowania, ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji
wyborczych
Numer
obwodu
Granice obwodu do głosowania Siedziba obwodowej komisji
wyborczej
Sołectwo : Gózd
1
Sołectwo : Jęgrzna
Szkoła Podstawowa
Gózd 125.
2
Sołectwo : Klonów
Budynek po Szkole
Podstawowej Klonów 62.
Sołectwo : Czerwona Górka
Sołectwo : Łączna
3 Sołectwo : Osełków
Gminna Biblioteka Publiczna
w Łącznej
Czerwona Górka 1”b”.
Sołectwo : Występa
4
Sołectwo : Zalezianka
Budynek po Gimnazjum
Zalezianka 49a.
Sołectwo : Zagórze
5
Sołectwo : Zaskale
Budynek po Szkole Filialnej
Zagórze 40”B”.
Sołectwo : Kamionki
Sołectwo : Podłazie
6
Sołectwo : Podzagnańszcze
Szkoła Podstawowa
Kamionki 63
Id: 65C24ADF-C5D9-4814-9573-F8BE62C9DCE7. Podpisany Strona 1
UZASADNIENIE
do uchwały Nr X/43/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 10 lipca 2015r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy nałożyły na Radę Gminy
obowiązek dokonania podziału Gminy Łączna na stałe obwody głosowania – na wniosek
Wójta Gminy, w terminie 3 miesięcy od dnia podziału Gminy na okręgi wyborcze.
Powyższe ustalenia Rada Gminy w Łącznej dokonała w 2012 roku podejmując stosowną
uchwałę. Jednakże, pod koniec 2013 roku, w następstwie ogłoszonego przetargu podpisano
umowę na remont budynku po byłej szkole w miejscowości Czerwona Górka – czyli
budynku, w którym znajdowała się dotychczasowa siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 3. Aktualnie – po zakończonym remoncie budynku – Rada Gminy stosowną uchwałą
zmieniając statut Gminnej Biblioteki Publicznej, zmieniła także jej siedzibę na właśnie
wyremontowany budynek po szkole podstawowej w Czerwonej Górce 1”b”.
Aktualna siedziba Komisji była siedzibą tymczasową, wyłącznie na czas remontu.
W pełni uzasadnionym zatem staje się zmiana siedziby (jej powrót) na tę ustaloną uchwałą
Rady Gminy Łączna z 2012 roku.
Powyższa uchwała aktualizuje i porządkuje wyłącznie siedziby obwodowych komisji
wyborczych ( w sposób przejrzysty - w jednolitym tekście załącznika ).
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały uważam za zasadne i celowe.