UCHWAŁA Nr X/44/ 2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 10 lipca 2015 r.

2015-08-28 0854
Art. czytany: 2390 razy

w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łączna.

UCHWAŁA Nr X/44/ 2015
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 10 lipca 2015 r.

w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łączna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 20f pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazuje się wstępne miejsce lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Łączna:
1) przy drogach powiatowych:
droga powiatowa nr 0307T w msc. Jaśle okolice posesji nr 7,
droga powiatowa nr 0307T w msc. Jaśle na wysokości dz. ewid. 161/30 obręb Zalezianka,
droga powiatowa nr 0590T w msc. Podłazie okolice skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Krzyżki – 2 przystanki,
droga powiatowa nr 0591T w msc. Jęgrzna okolice skrzyżowania z drogą gminną 1516023 - 2 przystanki,
droga powiatowa nr 0591T w msc. Jęgrzna okolice stadniny koni – 2
przystanki,
droga powiatowa nr 0591T w msc. Jęgrzna na wysokości dz. ewid.158 obręb Jęgrzna – 2 przystanki,
droga powiatowa nr 0588T w msc. Zagórze ok. km 13+020 str. prawa,
droga powiatowa nr 0588T w msc. Zagórze ok. km 13+430 str. prawa,
droga powiatowa nr 0588T w msc. Zagórze ok. km 13+780 str. prawa,
droga powiatowa nr 0588T w msc. Zagórze ok. km 14+280 str. prawa,
droga powiatowa nr 0588T w msc. Zagórze ok. km 15+140 str. prawa,
droga powiatowa nr 0588T w msc. Podzagnańszcze okolice skrzyżowania z drogą powiatową 0589T strona prawa i lewa,
droga powiatowa nr 0589T w msc. Podzagnańszcze ok. km 0+175 str. prawa,

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr X/44/ 2015
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 10 lipca 2015 r.


Projekt uchwały wskazuje wstępnie miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Zaobserwowano znaczne odległości pomiędzy przystankami komunikacyjnymi w stosunku do potrzeb mieszkańców. Dokonano rozpoznania potrzeb w terenie i następnie wskazano proponowane lokalizację przystanków autobusowych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Łączna. Dokładne lokalizacje przystanków komunikacyjnych zostaną ustalone przez Komisję Bezpieczeństwa
w obecności Zarządcy poszczególnych dróg, przedstawiciela Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli Policji. Lokalizacja nowych przystanków uporządkuje gospodarkę transportu zbiorowego oraz poprawi bezpieczeństwo na drogach.
Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazane zostaną wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych. O ostatecznej lokalizacji takiego przystanku decyduje zarządca drogi, uwzględniając charakter drogi oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.