UCHWAŁA NR X/47/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 10 lipca 2015 r.

2015-08-28 0858
Art. czytany: 1219 razy

dotycząca zmiany Uchwały Nr XIII/115/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystan

UCHWAŁA NR X/47/2015
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 10 lipca 2015 r.
dotycząca zmiany Uchwały Nr XIII/115/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia
2011r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz
zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 oraz
art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) - uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Załącznik Nr 1 „Wykaz przystanków” do Uchwały Nr XIII/115/2011 Rady
Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr
1 niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Mapa przystanków” do Uchwały Nr XIII/115/2011 Rady Gminy
Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr
2 niniejszej Uchwały.
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają w mocy
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady
GminyŁączna
Monika Pająk
Id: 5F8FB60E-38EA-433A-9684-4A2CB36F4696. Podpisany Strona 1
Załącznik do Uchwały Nr X/47/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 10 lipca 2015 r.
Wykaz przystanków
DROG
A(ULI
CA) /
OKRE
ŚLENI
E
MIEJS
CA (cz
II)
LP
NAZWA
PRZYST
ANKU
NR
PRZY
STAN
KU
nr
w
oj
.
(2
)
nr
po
w.
(2
)
nr
gm.
(2
)
NR
PRZY
ST.
W G
MINI
E
(alfab
etyczn
ie)
PO
WI
AT
GMINA
MIEJSC
OWOŚĆ
dodat
kowo
(dziel
nica,
przysi
ółek,
część
miejsc
owośc
i,
grupa
domó
w, itd)
DROG
A(ULI
CA)
OKR
EŚLE
NIE
MIEJ
SCA
NR (
cz III)
poło
żeni
e - x
poło
żeni
e - y
poł
oże
nie
,
odl
egło
ść
ZNAK
D
15
WIATA
ZATOKA
ROD
ZAJ
PRZ
YSTA
NKU
SZCZ
EGÓŁ
OWE
OKRE
ŚLENI
E
MIEJS
CA
W
ER
SJ
A
NR
PR
Z
YS
T.
(st
ar
y)
WSPÓ
ŁRZĘ
DNE
GEOG
RAFIC
ZNE
WSPÓ
ŁRZĘ
DNE
GEOG
RAFIC
ZNE
położ
enie -
x
(wer
yfika
cja)
położ
enie -
y
(wery
fikacj
a)
Id: 5F8FB60E-38EA-433A-9684-4A2CB36F4696. Podpisany Strona 1
1
GÓZD /
7 (Starod
roże) / 01
26100
3-1
261003
1
ska
rży
ski
Łą
cz
na GÓZD 7
Staro
droże
01
624
672,
00
348
195,
00
km
528
+
853
TAK
NIE
TA
K v6
2
GÓZD /
7 (Starod
roże
Węzeł
Zalezian
ka) / 02
26100
3-2
261003
2
ska
rży
ski
Łą
cz
na GÓZD 7
Staro
droże
Węzeł
Zalezi
anka
02
624
812,
00
348
294,
00
km
528
+
685
TAK
NIE
TA
K v6
3
GÓZD /
7 (Starod
roże) / 03
26100
3-3
261003
3
ska
rży
ski
Łą
cz
na GÓZD 7
Staro
droże
03
624
332,
00
348
009,
00
km
529
+
244
NIE
TAK
TA
K v6
4
GÓZD /
7 (Starod
roże) / 04
26100
3-4
261003
4
ska
rży
ski
Łą
cz
na GÓZD 7
Staro
droże
04
624
148,
00
347
937,
00
km
529
+
436
NIE
TAK
TA
K v6
5
GÓZD /
7 (Starod
roże
Pizzeria
Angelina
) / 05
26100
3-5
261003
5
ska
rży
ski
Łą
cz
na GÓZD 7
Staro
droże
Pizzer
ia
Angel
ina
05
623
644,
00
347
570,
00
km
530
+
053
TAK
NIE
TA
K v6
6
GÓZD /
7 (Starod
roże
Pizzeria
Angelina
) / 06
26100
3-6
261003
6
ska
rży
ski
Łą
cz
na GÓZD 7
Staro
droże
Pizzer
ia
Angel
ina
06
623
499,
00
347
477,
00
km
530
+
225
TAK
NIE
TA
K v6
7
JAŚLE /
0307 (Zal
ezianka)
/ 01
26100
3-7
261003
7
ska
rży
ski
Łą
cz
na JAŚLE 0307
Zalezi
anka
01
623
858,
00
349
598,
00
km
8 +
020
TAK
NIE
NI
E v6
Id: 5F8FB60E-38EA-433A-9684-4A2CB36F4696. Podpisany Strona 2
8
JAŚLE /
0307 (Zal
ezianka)
/ 02
26100
3-8
261003
8
ska
rży
ski
Łą
cz
na JAŚLE 0307
Zalezi
anka
02
623
883,
00
349
553,
00
km
8 +
040
TAK
NIE
NI
E
9
JAŚLE /
0307 / 03
26100
3-9
261003
9
ska
rży
ski
Łą
cz
na JAŚLE 0307
03
624
136
349
238
km
8 +
490
TAK
NIE
NI
E v6
10
JAŚLE /
0307 / 04
26100
3-10
261003
10
ska
rży
ski
Łą
cz
na JAŚLE 0307
04
624
169
349
185
km
8 +
550
TAK
NIE
NI
E v6
11
JĘGRZN
A /
0591 /01
26100
3-11
261003
11
ska
rży
ski
Łą
cz
na
JĘGRZN
A 0591
01
624
943
347
977
km
3 +
125
TAK
NIE
NI
E v6
12
JĘGRZN
A /
0591 /02
26100
3-12
261003
12
ska
rży
ski
Łą
cz
na
JĘGRZN
A 0591
02
624
989
348
023
km
3 +
060
TAK
NIE
NI
E v6
13
JĘGRZN
A /
0591 /03
26100
3-13
261003
13
ska
rży
ski
Łą
cz
na
JĘGRZN
A 0591
03
624
469
347
627
km
3 +
713
TAK
NIE
NI
E v6
14
JĘGRZN
A /
0591 /04
26100
3-14
261003
14
ska
rży
ski
Łą
cz
na
JĘGRZN
A 0591
04
624
389
347
579
km
3 +
806
TAK
NIE
NI
E v6
15
JĘGRZN
A /
0591 /05
26100
3-15
261003
15
ska
rży
ski
Łą
cz
na
JĘGRZN
A 0591
05
624
029
346
954
km
4 +
636
TAK
NIE
NI
E v6
Id: 5F8FB60E-38EA-433A-9684-4A2CB36F4696. Podpisany Strona 3
16
JĘGRZN
A /
0591 /06
26100
3-16
261003
16
ska
rży
ski
Łą
cz
na
JĘGRZN
A 0591
06
623
932
346
957
km
4 +
730
TAK
NIE
NI
E v6
17
KAMIO
NKI /
0588 (Ag
at) / 01
26100
3-17
261003
17
ska
rży
ski
Łą
cz
na
KAMIO
NKI 0588 Agat
01
625
914,
00
349
032,
00
km
18
+
200
TAK
NIE
TA
K v6
18
KAMIO
NKI /
droga
gminna
(poczta) /
02
26100
3-18
261003
18
ska
rży
ski
Łą
cz
na
KAMIO
NKI
droga
gminna
poczt
a
02
626
420,
00
348
895,
00
km
0 +
050
NIE
TAK
TA
K v6
19
KLONÓ
W /
0595 (szk
oła) / 01
26100
3-19
261003
19
ska
rży
ski
Łą
cz
na
KLONÓ
W 0595 szkoła
01
626
780,
00
344
339,
00
km
1 +
100
TAK
NIE
NI
E v6
20
KLONÓ
W /
0595 / 03
26100
3-20
261003
20
ska
rży
ski
Łą
cz
na
KLONÓ
W 0595
03
626
121,
00
343
708,
00
km
2 +
000
TAK
NIE
NI
E v6
21
ŁĄCZN
A /
7 (Starod
roże
Zajazd
Ziółek) /
01
26100
3-21
261003
21
ska
rży
ski
Łą
cz
na
ŁĄCZN
A 7
Staro
droże
Zajaz
d
Ziółe
k
01
625
921,
00
349
125,
00
km
527
+
284
NIE
TAK
TA
K v6
22
ŁĄCZN
A /
7 (Starod
roże
Osełków)
/ 02
26100
3-22
261003
22
ska
rży
ski
Łą
cz
na
ŁĄCZN
A 7
Staro
droże
Osełk
ów
02
626
929,
00
349
930,
00
km
526
+
004
NIE
TAK
TA
K v6
Id: 5F8FB60E-38EA-433A-9684-4A2CB36F4696. Podpisany Strona 4
23
ŁĄCZN
A /
7 (Starod
roże
Zajazd
Ziółek) /
04
26100
3-23
261003
23
ska
rży
ski
Łą
cz
na
ŁĄCZN
A 7
Staro
droże
Zajaz
d
Ziółe
k
04
625
772,
00
349
034,
00
km
527
+
456
NIE
TAK
TA
K v6
24
ŁĄCZN
A /
0307 (wę
zeł
Zalezian
ka)) / 01
26100
3-24
261003
24
ska
rży
ski
Łą
cz
na
ŁĄCZN
A 0307
węzeł
Zalezi
anka)
01
624
792,
00
348
399,
00
km
9 +
540
TAK
NIE
NI
E v6
25
PODŁA
ZIE /
0590 / 01
26100
3-25
261003
25
ska
rży
ski
Łą
cz
na
PODŁAZ
IE 0590
01
627
962
348
904
km
1 +
230
TAK
NIE
NI
E v6
26
PODŁA
ZIE /
0590 / 02
26100
3-26
261003
26
ska
rży
ski
Łą
cz
na
PODŁAZ
IE 0590
02
627
906
348
917
km
1 +
170
TAK
NIE
NI
E
27
PODZA
GNAŃS
ZCZE /
0589 / 01
26100
3-27
261003
27
ska
rży
ski
Łą
cz
na
PODZA
GNAŃS
ZCZE 0589
01
626
729,
00
348
641,
00
km
0 +
175
TAK
NIE
NI
E
28
PODZA
GNAŃS
ZCZE /
0589 / 02
26100
3-28
261003
28
ska
rży
ski
Łą
cz
na
PODZA
GNAŃS
ZCZE 0589
02
626
708
348
643
km
0 +
050
TAK
NIE
NI
E
29
PODZA
GNAŃS
ZCZE /
0588 / 01
26100
3-29
261003
29
ska
rży
ski
Łą
cz
na
PODZA
GNAŃS
ZCZE 0588
01
626
678
348
698
km
16
+
885
TAK
NIE
NI
E v6
Id: 5F8FB60E-38EA-433A-9684-4A2CB36F4696. Podpisany Strona 5
30
PODZA
GNAŃS
ZCZE /
0588 / 02
26100
3-30
261003
30
ska
rży
ski
Łą
cz
na
PODZA
GNAŃS
ZCZE 0588
02
626
647
348
652
km
16
+
829
TAK
NIE
NI
E
31
WYSTĘ
PA /
7 (Starod
roże
Węzeł
Występa)
/ 01
26100
3-31
261003
31
ska
rży
ski
Łą
cz
na
WYSTĘ
PA 7
Staro
droże
Węzeł
Wystę
pa
01
622
614,
00
346
921,
00
km
531
+
318
NIE
TAK
TA
K v6
32
WYSTĘ
PA /
0593 / 01
26100
3-32
261003
32
ska
rży
ski
Łą
cz
na
WYSTĘ
PA 0593
01
622
558,
00
346
964,
00
km
531
+
412
NIE
TAK
TA
K
33
ZAGÓR
ZE /
0588 (Ka
pkazy) /
01
26100
3-33
261003
33
ska
rży
ski
Łą
cz
na
ZAGÓR
ZE 0588
Kapk
azy
01
628
447,
00
346
633,
00
km
13
+
020
TAK
NIE
NI
E v6
34
ZAGÓR
ZE /
0588 (KA
PKAZY)
/02
26100
3-34
261003
34
ska
rży
ski
Łą
cz
na
ZAGÓR
ZE 0588
Kapk
azy
02
628
340
346
639
km
13
+
125
TAK
NIE
NI
E v6
35
ZAGÓR
ZE /
0588 / 03
26100
3-35
261003
35
ska
rży
ski
Łą
cz
na
ZAGÓR
ZE 0588
03
628
037,
00
346
653,
00
km
13
+
430
TAK
NIE
NI
E
36
ZAGÓR
ZE /
0588 / 04
26100
3-36
261003
36
ska
rży
ski
Łą
cz
na
ZAGÓR
ZE 0588
04
627
986
346
655
km
13
+
480
TAK
NIE
NI
E
37
ZAGÓR
ZE /
0588 / 05
26100
3-37
2610
37
ska
rży
ski
Łą
cz
na
ZAGÓR
ZE 0588
05
627
686,
00
346
673,
00
km
13
+
780
NIE
TAK
NI
E
Id: 5F8FB60E-38EA-433A-9684-4A2CB36F4696. Podpisany Strona 6
03
38
ZAGÓR
ZE /
0588 / 06
26100
3 - 38
261003
38
ska
rży
ski
Łą
cz
na
ZAGÓR
ZE 0588
06
627
615
346
673
km
13
+
850
TAK
NIE
NI
E
39
ZAGÓR
ZE /
0588 (Ost
rów) / 07
26100
3-39
261003
39
ska
rży
ski
Łą
cz
na
ZAGÓR
ZE 0588
Ostró
w
07
627
190,
00
346
699,
00
km
14
+
280
TAK
TAK
NI
E
40
ZAGÓR
ZE /
0588 (Ost
rów) / 08
26100
3- 40
261003
40
ska
rży
ski
Łą
cz
na
ZAGÓR
ZE 0588
Ostró
w
08
627
073
346
765
km
14
+
410
TAK
NIE
NI
E
41
ZAGÓR
ZE /
0588 / 09
26100
3-41
261003
41
ska
rży
ski
Łą
cz
na
ZAGÓR
ZE 0588
09
626
403,
00
347
057,
00
km
15
+
140
NIE
TAK
NI
E
42
ZAGÓR
ZE /
0588 / 10
26100
3-42
261003
42
ska
rży
ski
Łą
cz
na
ZAGÓR
ZE 0588
10
626
320
347
098
km
15
+
235
TAK
NIE
NI
E
43
ZALEZI
ANKA /
0307 (Wy
stępa) /
01
26100
3-43
26100343
ska
rży
ski
Łą
cz
na
ZALEZI
ANKA 0307
Wystę
pa
01
622
005,
00
348
302,
00
km
5 +
350
NIE
TAK
NI
E
44
ZALEZI
ANKA /
0307 (Wy
stępa) /
02
26100
3-44
261003
44
ska
rży
ski
Łą
cz
na
ZALEZI
ANKA 0307
Wystę
pa
02
622
010,
00
348
296,
00
km
5 +
370
TAK
NIE
NI
e
Id: 5F8FB60E-38EA-433A-9684-4A2CB36F4696. Podpisany Strona 7
45
ZALEZI
ANKA /
0307 / 03
26100
3-45
261003
45
ska
rży
ski
Łą
cz
na
ZALEZI
ANKA 0307
03
622
405,
00
348
583,
00
km
5 +
920
TAK
TAK
NI
E
46
ZALEZI
ANKA /
0307 / 04
26100
3-46
261003
46
ska
rży
ski
Łą
cz
na
ZALEZI
ANKA 0307
04
622
435,
00
348
614,
00
km
5 +
960
TAK
NIE
NI
E
47
ZALEZI
ANKA /
0307 (Ka
plica) /
05
26100
3-47
261003
47
ska
rży
ski
Łą
cz
na
ZALEZI
ANKA 0307
Kapli
ca
05
622
650,
00
348
930,
00
km
6 +
370
NIE
TAK
NI
E
48
ZALEZI
ANKA /
0307 (Ka
plica) /
06
26100
3-48
261003
48
ska
rży
ski
Łą
cz
na
ZALEZI
ANKA 0307
Kapli
ca
06
622
625,
00
348
882,
00
km
6 +
320
TAK
NIE
NI
E
49
ZALEZI
ANKA /
0307 / 07
26100
3-49
261003
49
ska
rży
ski
Łą
cz
na
ZALEZI
ANKA 0307
07
623
445,
00
349
297,
00
km
7 +
510
NIE
TAK
NI
E
50
ZALEZI
ANKA /
0307 / 08
26100
3-50
261003
50
ska
rży
ski
Łą
cz
na
ZALEZI
ANKA 0307
08
623
466,
00
349
302,
00
km
7 +
550
TAK
NIE
NI
E
51
ZASKAL
E / 0589 /
01
26100
3-51
261003
51
ska
rży
ski
Łą
cz
na
ZASKAL
E 0589
01
627
640,
00
347
558,
00
km
1 +
790
NIE
TAK
NI
E
52
ZASKAL
E / 0589 /
03
26100
3-52
261003
52
ska
rży
ski
Łą
cz
na
ZASKAL
E 0589
03
628
271,
00
347
347,
00
km
2 +
510
NIE
TAK
NI
E
Id: 5F8FB60E-38EA-433A-9684-4A2CB36F4696. Podpisany Strona 8
Id: 5F8FB60E-38EA-433A-9684-4A2CB36F4696. Podpisany Strona 9
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/47/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 10 lipca 2015 r.
Mapa przystanków
Id: 5F8FB60E-38EA-433A-9684-4A2CB36F4696. Podpisany Strona 1
Id: 5F8FB60E-38EA-433A-9684-4A2CB36F4696. Podpisany Strona 2
UZASADNIENIE
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która weszła w życie z dniem
1 marca 2011 r. stanowi, iż do zadań własnych gminy w zakresie publicznego
transportu zbiorowego należy utrzymanie oraz budowa, przebudowa i wykonywanie
remontów przystanków komunikacyjnych, wiat przystankowych lub innych budynków
służących pasażerom.
Załączony do uchwały wykaz przystanków sankcjonuje dotychczasowy sposób
ich wykorzystania i obejmuje wszystkie przystanki, z których aktualnie korzystają
przewoźnicy prowadzący na terenie Gminy Łączna działalność w ramach
wykonywania publicznego transportu zbiorowego.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Id: 5F8FB60E-38EA-433A-9684-4A2CB36F4696. Podpisany Strona 1