UCHWAŁA Nr XII/54/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 września 2015r.

2015-11-17 1439
Art. czytany: 1874 razy

w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Członków Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

UCHWAŁA Nr XII/54/2015
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 września 2015r.

w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Członków Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich (Dz. U. Woj. Św. z dn.13 lipca 2015r.poz. 2221) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyznacza się Pana Mirosława Kopytka jako przedstawiciela dodatkowego
Gminy Łączna w Zgromadzeniu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.


§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.


§ 3

Traci moc Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie wyboru delegata do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XII/54/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 września 2015r.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia
13 lipca 2015r. poz. 2221 został opublikowany aktualny Statut Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.
Zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 tegoż Statutu w skład Zgromadzenia Związku wchodzi po dwóch przedstawicieli każdej Gminy tj. Wójt/Burmistrz oraz dodatkowy przedstawiciel wyznaczony przez Radę Gminy.
Z uwagi na powyższe podjecie niniejszej uchwały uważam za celowe i w pełni uzasadnione.