A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół IX/2019 z sesji Rady Gminy Łączna z dnia 6 czerwca 2019r.
» Protokół Nr VIII/2019 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 30 maja 2019r.
» INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023
» UCHWAŁA NR IX/45/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 czerwca 2019 r.
» OBWIESZCZENIE Wojewôdzkiej Komisji Wÿborczej z dnia 5 czerwca 2019 r.
 • Przetargi
 • 2017r.
 • Przetarg nieograniczony: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

  Ogłoszenie nr 610337-N-2017 z dnia 2017-11-02 r.
  Gmina Łączna: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ŁĄCZNA”
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Nie
  Nazwa projektu lub programu
  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
  działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
  zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
  marginalizowanych
  Nie
  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
  kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
  przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
  Nie
  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
  przeprowadzenie postępowania
  Tak
  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
  postępowania: Pełnomocnik Zamawiającego: New Power Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 180A, 04-464
  Warszawa, faks 22 295 12 92, e-mail: r.burski@newpower.pl
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
  Nie
  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
  podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
  kontaktów:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
  Europejskiej
  Nie
  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
  członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łączna, krajowy numer identyfikacyjny 29101018000000, ul. Kamionki
  60 , 26140 Łączna, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 25 48 960, e-mail
  k.pastuszka@bip.doc.pl, faks 41 25 48 977.
  Adres strony internetowej (URL): www.laczna.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
  plików, które nie są ogólnie dostępne
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
  postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
  innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
  przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
  odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
  zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
  zamawiających):
  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
  adresem (URL)
  Tak
  www.uglaczna.bip.doc.pl
  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
  zamówienia
  Tak
  www.uglaczna.bip.doc.pl
  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
  adresem
  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie
  Nie
  adres
  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
  sposób:
  Nie
  Inny sposób:
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
  sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej
  Adres:
  Siedziba Pełnomocnika Zamawiającego New Power Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 180 A, 04 – 464
  Warszawa pok. 214
  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
  nie są ogólnie dostępne
  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
  (URL)
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA
  POTRZEBY GMINY ŁĄCZNA”
  Numer referencyjny: T.260.8.2017
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
  Nie
  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:
  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
  wykonawcy:
  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
  budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
  innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
  budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów
  Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z
  przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. 1) Gmina Łączna oraz jednostki
  wymienione w zał. nr 1 do SIWZ zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o
  udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego NA ZAKUP ENERGII
  ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ŁĄCZNA. Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów
  przez poszczegółne Gminy i ich jednostki organizacyjne zawarte zostały w zał. nr 1 i 5.1 do SIWZ.
  Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek
  organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze
  zgłoszeniem zmiany sprzedawcy. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma
  stosowne pełnomocnictwo (zał. nr 5.1) 2. Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów
  wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ: 1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w
  okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wynosi 661 755,00 kWh. 2) Szacunkowa wartość
  zamówienia w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wynosi 152 203,65 zł. 3) Wykonanie
  czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 1 do projektu umowy (zał. nr 5.1 do
  SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu
  Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii
  elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich
  niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży
  energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania
  Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z
  zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na
  podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w
  imieniu: • Zakładu Gospodarki Komunalnej 3. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy
  odbywa dla wszystkich punktów poboru się po raz kolejny. Wszystkie punkty poboru posiadają
  rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Umowy na dystrybucję energii
  elektrycznej zawarte są na czas nieokreślony, umowy sprzedaży obowiązują do 31.12.217 r. nie ma
  konieczności wypowiadania tych umów. Szczegółowe informacje zawarte zostały w Załączniku nr 1
  do SIWZ.
  II.5) Główny kod CPV: 09000000-3
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  09300000-2
  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 152203,65
  Waluta:
  PLN
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
  maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
  zakupów)
  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
  134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
  zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
  ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach: lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia: 2018-01-01 lub zakończenia: 2018-12-31
  Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
  2018-01-01 2018-12-31
  II.9) Informacje dodatkowe:
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
  TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
  wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: posiada aktualnie obowiązującą
  koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną
  przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
  Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu potwierdzającego,
  że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w
  państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
  zamieszkania; Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży kserokopię wyżej
  wymienionego dokumentu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa ten z
  Wykonawców składający ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za
  realizację prac objętych uprawnieniem.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: nie dotyczy
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi: wykaz dostaw wykonanych, a w
  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat
  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
  okresie co najmniej dwóch klientów, na rzecz których prowadzona była sprzedaż co najmniej 0,3
  GWh w skali roku dla każdego odbiorcy. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w
  postępowaniu: a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
  również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
  okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch klientów, na rzecz
  których prowadzona była sprzedaż co najmniej 0,3 GWh w skali roku dla każdego odbiorcy, wraz z
  podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ, na rzecz
  których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
  wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
  inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane (np.
  zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a
  jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
  dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
  wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
  być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
  udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
  wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:
  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
  Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
  wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
  POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
  POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie
  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
  POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
  KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
  potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp W przypadku
  składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
  W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenia
  dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę.
  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
  POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
  KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  a) aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
  energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy
  z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub
  dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub
  handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma
  siedzibę lub miejsce zamieszkania Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży
  kserokopię wyżej wymienionego dokumentu. b) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku
  świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
  najmniej dwóch klientów, na rzecz których prowadzona była sprzedaż co najmniej 0,3 GWh w skali
  roku dla każdego odbiorcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów
  zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
  określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
  o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
  dostawy były wykonywane (np. zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych
  lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
  wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku
  świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
  potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
  upływem terminu składania ofert.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
  POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
  KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
  stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
  zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
  łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna
  sytuacja” o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega
  na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie,
  będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
  zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
  realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty
  zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
  udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
  których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp. 3) Jeżeli zdolności techniczne lub
  zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
  warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
  zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten
  podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania
  odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa
  w ust. 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku
  istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
  zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: 1) składa także oświadczenia w
  zakresie wskazanym w zał. nr 3 i 4 do SIWZ Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji
  innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp oraz którego oferta została
  wybrana jako najkorzystniejsza, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty
  wymienione w § 5 pkt 4 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r.,
  poz. 1126). W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
  zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu,
  składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: ponoszą
  solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; zobowiązani
  są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
  publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
  Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia
  za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów; pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z
  innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z
  załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia w zakresie
  wskazanym w zał. nr 3 i 4 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
  zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
  podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
  udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Podwykonawstwo. Wykonawca może
  powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca, który zamierza powierzyć
  wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
  podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: 1) składa oświadczenia w zakresie wskazanym w zał.
  nr 3 i 4 do SIWZ Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których
  wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
  W przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzać podwykonawcom
  żadnej części zamówienia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
  którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w
  celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest
  obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
  samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca
  powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że
  wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest
  zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
  podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
  z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Do oferty wykonawca dołącza aktualne
  na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w zał. nr 3 i 4 do SIWZ. Informacje
  zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
  wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na
  zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
  spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: 1)
  oświadczenia w zakresie wskazanym w zał. nr 3 i 4 do SIWZ Wykonawca, który polega na
  zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp oraz
  którego oferta została najwyżej oceniona, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty
  wymienione w pkt 5) 1 b,c. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
  podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
  postępowaniu: 1) oświadczenia w zakresie wskazanym w zał. nr 3 i 4 do SIWZ W przypadku
  wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia w zakresie wskazanym w
  załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
  Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
  wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
  postępowaniu (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie
  ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonywana łącznie przy czym
  koncesję na obrót energią elektryczną winien posiadać każdy z Wykonawców) oraz brak podstaw
  wykluczenia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: a) w pkt 5, 1) c powyżej składa:
  dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
  zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
  upadłości. 3) Dokument, o których mowa w pkt. 5, 2 a powyżej powinien być aktualny. 4) Jeżeli w
  kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
  osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, 2a) zastępuje
  się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
  osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
  złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
  zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
  wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 5,3) stosuje się. Ocena warunków udziału
  w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów przewidzianych w Ustawie Pzp i
  Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
  może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r.,
  poz. 1126), na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert pod względem
  kryterium ceny, a następie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
  najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
  oceniona, do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów
  potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 od dnia przekazania. Zamawiający
  wymaga, aby dokumenty i oświadczenia złożone zostały w formie pisemnej i przesłane na adres
  Pełnomocnika Zamawiającego. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
  internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu
  oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
  mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp (zgodnego z Załącznikiem nr 8 do SIWZ). Wraz ze złożeniem
  oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
  prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający
  wymaga złożenie niniejszego oświadczenia w formie pisemnej i przesłanie go na adres Pełnomocnika
  Zamawiającego.
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
  Nie
  Informacja na temat wadium
  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
  katalogów elektronicznych:
  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
  elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:
  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
  Liczba wykonawców
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców
  Kryteria selekcji wykonawców:
  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
  Umowa ramowa będzie zawarta:
  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
  Informacje dodatkowe:
  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Nie
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
  dynamicznego systemu zakupów:
  Informacje dodatkowe:
  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
  katalogów elektronicznych:
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
  sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
  ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
  zamówienia:
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
  oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
  jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
  technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Czas trwania:
  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  Kryteria Znaczenie
  Cena 100,00
  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
  nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
  przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
  Informacje dodatkowe
  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
  przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
  nagrody:
  Wstępny harmonogram postępowania:
  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
  Informacje dodatkowe:
  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
  odpowiadać wszystkie oferty:
  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
  zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Informacje dodatkowe:
  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
  elektronicznej:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
  wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
  postąpień:
  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Czas trwania:
  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
  zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
  Informacje dodatkowe:
  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
  podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  4. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy oraz określa warunki zmian (w granicach
  dyspozycji art. 144 ust.1 pkt. 1 Ustawy Pzp): • zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub
  Zamawiającego, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują
  się pisemnie o tych zmianach, • możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie liczby punktów poboru
  wymienionych enumeratywnie w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ),
  które będzie dokonywane na podstawie zmiany załącznika nr 1 do Umowy bez konieczności
  renegocjowania warunków Umowy, tj. wg stawki za kWh energii elektrycznej przewidzianej w
  Umowie i wycenionej w Formularzu ofertowym Wykonawcy. Zmiana nie może przekroczyć 15%
  punktów poboru wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i będzie następowała
  na podstawie aneksu do Umowy. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe
  jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu
  Ofertowym Wykonawcy. • zmiany osób reprezentujących strony; Strony niezwłocznie poinformują
  się pisemnie o tych zmianach, • z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę
  terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania
  zamówienia do 31.12.2018 r., • cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w
  formularzu oferty będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania
  energii elektrycznej podatkiem akcyzowym • cena jednostkowa brutto ulegnie zmianie wyłącznie w
  przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2017-11-10, godzina: 12:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
  (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:
  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
  postępowaniu
  > > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
  nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
  środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
  Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
  sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
  przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:


  Data wprowadzenia: 2017-11-02 1121
  Data upublicznienia: 2017-11-02
  Art. czytany: 669 razy

  » FORMULARZ OFERTY - rozmiar: 56320 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ - rozmiar: 33792 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Oświadczenie wykonawcy - rozmiar: 20281 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Oświadczenie wykonawcy - rozmiar: 22426 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » POTWIERDZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA LUB WYKONYWANIA DOSTAW (sprzedaży) energii elektrycznej - rozmiar: 35840 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » P R O J E K T - UMOWA Nr _____ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ - rozmiar: 126158 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ - rozmiar: 200820 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - rozmiar: 222208 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » WYKAZ WYKONANYCH ORAZ WYKONYWANYCH DOSTAW (sprzedaży) energii elektrycznej - rozmiar: 40448 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 9 do SIWZ – Informacja o podwykonawstwie - rozmiar: 34906 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna