A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO: „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna” - Zadanie1 i Zadanie2
» PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia
» Porządek I sesji Rady Gminy Łączna
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ciągnika rolniczego
» Interpretacja indywidualna w zakresie podatku od nieruchomości dla sieci telekom.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA Nr VIII/67/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r.  UCHWAŁA Nr VIII/67/2011

  z dnia 24 czerwca 2011 r.

  w sprawie Regulaminu przeprowadzenia wyborów ławnika
  do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.
  Na podstawie art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:


  § 1

  Uchwala się Regulamin przeprowadzenia wyborów ławnika do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.


  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.


  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  U Z A S A D N I E N I E

  do uchwały Nr VIII/67/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24.06.2011r.  W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2011 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej Prezes Sadu Okręgowego w Kielcach zwrócił się do Rady Gminy w Łącznej z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławnika.
  Zgodnie z art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławników do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów.
  Z uwagi na powyższe zachodzi potrzeba uchwały w tej sprawie, określającej w formie regulaminu zasady przyjmowania zgłoszeń, zadania Wójta i Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników oraz przeprowadzenia głosowania.
  Załącznik do uchwały Nr VIII/67/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 24.06.2011r.


  REGULAMIN

  PRZEPROWADZENIA WYBORÓW ŁAWNIKA
  DO SĄDU REJONOWEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
  I. Przyjmowanie zgłoszeń

  § 1.
  1. Zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonuje się na druku zawierającym wszystkie dane wymagane przepisami ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 marca 2006r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia
  (Dz. U. z 2006r. Nr 50, poz. 370)
  2. Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.
  3. Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do 30 czerwca 2011 roku (w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy Łączna, bud. Nr 2 pok. 5, tel. 41 2548 978).
  4. Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie określonego w ustawie terminu, pozostawia się bez biegu.


  II. Zadania Wójta związane z przeprowadzeniem wyboru ławników
  § 2.
  1. Wójt przed przekazaniem zgłoszeń do Biura Rady Gminy dokonuje następujących czynności:
  a. sprawdza czy zgłoszenia zawierają wszystkie dane wymagane ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 marca 2006r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia,
  b. sprawdza czy obywatele dokonujący zgłoszenia posiadają czynne prawo wyborcze i stale zamieszkują na obszarze Gminy Łączna,
  c. sprawdza czy wszyscy kandydaci potwierdzili swoim podpisem zgodę na kandydowanie,
  d. sprawdza czy kandydaci spełniają warunki wymienione w art. 158 § 1 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
  2. Wójt, najpóźniej do dnia 15 lipca 2011 r. przekazuje Przewodniczącemu Rady Gminy dokonane zgłoszenia wraz ze zbiorczym wykazem kandydatów na ławnika.
  3. Organizacyjne i techniczne wykonanie czynności, o których mowa w § 1 i 2 niniejszego Regulaminu zapewnia Wydział Organizacyjny Urzędu Gminy Łączna.
  III. Powołanie i tryb pracy Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

  § 3.
  1. Rada Gminy Łączna, zwana dalej Radą, najpóźniej do dnia 31 lipca 2011r., powołuje Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, zwany dalej Zespołem.
  2. W skład zespołu wchodzi 5 osób.
  3. Wyboru Zespołu Rada dokonuje w głosowaniu jawnym.
  4. Zespół rozpoczyna pracę z dniem powołania i kończy ją z chwilą dokonania przez Radę wyboru ławnika.
  5. Zespół wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
  6. Pracami Zespołu kieruje, zwołuje jego posiedzenia i przewodniczy im Przewodniczący.
  7. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
  8. Wszystkie postanowienia i rozstrzygnięcia Zespołu podejmowane są w obecności co najmniej połowy jego składu, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego.
  9. Wszystkie rozstrzygnięcia Zespołu powinny mieć formę pisemną i powinny być podpisane przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego.

  IV. Zadania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

  § 4.
  1. Zespół dokonuje analizy dokonanych zgłoszeń i ponownego sprawdzenia czy wszystkie wymagane dane zostały w zgłoszeniach zawarte, oraz czy zgłoszeń dokonały podmioty uprawnione.
  2. W celu dokonania właściwej oceny kandydatów Zespół, w porozumieniu z Przewodniczącym Rady, zasięga informacji o kandydatach z Krajowego Rejestru Karnego oraz od właściwych organów Policji. Wystąpienie w sprawie uzyskania tych informacji powinno nastąpić najpóźniej do dnia 15 września 2011r.
  3. W razie potrzeby Zespół może wystąpić do podmiotu zgłaszającego kandydata o przedstawienie dodatkowych informacji lub uzasadnienia.
  4. W celu ustalenia listy kandydatów zaopiniowanych przez Zespół pozytywnie lub negatywnie sporządza się protokół, w którym zawarte zostają nazwiska i imiona oraz pozostałe dane kandydatów i opinia Zespołu dotycząca konkretnego kandydata zawierająca, co najmniej zapis o treści 'opinia pozytywna' lub 'opinia negatywna'.
  5. W razie potrzeby członkowie Zespołu mogą zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego nad konkretną kandydaturą. W tym celu przygotowuje się kartę do głosowania z imieniem i nazwiskiem kandydata oraz napisem 'opinia pozytywna', 'opinia negatywna'. Każdy z uczestników posiedzenia, na którym głosowanie jest przeprowadzane oddaje na karcie głos poprzez podkreślenie wybranego przez siebie napisu. Ustalony w ten sposób wynik ostateczny uwzględniany jest w protokole, o którym mowa w ust. 4 zawierającym ocenę kandydata. Z przeprowadzonego głosowania należy sporządzić protokół.
  6. Protokół, o którym mowa w ust. 4 Przewodniczący Zespołu przekazuje Przewodniczącemu Rady najpóźniej do dnia 15 października 2011r.


  7. Po zakończeniu prac związanych z zaopiniowaniem zgłoszonych kandydatów Zespół przygotowuje karty do głosowania 'wybory ławnika do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej'.
  Karty do głosowania zawierają dane wszystkich zgłoszonych kandydatów (niezależnie od opinii wyrażonej przez Zespół):
  1. nazwisko
  2. imię
  3. adres zamieszkania (tylko miejscowość)
  w kolejności alfabetycznej nazwisk.
  8. Organizacyjne i techniczne wykonanie czynności, o których mowa w § 4 niniejszego Regulaminu zapewnia Biuro Rady.

  V. Głosowanie

  § 5.
  1. Najpóźniej do 31 października 2011r. na sesji Rada Gminy Łączna, w głosowaniu tajnym dokona wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.
  2. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Zespołu przedstawia opinię o zgłoszonych kandydatach.
  3. Przewodniczący Rady informuje o sposobie głosowania.
  4. Ustala się następujący sposób głosowania:
  1. każdy z radnych otrzyma kartę do glosowania 'wybory ławnika do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej',
  2. głosowanie odbywa się poprzez skreślenie nazwisk kandydatów (którzy zdaniem radnych nie powinni zostać wybrani) co najmniej w takiej liczbie, aby na karcie pozostała liczba równa lub mniejsza od liczby ławników wybieranych do poszczególnych sądów ustalona przez kolegium sądu okręgowego, tj. 1 kandydat dla Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.
  3. Za kandydata wskazanego przez Radnego uważa się kandydata nie skreślonego.
  5. Dla przeprowadzenia głosowania Rada Gminy powołuje 3-osobową komisję skrutacyjną, której zadaniem jest:
  1. rozdanie kart do głosowania,
  2. czuwanie nad tajnością głosowania,
  3. ustalenie wyników głosowania,
  4. sporządzenie protokołu głosowania i ogłoszenie wyników.
  Po ogłoszeniu wyników głosowania Przewodniczący Rady zarządza podjęcie uchwały o wyborze ławnika.

  § 6.
  Listę z wybranym ławnikiem wraz z dotyczącymi jego danymi Rada Gminy Łączna przesyła Prezesowi Sądu Okręgowego w Kielcach, najpóźniej do 31 października 2011 roku.  Data wprowadzenia: 2011-08-08 1351
  Data upublicznienia: 2011-08-08
  Art. czytany: 1247 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna