A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO: „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna” - Zadanie1 i Zadanie2
» PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia
» Porządek I sesji Rady Gminy Łączna
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ciągnika rolniczego
» Interpretacja indywidualna w zakresie podatku od nieruchomości dla sieci telekom.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • Uchwała Nr XIII/114/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011 r.


  Uchwała Nr XIII/114/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 28 grudnia 2011 r.

  w sprawie uchwalenia „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu
  Gminy Łączna wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.

  Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.400a ust. 1 pkt. 8 i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

  § 1
  Uchwala się „Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Łączna wraz ze szczegółową inwentaryzacją”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UZASADNIENIE

  Obowiązek uchwalenia gminnego Programu usuwania azbestu wynika z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 przyjętego uchwałą Rady Ministrów Nr 122/2009 w dniu 14 maja 2009 r., który nakłada powinność opracowania programu na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
  Opracowanie „Programu usuwania materiałów zawierających azbest…” dla Gminy Łączna zostało poprzedzone inwentaryzacją wyrobów azbestowych, dzięki której możliwe było oszacowanie skali problemu i przygotowanie wariantów jego wyeliminowania.
  Podstawowym celem „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Łączna…” jest wskazanie działań i sposobów postępowania, które spowodują
  w perspektywie czasowej (2011 – 2032), bezpieczne usunięcie wyrobów zawierających azbest
  z obszaru całej gminy. W opracowaniu, oprócz danych pozyskanych w wyniku inwentaryzacji, dotyczących ilości oraz stopnia pilności usunięcia wyrobów azbestowych, zawarto również szacunek kosztów usunięcia tych wyrobów, harmonogram działań, procedury postępowania
  z wyrobami zawierającymi azbest, a także analizę dostępnych źródeł finansowania działań zmierzających do eliminacji azbestu z terenu gminy Łączna.
  Pismem z dnia 3 listopada 2011 r., znak: WPN-II.410.110.2011.MO Regionalny Dyrektor
  Ochrony Środowiska w Kielcach uzgodnił pozytywnie projekt „Programu…” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Pismem z dnia 3 listopada 2011 r., znak: SEV.9022.5.99.2011 Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach zaopiniował projekt „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Łączna…” bez zastrzeżeń.
  Przyjęcie niniejszej Uchwały jest uzasadnione zarówno w świetle obowiązujących uregulowań prawnych, jak i ze względu na niewątpliwe zagrożenie, jakie niesie za sobą długotrwałe użytkowanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.  Data wprowadzenia: 2012-01-16 1017
  Data upublicznienia: 2012-01-16
  Art. czytany: 988 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna