A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: „Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksowa wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna”.
» OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa węgla do kotłowni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa węgla do kotłowni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Zapytanie ofertowe: Na wykonanie drewnianej altany koncertowej (amfiteatru) o wymiarach 4,5 x 7m z podłożem z kostki betonowej wraz z wyposażeniem w ławki zewnętrzne
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • UCHWAŁA NR V/22/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 03 marca 2015r.

  w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

  UCHWAŁA NR V/22/2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 03 marca 2015r.

  w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

  Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 9 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

  § 1. Na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonych uchwałą Nr XXXVII/257/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, na okres jednego roku tj. od dnia 01.04.2015r. do dnia 31.03.2016r.

  § 2. Ustala się stawki opłaty abonamentowej:


  1) Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców indywidualnych gospodarstw domowych, rozliczanych na podstawie odczytów wskazań wodomierza – 1,00 zł. netto/m-c
  2) stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców indywidualnych gospodarstw domowych, rozliczanych na podstawie ryczałtu – 3,00 zł. netto/m-c
  3) Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla pozostałych odbiorców rozliczanych według wskazań wodomierza oraz według przeciętnych norm zużycia wody - 3,00 zł netto/m-c na odbiorcę.


  § 3. 1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy dla indywidualnych gospodarstw domowych w wysokości:
  a) 1,03 zł (netto) do każdego m³ dostarczonej wody
  b) 6,68 zł (netto) do każdego m³ ścieków odprowadzanych do kanalizacji
  2. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy do ścieków dla pozostałych odbiorców w wysokości:
  - 6,68 zł (netto) do każdego m3 ścieków odprowadzanych do kanalizacji.

  § 4 1. Cena wody, którą obowiązani są zapłacić odbiorcy z indywidualnych gospodarstw domowych, ustala się na kwotę - 3,25 zł/m3 + VAT.
  2. Cenę ścieków, którą obowiązane są zapłacić indywidualne gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy ustala się na kwotę - 2,60 zł/m3 + VAT.

  § 5. Dopłata, o której mowa w § 3 będzie przekazywana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej w formie dotacji przedmiotowej. Terminy przekazywania dotacji określa odrębna uchwała.
  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna oraz Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.
  § 7. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej, zatwierdzone taryfy ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Łączna w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
  § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 kwietnia 2015 r.


  UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) taryfy obowiązują przez 1 rok. Ważność dotychczasowych taryf wygasa 31 marca 2015r. stąd konieczność zatwierdzenia taryf na kolejny rok.
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej przedłożył wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonych uchwałą Nr XXXVII/257/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres jednego roku tj. od dnia 01.04.2015r. do dnia 31.03.2016r.
  Powyższe umotywował faktem, że za rok 2014 Zakład Gospodarki Komunalnej Łączna, zanotował stratę w wysokości 6695,25 zł. za wodę i 6799,04 zł za ścieki, ale na rok 2015 zmienimy operatora na dostawę energii elektrycznej co pozwoli zmniejszyć koszty dostarczonej energii elektrycznej.
  Dlatego wg wyliczeń straty zostaną zrekompensowane zmniejszonymi kosztami za energię elektryczną. W związku z powyższym Wójt Gminy Łączna zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków przyjął proponowane przez ZGK Łączna rozwiązanie utrzymujące wysokość taryf na okres od 01 kwietnia 2015r. do 31 marca 2016r.


  Data wprowadzenia: 2015-03-24 1151
  Data upublicznienia: 2015-03-24
  Art. czytany: 803 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna