(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół kontroli z dnia 13.06.2024r. wodociąg Klonów
» Protokół kontroli z dnia 13.06.2024r. wodociąg Łączna
» Zarządzenie Nr 34/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 lipca 2024r.
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Radna Dulęba Karolina
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Radny Fąfara Tomasz
 • Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
 • INFORMACJA

  Informacje dla niepełnosprawnych

  I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach
  Niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w wyborach wpisana do rejestru wyborców w Łącznej ma prawo do uzyskiwania informacji o:
  • terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
  • właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
  • lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego;
  • warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania;
  • komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;
  • warunkach oraz formach głosowania.

  II. Prawo do głosowania przez pełnomocnika

  Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy wpisani do stałego rejestru wyborców w Łącznej, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 poz. 1270);
  2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
  3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
  4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
  a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.


  Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w Łącznej lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
  Pełnomocnikiem nie może być:
  1. osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
  2. mąż zaufania;
  3. obserwator społeczny;
  4. osoba kandydująca w wyborach.

  Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Wójta Gminy Łączna. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.
  Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy składać w Urzędzie Gminy Łączna (budynek nr 2, pokój nr 3 - obok kasy).
  Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, za wyjątkiem wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 75 lat.
  Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy Łączna, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.
  Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 24 maja 2019 r.
  Stosowne oświadczenie należy doręczyć do Urzędu Gminy Łączna (budynek nr 2, pokój nr 3 - obok kasy) albo właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
  Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.


  III. Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
  Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania w obwodzie właściwym dla tego lokalu wyborczego.

  Wniosek składa się w Urzędzie Gminy Łączna (budynek nr 2, pokój nr 3 – obok kasy) najpóźniej do dnia 21 maja 2019 r.

  Wyborca dopisany do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

  IV. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a
  Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

  W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda niepełnosprawnemu wyborcy, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu osoba ta jest obowiązana zwrócić obwodowej komisji wyborczej nakładkę na kartę.


  V. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym
  Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania ani obserwator społeczny.
  Komisja jest obowiązana na prośbę wyborcy niepełnosprawnego do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.


  Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania

  W związku z zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego Wójt Gminy Łączna informuje, że wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.
  Z zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Gminy Łączna (budynek nr 2, pokój nr 3). Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Upoważnienie powinno zawierać: imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.
  Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.
  W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.


  Głosowanie korespondencyjne

  Wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie.
  Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.

  Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.
  Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.
  Wyborca niepełnosprawny może zażądać w zgłoszeniu dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.  Głosowanie w miejscu pobytu czasowego

  Wyborca przebywający czasowo na terenie gm. Łączna w dniu wyborów może głosować jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
  Wniosek składa się w Urzędzie Gminy Łączna najpóźniej do 21 maja 2019 r.
  Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Łączna (budynek nr 2, pokój nr 3 – obok kasy). Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.
  Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą
  Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał na terenie gminy Łączna w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć, najpóźniej do 21 maja 2019 r., pisemny wniosek o wpisanie do spisu wyborców.
  Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Łączna (budynek nr 2, pokój nr 3 – obok kasy). Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą lub w kraju.

  Dopisywanie wyborców do stałego rejestru wyborców
  Z wnioskiem o wpisanie do stałego rejestru wyborców mogą wystąpić:
  • wyborcy stale zamieszkali na terenie gm. Łączna bez zameldowania na pobyt stały,
  • wyborcy nigdzie niezamieszkali, stale przebywający na terenie gm. Łączna,
  • wyborcy stale zamieszkali na terenie gm. Łączna pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały na terenie gm. Łączna.

  Wymagane wnioski i dokumenty:
  • wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,
  • kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy,
  • pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terenie gm. Łączna,
  • dokumenty potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod określonym adresem (tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania), potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy. Wyborca nieposiadający tytułu prawnego do lokalu ani zameldowania na pobyt czasowy dołącza oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym zamieszkuje potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela (najemcy).

  Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Łączna (budynek nr 2, pokój nr 3 – obok kasy).

  Dopisywanie wyborców do spisów w dniu głosowania
  W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:
  • przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,
  • zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie,
  • zostali skreśleni ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę placówkę przed dniem wyborów,
  • chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów.
  Poniżej druki do pobrania  Data wprowadzenia: 2019-03-26 1355
  Data upublicznienia: 2019-03-26
  Art. czytany: 3363 razy

  » Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania - rozmiar: 81726 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » WNIOSEK o dopisanie do spisu wyborców - rozmiar: 159176 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - rozmiar: 789033 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A/B* - rozmiar: 262377 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego - rozmiar: 71268 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Ewelina Łutczyk
  Rejestr zmian:
  2019-03-26
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Mirosław Kopytek
  2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Mirosław Kopytek
  3. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Mirosław Kopytek
  4. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Mirosław Kopytek
  5. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Mirosław Kopytek
  6. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Mirosław Kopytek
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna