(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół kontroli z dnia 13.06.2024r. wodociąg Klonów
» Protokół kontroli z dnia 13.06.2024r. wodociąg Łączna
» Zarządzenie Nr 34/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 lipca 2024r.
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Radna Dulęba Karolina
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Radny Fąfara Tomasz
 • Przetargi
 • 2013r.
 • Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 220 000,00 PLN dla Gminy Łączna

  Łączna: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 220 000,00 PLN dla Gminy Łączna
  Numer ogłoszenia: 329606 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Łącznej , ul. Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2548960, faks 041 2548977.

  Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglaczna.bip.doc.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 220 000,00 PLN dla Gminy Łączna.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie kredytu w wysokości 2 220 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją wydatków majątkowych, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów . 1) Kwota kredytu w wysokości 2 220.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy zł) 2) Okres kredytowania: do 31 grudnia 2022 r. 3) Termin uruchomienia kredytu I transza - dnia 16.09.2013 r. - 1 000 000 PLN, II transza - dnia 15.10.2013r. - 1 220 000 PLN. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania kredytu w innym terminie od podanego wyżej , wykorzystania kredytu w transzach, jak też rezygnacji z uruchomienia kredytu i oczekuje, że bank nie będzie pobierał żadnych opłat (poza prowizją przygotowawczą) od wartości z których zamawiający zrezygnował. 4) Spłata odsetek będzie następowała w terminach kwartalnych, ostatniego dnia kwartału w wysokości odpowiedniej do wykorzystanego kredytu. 5) Karencja w spłacie I raty kredytu do dnia 01.01.2016 r. Karencji w spłacie odsetek nie przewiduje się. 6) Pierwsza spłata raty kapitałowej nastąpi 31.03.2016 r. 7) Pierwsza spłata odsetek nastąpi 30.09.2013 r. 8) Ostatnia spłata raty kapitałowej i odsetek nastąpi 31.12.2022 r. 9) Spłata rat kapitałowych nastąpi w okresach kwartalnych, ostatniego dnia kwartału. W 2016 roku - 140 000 PLN ( 4 raty po 35 000 PLN), W 2017 roku - 160.000 PLN ( 4 raty po 40.000 PLN), W 2018 roku - 160.000 PLN ( 4 raty po 40.000 PLN), W 2019 roku - 440.000 PLN ( 4 raty po 110.000 PLN), W 2020 roku - 440 .000 PLN ( 4 raty po 110.000 PLN), W 2021 roku - 440.000 PLN ( 4 raty po 110.000 PLN), W 2022 roku - 440.000 PLN ( 4 raty po 110.000 PLN). 10. Forma zabezpieczenia - weksel in blanco 11. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w złożonej przez Wykonawcę ofercie. 12.Do obliczania kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku, a w roku przestępnym 366 dni.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2022.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.2) ZALICZKI

  przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Wykonawcy winni posiadać uprawnienia do wykonywania działalności bankowej, określone w ustawie z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe ( Dz.U. z 2002r.,Nr 72, poz.665 z późn.zm.). Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.

  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Zamawiający nie wyznacza wymagań szczegółowych w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego Zał. nr 2 do SIWZ.

  III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Zamawiający nie wyznacza wymagań szczegółowych w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego Zał. nr 2 do SIWZ.

  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Zamawiający nie wyznacza wymagań szczegółowych w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego Zał. nr 2 do SIWZ

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1. W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Pzp wraz z ofertą należy przedłożyć: 1) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków wg Zał. nr 2 do SIWZ, 2) Zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r, Nr 72, poz.665 z późn. zm) lub inny dokument na podstawie którego prowadzona jest działalność w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami prawa bankowego. 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy- Pzp wraz z ofertą należy przedłożyć: 1) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wg Zał. nr 3 do SIWZ, 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do wystawiony rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że: a) nie otwarto jego likwidacji ,ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt .1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 4. Inne dokumenty: 1) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo reprezentowania wykonawcy w postępowania i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we własnym rejestrze. 2) Wykonawca dołączy harmonogram spłaty kredytu, zawierający wyliczenie kosztów obsługi kredytu. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ( art. 23 ustawy- Pzp) przez dwóch lub więcej Wykonawców- należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania: a) ofertę oraz dokumenty i oświadczenia dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Pzp należy złożyć w imieniu całego konsorcjum ( dokumenty traktowane jako wspólne), b) dokumenty i oświadczenia dot. niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy -Pzp składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  . Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadku: 1) zmiany harmonogramu spłat rat kapitałowych w sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 2) zmiany nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, 3) zmiany osób , lub podmiotów reprezentujących oraz odpowiedzialnych za wykonywanie zadań ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego - jeśli taka zmiana nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, 4) zmiany terminu spłaty rat kapitałowych i odsetek, 5) zmiany rachunków bankowych określonych w umowie, 6) zmiany stopy oprocentowania wynikającej ze zmiany stawki WIBOR 3M- marża banku w całym okresie kredytowania jest stała i niedopuszczalna jest jej zmiana.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uglaczna.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Łącznej Kamionki 60 26-140 Łączna.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Łącznej, Kamionki 60, Sekretariat UG.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Data wprowadzenia: 2013-08-14 1255
  Data upublicznienia: 2013-08-14
  Art. czytany: 3379 razy

  » SIWZ+załączniki - rozmiar: 118272 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Joanna Kopytek
  Rejestr zmian:
  2013-08-14
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna