(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Audyty i Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Protokół Nr IV/2024 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2024r.
A» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Wisowaty
A» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Wójt Gminy Wojciech Fąfara
A» Badanie wody z ujęcia Zalezianka z dnia 09.07.24r.
A» Badanie wody z ujęcia Czerwona Górka z dnia 09.07.24r.
 • Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
 • ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH UCHWAŁY

  UCHWAŁA Nr ………../2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia …. grudnia 2015 r.
  w sprawie: Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym ( Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 5a ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna u c h w a l a, co następuje:


  §1
  Uchwala się Wieloletni Program Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 - 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  §2
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna
  §3

  Z dniem 31 grudnia 2015r. traci moc uchwała Nr XLIII/35/2010 Rady Gminy Łączna
  z dnia 28 października 2010 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy
  Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
  pożytku publicznego.


  §4
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.  Załącznik
  do Uchwały Nr …………./2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia … grudnia 2015r.

  WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ŁĄCZNA
  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
  NA LATA 2016-2020


  ROZDZIAŁ I
  Cele Programu
  1. Celem głównym programu jest umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą Łączna a organizacjami pozarządowymi.
  2. Cele szczegółowe programu współpracy:
  a) Zwiększenie poziomu wiedzy na temat roli i znaczeniu dialogu obywatelskiego oraz możliwości wymiany tej wiedzy wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych,
  b) Podniesienie świadomości u przedstawicieli samorządu terytorialnego i organizacji
  pozarządowych w zakresie funkcjonowania i standardów pracy w sferze działalności
  pożytku publicznego,
  c) Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności organizacji pozarządowych w zakresie
  pozyskiwania środków finansowych na działania obywatelskie z różnych źródeł, w tym
  z funduszy europejskich,
  d) Rozwój wolontariatu,
  e) Wzrost poziomu profesjonalizmu działania gminnych organizacji pozarządowych zgodnej
  z zasadami gospodarki finansami publicznymi dla skutecznej realizacji zadań publicznych.

  ROZDZIAŁ II
  Zasady współpracy
  Wieloletni Program Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi opiera się na wymienionych niżej zasadach:
  1. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności na terenie Gminy Łączna lub na rzecz jej mieszkańców.
  2. Zasada pomocniczości – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym, w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
  3. Zasada suwerenności stron - władze samorządowe i organizacje nie narzucają sobie nawzajem zadań, szanując swoją autonomię, mogą natomiast zgłaszać wzajemne propozycje i deklaracje, gotowość wysłuchania propozycji drugiej strony;
  4. Zasada partnerstwa – współpraca pomiędzy władzami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi oparta jest na obopólnych korzyściach, woli i chęci wzajemnych działań, współdziałaniu na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów;
  5. Zasada efektywności – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w celu prowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych działań, wspólnie dążą do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów z realizacji zadań publicznych;
  6. Zasada uczciwej konkurencji – zarówno władze samorządowe, jak i organizacje, w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych środków publicznych działają zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając dobra wzajemnych działań;
  7. Zasada jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne.
  8. O realizacji zadań decydują priorytety przyjęte przez Radę Gminy Łączna.

  ROZDZIAŁ III
  Formy współpracy
  1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ma charakter finansowy i pozafinansowy.
  2. Do współpracy o charakterze finansowym należy:
  1) powierzanie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
  2) wspieranie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji,
  3) zakup usług dotyczących realizacji zadań publicznych na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,
  4) wspólna realizacja zadań publicznych na zasadach partnerstwa.
  3. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi o charakterze pozafinansowym może odbywać się w następujących formach:
  1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
  2) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących podstawowej działalności statutowej organizacji pozarządowych i innych podmiotów, na zasadach określonych odrębną uchwałą,
  3) organizacja akcji promującej ideę wpłat 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Gminy Łączna,
  4) pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów organizacyjnych,
  5) promowanie i informowanie o współpracy i o działalności organizacji pozarządowych, na stronach internetowych i w innych formach,
  6) wysyłanie informacji o sesjach Rady Gminy, gdy w ich programie będą sprawy związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi,
  7) prowadzenie spotkań konsultacyjnych i szkoleń dla organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju wolontariatu, składania wniosków w trybie otwartego konkursu ofert oraz rozliczania dotacji,
  8) wspieranie organizacji pozarządowych ubiegających się o pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych,
  9) pomoc w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej pomiędzy organizacjami pozarządowymi,
  10) używanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali i budynków komunalnych oraz udostępniania lokali na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

  ROZDZIAŁ IV
  Przedmiot współpracy
  Współpraca z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a w szczególności zadań o zasięgu gminnym w dziedzinie:

  1. Ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi i młodzieżą znajdującą się w trudnej sytuacji oraz przeciwdziałania patologiom społecznym:
  - Realizacja, wspomaganie programów profilaktyczno-edukacyjnych podejmowanych przez różne grupy i stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przedłożonych projektów,
  - Wspomaganie wypoczynku dzieci i młodzieży zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych,
  - Organizowanie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
  - Realizacja programu w zakresie organizacji czasu wolnego oraz zajęć pozalekcyjnych.
  - realizacja zadań „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii”.
  2.Upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę:
  - Organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy,
  - Organizacja imprez masowych,
  - Organizacja międzynarodowej wymiany kulturalnej.
  3. Kultury fizycznej i sportu:
  - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu,
  - Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy, w szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów.
  4. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, w tym:
  - integracja środowisk osób niepełnosprawnych,
  - rozwój twórczości artystycznej, inicjatyw wydawniczych i ruchu sportowego
  osób niepełnosprawnych,
  - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych,
  5. Promocja Gminy Łączna poprzez wspieranie i rozwój następujących działań:
  - prezentacja gminy w kraju i za granicą, poprzez organizację konferencji, seminariów,
  spotkań tematycznych oraz imprez kulturalnych i sportowych promujących Gminę
  Łączna,
  - opracowywanie koncepcji materiałów promocyjnych i informacyjnych Gminy Łączna,
  - podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych i pozabudżetowych
  na zadania promocyjne realizowane przez gminę,
  - gromadzenie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę
  Łączna na zewnątrz,
  - redagowanie strony internetowej Gminy Łączna.
  6. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie w zakresie wspierania przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez:
  - organizowanie zajęć i opieki dla uczniów niepełnosprawnych lub mających problemy
  w nauce bądź pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych,
  - organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
  - organizowanie konkursów, o których mowa w art. 90 ust. 1 d ustawy z dnia 7 września
  1991 r. o systemie oświaty,
  - organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
  7. Budowa i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym:
  - podejmowanie działań na rzecz wspierania sektora pozarządowego,
  - wspieranie inicjatyw dotyczących zwiększania udziału mieszkańców w życiu społecznym,
  - działania na rzecz pobudzania aktywności młodzieży,

  ROZDZIAŁ V
  Realizacja Programu

  1. Program Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2020 roku.
  2. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie w trybie otwartego konkursu ofert, a jeżeli przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania zadania to można je wykonać w inny sposób.
  3. Zlecanie realizacji zadań, o których mowa w pkt. 2 może mieć formy:
  a) powierzania realizacji zadań publicznych przez organizacje wraz z udzieleniem dotacji ze środków budżetu Gminy Łączna,
  b) wspierania realizacji zadań publicznych przez organizacje wraz z udzieleniem dotacji ze środków budżetu Gminy Łączna.
  4. Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa w ust. 3, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert albo w trybach określonych w art. 11a-11c lub art. 19a.
  5. Udział podmiotów Programu w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę Łączna zapewnia się poprzez zlecenie realizacji tych zadań tym podmiotom, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną, do której należy zadanie.
  6. W celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty Wójt Gminy Łączna ogłasza
  z 21-dniowym wyprzedzeniem otwarty konkurs ofert dla określonego zadania.
  7. Pierwszy otwarty konkurs ofert Wójt Gminy ogłasza do końca marca każdego roku
  8. W przypadku nie rozdysponowania w pierwszym konkursie pełnej kwoty przeznaczonej na realizację zadania publicznego, Wójt Gminy ogłasza drugi konkurs w terminie 2 miesięcy od rozstrzygnięcia pierwszego konkursu.
  9. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), wraz z wymaganymi załącznikami.
  10. Tę samą ofertę na wykonanie zadania publicznego można złożyć tylko do jednego konkursu. Oferta złożona do różnych konkursów podlega wykluczeniu z postępowania konkursowego.
  11. Wójt Gminy Łączna powołuje Komisję Konkursową, a także określa warunki konkursu w drodze zarządzenia.
  12. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert bierze pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
  a) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji na zadania realizowane w latach poprzednich,
  b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
  c) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  d) zakres sfinansowania zadania z innych źródeł niż budżet Gminy, wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy,
  e) populacja uczestników, liczebność grupy i sposób doboru dzieci.
  13. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Łączna, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
  14. Współpraca finansowa może mieć także formy :
  a) dofinansowania wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych z innych źródeł zewnętrznych a służących realizacji zadań publicznych gminy,
  b) wspieranie zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie.
  ROZDZIAŁ VI
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

  Gmina współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w ramach uchwalonego programu przeznacza środki finansowe w wysokości określonej każdorazowo uchwałą budżetową.

  ROZDZIAŁ VII
  Sposób oceny realizacji programu

  1. Realizacja programu współpracy jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działania mające na celu ocenę realizacji jego wykonania.
  2. Celem monitoringu realizacji programu współpracy ustala się następujące wskaźniki ewaluacji:
  1) liczba otwartych konkursów ofert,
  2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
  3) liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzania,
  4) liczba umów, które nie zostały zrealizowane (rozwiązane, zerwane lub unieważnione),
  5) ilość zadań , których realizację zlecono organizacjom pozarządowym w oparciu o środki budżetowe gminy,
  6) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań publicznych przez organizacje,
  7) liczba osób, które były adresatami (beneficjentami) działań publicznych realizowanych przez organizacje,
  8) liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o środki budżetowe,
  9) liczby wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i gminę,
  10) stopień zgodności realizowanych przez organizacje zadań publicznych z priorytetami przyjętymi w programie współpracy.
  3. Wójt Gminy Łączna nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku przedstawia Radzie Gminy Łączna sprawozdanie z realizacji programu za rok poprzedni.

  ROZDZIAŁ VIII
  Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji

  Przygotowanie programu współpracy objęło realizację następujących działań:
  1) opracowanie projektu programu i zamieszczenie go na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce „Współpraca z organizacjami pożytku publicznego, przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiotowym zakresie,
  2) dokonanie korekt w treści projektu programu z uwzględnieniem opinii i uwag wynikających z konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów,
  3) przedstawienie projektu uchwały na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy Łączna,
  4) przedłożenie projektu uchwały pod obrady Rady Gminy Łączna,
  5) po uchwaleniu programu przez Radę Gminy Łączna, zostanie on zamieszczony na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce „Współpraca z organizacjami pożytku publicznego”.

  ROZDZIAŁ IX
  Postanowienia końcowe
  Celem wydzielenia środków finansowych w uchwale budżetowej, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 winny złożyć do 30 września propozycje realizacji zadań na kolejny rok.


  Data wprowadzenia: 2015-12-11 1421
  Data upublicznienia: 2015-12-11
  Art. czytany: 4103 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna