(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • UCHWAŁA NR XIV/62/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 listopada 2015 r.

  w sprawie zatwierdzenia StatutuGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej

  UCHWAŁA NR XIV/62/2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 listopada 2015 r.
  w sprawie zatwierdzenia StatutuGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 i art.40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
  samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 17 ust. 1 pkt 18 i art. 110 ust.
  1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163)
  uchwala się, co następuje:
  § 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łącznej w
  brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna oraz Kierownikowi
  Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Łącznej.
  § 3. Traci moc Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej zatwierdzony
  uchwałą
  Nr 27/VIII/2004 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 października 2004 r. oraz zmiany
  do wskazanego Statutu wprowadzone uchwałą Nr 28/VI/2005 Rady Gminy w Łącznej z
  dnia 29 czerwca 2005 roku, uchwałą Nr 25/V/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28
  czerwca 2006 roku, uchwałą Nr 33/XXIII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 grudnia
  2008 roku oraz uchwały Nr XX/159/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2012
  roku.
  § 4. Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w
  Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łączna.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Przewodnicząca Rady
  Gminy Łączna
  Monika Pająk
  Id: CDF4B6FA-BD82-4A66-BB23-172C68F39C81. Podpisany Strona 1
  Załącznik do Uchwały Nr XIV/62/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 listopada 2015 r.
  S T A T U T
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Łącznej
  Rozdział I
  Postanowienia ogólne
  § 1.
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej zwany dalej „ Ośrodkiem” działa na
  podstawie:
  1. ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i
  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 1356 ze zm.),
  2. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
  2013 roku, poz. 594 z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004
  roku, poz. 2572),
  4. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity
  Dz. U. z 2011 roku, poz. 1375),
  5. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013
  roku, poz. 330 ze zm.),
  6. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z
  2012 roku, poz. 1059 ze zm.),
  7. ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst
  jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1442),
  8. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.
  U.z 2013 roku, poz. 966 ze zm.),
  9. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015
  roku, poz. 163) oraz przepisów wykonawczych do ustawy,
  10. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
  pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 674 ze zm.),
  11. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej
  finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku, poz. 1027 ze zm.),
  12. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
  2013 roku, poz. 885 ze zm.),
  13. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z
  2005 roku, poz. 1493 ze zm.),oraz przepisów wykonawczych do ustawy,
  14. ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 1228 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do
  ustawy,
  15. ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014
  Id: CDF4B6FA-BD82-4A66-BB23-172C68F39C81. Podpisany Strona 1
  roku, poz. 1202 z późn. zm.),
  16. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.
  U. z 2013 roku, poz. 1456 ze zm.),oraz przepisów wykonawczych do ustawy,
  17. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 135 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych
  do ustawy,
  18. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
  (Dz. U. z 2014 roku, poz. 567),
  19. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 roku,
  poz. 1863),
  20. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.
  U. z 2012 roku poz. 124 z późn. zm.),
  21. niniejszego statutu,
  22. innych obowiązujących przepisów prawa, dotyczących działania Ośrodka.
  § 2.
  1. Ośrodek jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Łączna utworzoną przez Radę
  Gminy w Łącznej, na podstawie uchwały nr 19/II/95 Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 30.03.1995r.
  2. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Łączna.
  3. Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Ośrodka jest Wójt Gminy
  Łączna.
  4. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych sprawuje
  właściwy miejscowo Wojewoda.
  Rozdział II
  Cele i zadania Ośrodka
  § 3.
  1. Celem działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest:
  a) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,
  których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i
  możliwości,
  b) wspieranie rodzin i osób w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
  potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
  c) podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin
  oraz ich integracji ze środowiskiem.
  2. Poza działalnością opisaną w ust. 1 Ośrodek realizuje zadania gminy określone ustawą
  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawą o świadczeniach rodzinnych, ustawą
  o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawą o pomocy osobom uprawnionym
  do alimentów, ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawą o
  dodatkach mieszkaniowych, ustawą o Prawo energetyczne, ustawą o systemie oświaty,
  ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych i
  innymi ustawami.
  Id: CDF4B6FA-BD82-4A66-BB23-172C68F39C81. Podpisany Strona 2
  § 4.
  Cele określone w § 3 Ośrodek osiąga poprzez:
  1. przyznawanie świadczeń przewidywanych ustawą o pomocy społecznej, a także
  wypłacanie przyznanych świadczeń finansowych,
  2. zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im
  bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
  3. pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom
  i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w
  społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających realizacji tego zadania,
  4. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
  5. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych
  osób i rodzin,
  6. doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracja
  ze środowiskiem,
  7. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy
  społecznej,
  8. realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb socjalnych,
  9. rozwijanie nowych form pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb
  w środowisku,
  10. realizacja programów aktywności lokalnej, odpowiadających na potrzeby
  społeczności lokalnych i grup,
  11. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
  12. realizacja zadań wynikających z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie
  dożywiania,
  13. prowadzenie postępowania w sprawach potwierdzania prawa do świadczeń opieki
  zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom innym niż ubezpieczeni,
  14. realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
  zastępczej, w tym opracowywanie gminnego programu wspierania rodziny,
  15. obsługa organizacyjno-techniczna Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
  ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz praca w Zespole Interdyscyplinarnym
  i Grupach Roboczych, a także opracowywanie i realizacja gminnego programu
  przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy,
  16. realizacja zadań wynikających z ustawy w sprawie Karty Dużej Rodziny,
  17. ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, ich weryfikacja oraz wstrzymywanie
  w przypadkach przewidzianych w ustawie,
  18. przyznawanie i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom
  uprawnionym
  do alimentów oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.
  § 5.
  Przy realizacji zadań statutowych Ośrodek współpracuje z organami administracji
  rządowej oraz samorządowej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem
  katolickim, innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi, fundacjami,
  stowarzyszeniami, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami
  Id: CDF4B6FA-BD82-4A66-BB23-172C68F39C81. Podpisany Strona 3
  realizującymi cele i zadania z zakresu zadań określonych w statucie Ośrodka i
  wynikających z przepisów prawa.
  Rozdział III
  Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem
  § 6.
  1. Ośrodkiem kieruje i zarządza kierownik, który kieruje działalnością Ośrodka i jest za
  niego odpowiedzialny.
  2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Łączna.
  3. Pozostali pracownicy Ośrodka zatrudniani są przez kierownika Ośrodka.
  4. Do zadań i uprawnień kierownika należą w szczególności:
  a) kierowanie Ośrodkiem i organizowanie jego pracy,
  b) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
  c) sporządzanie planu finansowego, dochodów i wydatków Ośrodka,
  d) realizowanie polityki kadrowej Ośrodka w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Łączna,
  e) składanie Radzie Gminy sprawozdań z działalności Ośrodka w zakresie pomocy
  społecznej i pozostałych zadań realizowanych przez Ośrodek oraz przedstawianie
  potrzeb,
  f) sporządzanie i przekazywanie Wójtowi sprawozdawczości budżetowej.
  5. Kierownik, na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy Łączna oraz
  Radę Gminy, wydaje decyzje administracyjne w zakresie zadań Ośrodka.
  6. Na wniosek Kierownika pracownicy Ośrodka mogą zostać upoważnieni przez Wójta
  Gminy Łączna do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w
  sprawach, o których mowa w §4, jeżeli zezwalają na to przepisy prawa.
  7. W sprawach przekraczających zakres uprawnień przyznawanych Kierownikowi
  Ośrodka czynności prawne w imieniu Ośrodka podejmuje Wójt Gminy Łączna.
  § 7.
  Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i
  poszczególnych stanowisk pracy ustala, w drodze zarządzenia kierownika Ośrodka w
  regulaminie organizacyjnym.
  § 8.
  1. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określa regulamin pracy, a w sprawach w
  nim nieuregulowanych – ustawa o pomocy społecznej, ustawa o pracownikach
  samorządowych oraz Kodeks Pracy.
  2. Regulamin organizacyjny ustala kierownik Ośrodka w drodze zarządzenia
  Rozdział IV
  Majątek i gospodarka finansowa Ośrodka
  § 9.
  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej jest jednostką budżetową Gminy
  Łączna.
  2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o
  finansach publicznych.
  3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy sporządzony przez
  Kierownika jednostki na podstawie budżetu gminy uchwalonego przez Radę Gminy,
  Id: CDF4B6FA-BD82-4A66-BB23-172C68F39C81. Podpisany Strona 4
  przyjmowanego przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia, jako element do budżetu
  Gminy.
  4. W planie finansowym Ośrodka w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany w
  następstwie Rady Uchwał lub zarządzeń Wójta Gminy.
  5. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy i prowadzi samodzielnie gospodarkę
  finansową, pokrywając wydatki ze środków budżetu Gminy.
  6. Ośrodek rozlicza się z wydatków i dochodów oraz otrzymanych środków na wydatki
  budżetowe na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.
  Rozdział V
  Postanowienia końcowe
  § 10.
  Zmiany lub uzupełnienia Statutu dokonuje Rada Gminy Łączna w trybie
  przewidzianym dla jego nadania.
  Id: CDF4B6FA-BD82-4A66-BB23-172C68F39C81. Podpisany Strona 5
  UZASADNIENIE
  Opracowanie nowego statutu Ośrodka podyktowane jest koniecznością zmian dotychczas
  obowiązującego Statutu do postanowień ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
  zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz.135 ze zm.) oraz obowiązkiem realizacji
  zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r. (Dz.U. z
  2014r., poz.1863). Z uwagi na fakt, iż jest to kolejna zmiana Statutu, zasadnym jest
  przyjęcie nowego brzmienia Statutu i uchylenie dotychczasowych przepisów w tym
  przedmiocie.
  Id:


  Data wprowadzenia: 2015-12-14 1358
  Data upublicznienia: 2015-12-14
  Art. czytany: 2185 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna