(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • UCHWAŁA NR XIV/66/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 listopada 2015 r.

  w sprawie opłaty targowej

  UCHWAŁA NR XIV/66/2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 listopada 2015 r.
  w sprawie opłaty targowej
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz.1515 ) i art.15 ust.1,art.19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z
  dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1(tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r.
  poz. 849 z późn. zm.) oraz art. art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
  podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 613,poz.699, poz.978 i poz.1197 z późn.
  zm.) uchwala się, co następuje:
  § 1. Na terenie Gminy Łączna wprowadza się opłatę targową.
  § 2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z :
  1) samochodu osobowego, straganu, stołu - 10 zł;
  2) innych samochodów, przyczep, naczep - 10 zł;
  3) z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza - 10 zł;
  4) inne niż wyżej wymienione - 10 zł.
  § 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest
  sprzedaż.
  § 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
  2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się pracowników Urzędu Gminy:
  a) Jadwiga Kołsut –Pawłowicz
  b) Marcin Moćko
  § 5. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, w ciągu 5 dni po upływie
  okresu poboru, na rachunek bankowy Urzędu Gminy lub do kasy Urzędu Gminy.
  § 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr
  XXXIV/233/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2013r.w sprawie opłaty
  targowej .
  Id: A55ADF07-8D7F-4106-9E17-3DA25B18F462. Podpisany Strona 1
  § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1
  stycznia 2016 r.
  Przewodnicząca Rady
  Gminy Łączna
  Monika Pająk
  1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
  1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
  transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)
  dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów
  infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa
  Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa
  w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym. Unii Europejskiej –wydanie
  specjalne.
  Id: A55ADF07-8D7F-4106-9E17-3DA25B18F462. Podpisany Strona 2
  UZASADNIENIE
  Uchwała na 2016 dostosowuje się do najnowszych zmian w ustawie o podatkach i opatach
  lokalnych – zapis „Rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera
  się od osób fizycznych ,osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
  osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach , z zastrzeżeniem ust.2b” .


  Data wprowadzenia: 2015-12-14 1404
  Data upublicznienia: 2015-12-14
  Art. czytany: 2600 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna