(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Sprawozdanie GIOŚ - oczyszczalnia ścieków z dnia 25.11.22r.
A» Sprawozdanie - oczyszczalnia ścieków wylot do rzeki Kamionki z dnia 14.11.22r.
A» Petycja z dnia 18.11.22r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2020
 • UCHWAŁA Nr XX/123/2020 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 lipca 2020r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na najem nieruchomości ....

  UCHWAŁA Nr XX/123/2020
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 29 lipca 2020r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na najem nieruchomości zabudowanej
  o nr ew. 392/13 w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka na czas 10 lat.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
  o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 65, z późn. zm.) – Rada Gminy Łączna u c h w a l a, co następuje:

  § 1.

  1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu na czas 10 lat z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łącznej reprezentowanym przez Dyrektora NZOZ w Łącznej Lekarza Medycyny Krzysztofa Ligowskiego, nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym o nr ew. 392/13, obręb geodezyjny Czerwona Górka, w granicach zaznaczonych na załączniku graficznym.
  2. Wyraża zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości opisanej w ust. 1.
  § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku i podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy w Łącznej.
  U z a s a d n i e n i e

  do uchwały Nr XX/123/2020 Rady Gminy Łączna z dnia 29 lipca 2020 r.

  Stosownie do art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony umowy zamierzają zawrzeć kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Uchwała Rady Gminy o wyrażeniu zgody w tym przedmiocie stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy najmu na czas 10 lat. Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu przedmiotowej nieruchomości.
  Planując oddanie przedmiotowej nieruchomości ponownie w najem Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łącznej reprezentowanym przez Dyrektora NZOZ w Łącznej Lekarza Medycyny Krzysztofa Ligowskiego, w granicach przedstawionymi na załączniku graficznym (KOLOREM ZIELONYM) do niniejszej uchwały, obręb geodezyjny Czerwona Górka, której jest właścicielem Gmina Łączna. Bierze się również pod uwagę że ma to na celu prowadzenie dalej NZOZ. Oddanie przedmiotowej nieruchomości w najem będzie służyło zaspokojeniu potrzeb mieszkańców. Ponadto najem jest korzystny z punktu widzenia interesu Gminy, gdyż zapewni dodatkowy stały dochód.

  Biorąc pod uwagę powyższe, w celu ponownego najmu, nieruchomości 392/13 położonej w obrębie geodezyjnym czerwona Górka, na okres 10 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym, proponuje się podjęcie niniejszej uchwały.  Data wprowadzenia: 2020-08-04 1256
  Data upublicznienia: 2020-08-04
  Art. czytany: 965 razy

  » Załącznik do Uchwały Nr 123 - rozmiar: 425654 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna